Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Външнотърговски сделки. Външнотърговски стокообмен между Р. България и Р. Франция

2005 г.

Съдържание

1. Външнотърговски стокообмен 3

2. Износ но плодове 7

3. Внос на плодове 9

Използвани интернет източници 13

  1.  Външнотърговски стокообмен

В условията на преструктуриране на аграрния отрасъл настъпи рязка промяна в организацията на производството на плодове и зеленчуци, в резултат на което България загуби   традиционни  пазари за плодове и зеленчуци.  Наблюдаваната трайна тенденция на намаляване на износа и увеличаване на вноса на пресни  плодове и зеленчуци продължава.

Либерализацията на търговията с плодове и зеленчуци е съществен момент от подготовката на България  за присъединяване към ЕС.

 В резултат на поредния кръг преговори между Република Франция и България в края на 2002г. е съгласуван протокол, съдържащ приложения с новите концесии във взаимната търговия със селскостопански стоки, в т.ч. плодове и зеленчуци. Законът за ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии е обнародван в ДВ, бр. 43 от 13.05.2003г. 

По отношение на вноса на плодове и зеленчуци във Франция и в България са договорени два списъка, а именно:

за износ на неограничени количества с нулеви мита. 

Вносителите обаче трябва да знаят, че при внос на плодове и зеленчуци във  Франция  се премахват само адвалорните ставки на митата. В същото време специфичните ставки на митата се запазват. Само при внос на сливи за преработка от България, които са в контейнери над 250 кг., ще бъде премахната и специфичната ставка на митото.

 Либерализацията на търговията с плодове и зеленчуци ще се извършва при запазване на прилаганата от страна на ЕС система на входни цени, като при внос на български домати, краставици, тиквички, кайсии и череши, ЕС предоставя допълнително още пет, по-ниски нива на входните цени, а за грозде и сливи - още три допълнителни намалени степени. За ябълките, крушите, прасковите и нектарините, в зависимост от сезона, също ще бъдат прилагани съответни намаления на нивата на входните цени.

....................................................

2. Износ но плодове

По предварителни данни наИнформационно обслужванеАД през 2005г. е регистриран износ на 1 465 тона пресни плодове, в т.ч. черупкови плодове, банани, цитрусови плодове, прясно грозде и стафиди, дини и пъпеши, овощни плодове, ягодоплодни, вкл. диворастящи, киви и други пресни плодове - с 13% по-малко спрямо 2004г. Общият сбор обхваща тарифни позиции от 0801 до 0810 включително. 

Износът на дини и пъпеши нараства с 22%, на черупкови плодове - с 5%, а при останалите подгрупи намалява. Дините и пъпешите и черупковите плодове заемат 81% от износа на пресни плодове.

През разглеждания период  валутните постъпления от износа на пресни плодове намаляват и през 2005г. са в размер на 4 318 хил. щ.д1.

Таблица 1. Средна цена по износа на пресни плодове, 2000 - 2002г. (щ.д./тон) 

Източник:Информационно обслужванеАД;

Посочените цени са франко българската граница

Овощни плодове 

По предварителни данни наИнформационно обслужванеАД през 2005г. е регистриран износ на 11 тона овощни плодове /11% от пресните плодове/, което е около три пъти по-малко в сравнение с предходната година. Намалението е свързано със спада на производството и влошеното качество на плодовете. 

Валутните постъпления от износа на овощни плодове са 76 хил. щ.д. - два пъти по-малко спрямо предходната година, основно поради намаления износ. 

Най-голям експортен партньор на България са страните от ЕС - 376 хил. щ.д. /79% от овощните плодове/. Постъпленията от Германия съставляват  57% от стойността на износа в ЕС. От тях най-голям дял имат черешите - 77%, сливите и трънките - 10%, вишните -9% .

 Сливите и черешите са най-конкурентни от овощните плодове и заемат около 80% от износа на овощни плодове. 

...........................................

Използвани интернет източници

  1.  www.nsi.bg
  2.  www.econ.bg
  3.  www.government.bg
  4.  www.stat.bg

.............................................

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са от 2002 г.

Ключови думи:

Външнотърговски сделки и стокообмен; внос и износ на плодове; Р. Франция и Р. България


Търси за: външнотърговски сделки стокообмен | внос износ плодове | Франция България

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker