Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

Реферат

 

на тема:

 

Роля на свободните икономически зони за развитието на международната икономика

 

 

 

2009

 

1. Роля на свободните икономически зони. 3

2. Видове свободни икономически зони. 4

3. Регулиране дейността на този тип зони. 9

4. Заключение. 12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 13

 

 

1. Роля на свободните икономически зони

 

В съвременните условия на глобализация основната цел на повечето фирми е излизането и трайното завладяване на международни пазари. Това те осъществяват предимно чрез изграждането на дългогодишни връзки с чуждестранни партньори и сключването на различни видове външнотърговски сделки с тях. Възможностите за българските предприемачи все повече ще растат с очакваното присъединяване на България към ЕС. Истинската причина за бързия възход на много водещи компании по света са инвестициите на рисков капитал. Този сектор на финансовите услуги е уникален със своята стратегическа цел - да помогне фирмите с добър пазарен и управленски потенциал да се превърнат в по-успешна, по-мощна и по-добре управлявана компания. В сравнение с другите икономики в преход българската индустрия за рисков капитал е значително изостанала. Вероятно е ситуацията да се подобри през следващите няколко години, защото много от компаниите, работещи в Централна Европа, обмислят насочване към България и Румъния. В следствие от това може да се очакват значителни възможности за консолидация на европейските корпоративни производствени и дистрибуторски мрежи. Мултинационалните корпорации вече търсят подходящи предприятия - партньори, които да бъдат интегрирани в корпоративните им структури в повечето икономически сфери - лека промишленост, здравния сектор, доставка на всякакъв вид услуги. Това ще даде възможности за предприемаческа инициатива, корпоративен растеж и развитие на нови продукти. Но много от тези възможности няма да бъдат напълно използвани, ако липсва адекватна публична подкрепа и взаимодействие с различните участници в иновационната система. Видовете външноикономически операции, които се осъществяват по този начин са изключително разнородни по своята същност и характер. Такива са сделките В.О.Т., договорите за контракт и субконтракт, лицензионните и концесионни съглашения, производственото коопериране и много други.

……………………………………………..

 

При тежката икономическа и социална ситуация, в която се намира България, свободните икономически зони биха съдействали за успешното решаване на редица конкретни задачи. Без претенции за най-доброто ранжиране на тези задачи изрично трябва да бъдат откроени някои от тях:

      осигуряване на приток от чуждестранни инвестиционни ресурси. На тази основа ще бъде увеличен инвестиционният фонд в страната с всички произтичащи положителни последици за стопанския живот в България, а също за социалната сфера;

      увеличаване на валутните приходи на страната чрез активизиране на износа на стоки и услуги. Последното би създало предпоставки за решаването на сложните
проблеми, свързани с уравновесяването на платежния баланс на страната и обслужването на натрупания значителен външен дълг;

 привличане от чужбина на относително модерни технологии, производствено - технически и организационно - управленски знания, умения и опит. При провеждането на една обоснована политика тези нематериални ресурси могат да бъдат разпространени във „вътрешната” икономика на страната.

       …………………………………………….

4. Заключение

 

През последните години глобалната икономика започна да придобива все по-различен облик. След десетилетия на неуспешни икономически стратегии за развитие, изграждани от големите индустриални нации, изгледите за постоянни високи доходи и печалби в материално отношение се увеличават за много от развиващите се и развити страни. Развиващите се страни, както и бившите членки на Съветският съюз изграждат стабилни търговски взаимоотношения с по-богатите нации. Образованието, техническите умения, инфраструктурата, доброто възприемане на бизнеса, както и политическият климат играят важна роля за излизането на международните пазари. В световен план започнаха да се създават много мултинационални корпорации. Те използват информационната революция, за да подсилят връзките между бедните и богатите нации. Възможността им да предлагат по-добро възнаграждение и нови работни позиции, оказва въздействие върху правителствата в провеждането на либерална икономическа политика, особено за образованието и поддържането на отворени граници с външната световна търговия и чуждестранните инвестиции. Мултинационалните корпорации ускоряват световният обмен на иновации и бизнес идеи.

……………………………………………

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Василева, А. Комуникации в международния бизнес, Стопанство, С., 2006

2.      Проф. д-р ик. н. Л. Каракашева, доц. д-р Л. Менчева и др. “Международен бизнес”

3.www.bepc.government.bg “Преглед на печата и новините”

4.www.eubg.info “Електронен дайджест”

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

свободни икономически зони, международна икономика, глобализация, международен пазар, външно икономически операции, активизиране на износ, либерална икономическа политика, международен бизнес, икономически стратегии за развитие

 

 


Търси за: свободни икономически зони | международна икономика | глобализация | международен пазар | външно икономически операции | активизиране износ | либерална икономическа политика | международен бизнес | икономически стратегии развитие

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker