Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

 

Реферат

 

на тема:

 

 

Същност и роля на митническия контрол

 

 

Специалност: “Митническо разузнаване и разследване”

 

2008

 

 

Съдържание:

 

1. Същност на понятията за митнически надзор и контрол. 3

2. Митническа политика. 5

3. Членство на България в различни международни организации. 7

4. Заключение. 12

Използвана литература. 12

 

 

 

1. Същност на понятията за митнически надзор и контрол

 

В законът за митниците е дадено легално определение на понятията за митнически надзор и митнически контрол - чл.2 ал.2. Под “митнически контрол” се разбира извършването от митническите органи на специфични действия като проверки на стоките, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница и други подобни действия за осигуряване спазването на митническото законодателство и спазването на други разпоредби, приложими за стоки под митнически надзор, както и събиране на митни сборове”.

Митническият контрол се касае до неодушевени предмети в тяхното мнозинство. Предмет на митнически контрол могат да бъдат и самите пътници, но винаги в съчетание с обекта на контрола, т.е. да се провери дали физическото лице в нарушение на митническите закони пренася недекларирани и забранени за износ стоки като използва собствената си личност. Обект на митническия контрол са действията или бездействието на физическите лица, които преминават митническата граница.

Митническият контрол се осъществява с цел да се установи правилното приложение на законодателството, а не задължително да се търсят допуснатите или съзнателно направените нарушения.

..................................................................  

3. Членство на България в различни международни организации

 

През 1997г. България стана член на Световната търговска организация, а през 1998 г. член на ЦЕФТА (Централноевропейско споразумение за свободна търговия), членството на България в Европейския съюз и НАТО също налага принципно нов подход на взаимодействие и сътрудничество със страните членки.

През 1998г. България подписа тригодишно споразумение с МВФ, което постави като задължително условие либерализацията на външнотърговския режим, опростяване и премахване на митническите формалности.

В ход е и стратегическия “план Шифтър”, който предвижда нова организация на гранично - пропускателния режим, нови транспортни коридори, съвременна инфраструктура и осигурени финансови средства от Световната банка и други институции.

Предвид обстоятелството, че евентуално отсъствие на международно гаранционно покритие за превозите, осъществявани на територията на страната, би имало тежки последици за търговията и транспорта, от българска страна бяха предприети спешни действия за разрешаване на проблема. Благодарение на усилията на българското правителство и лично на министъра на финансите и министъра на транспорта беше получен мандат за оттегляне на финансовите претенции.

....................................................................

4. Заключение

 

Общата позиция не само възприема по-голямата част от измененията на Парламента, но и затвърждава прилагането на нововъведената процедура по регулиране с контрол.

Новите елементи, внесени от Съвета, отразяват необходимостта от адаптиране на текста към практическите и технически реалности и по-добър баланс между изискванията на митническите администрации и улесненията за търговията.

Повишаването на качеството на митническият контрол и дисциплина е една от набелязаните и предложени от Министерството на финансите мерки за борба със сивата икономика. Част от тези мерки вече се прилагат и резултатите им доказват тяхната ефективност. Реализирането на тези съществени мерки е базирано на основната цел за поддържане на макроикономическа стабилност и като неразделна част от нея борбата със сивата икономика и защитата на интересите на държавата и добросъвестните граждани.

.............................................................................

 

Използвана литература

 

1. www.aebtri.com

2. eur-lex.europa.eu

3. www.lawyer-bg.com

4. www1.customs.bg

5. www.mtc.government.b

6. ”Митническо право”, проф. Кучев

7.  Закон за митниците;

8.  Правилник за прилагане на закона за митниците;

9. Предложение на Съвета на Европейския съюз, Люксембург, 15 октомври 2007 г

10. Пакет от мерки за борба срещу сивата икономика, Министерство на финансите, 16 май 2003 г.

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

митнически контрол, Закон за митниците, митническа политика, фактически контрол, свободни зони, митнически органи, защита границите на държава, европейско законодателство


Търси за: митнически контрол | Закон митниците | митническа политика | фактически контрол | свободни зони | митнически органи | защита границите държава | европейско законодателство

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker