Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

      София    

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

Характеристики и тенденции на сливанията и поглъщанията в България и света

 

 

София

   2007 г.


 

Съдържание

 

       

1. Характеристики и тенденции на сливанията и поглъщанията в света  3

2. Процесите на сливания и поглъщания в България. 5

3. Сливания и поглъщания във фармацията в света на границите между двата века  6

4. “Балканфарма холдинг” и неговата продажба. 7

5. Сливания и поглъщания в световния бизнес. 10

Използвана литература. 13

 


1. Характеристики и тенденции на сливанията и поглъщанията в света

 

            Сливанията и поглъщанията се подготвят и функционират в определена среда. Тъкмо интернационализацията и глобализацията в световната икономика предопределят в голяма степен различните вълни на сливания и поглъщания, те са техен продукт. Същевременно има основания да се твърди, че сливанията и поглъщанията са не само продукт, но те са и ускорител на процесите на интернационализация и глобализация. Тази двустранна обусловеност е очевидна и има важна практическа стойност. Те предопределят различни вълни на национални, континентални и глобални сливания и поглъщания.

Процесите на интернационализация и глобализация, съпроводени с концентрация на огромни по обем капитали, днес протичат в невиждани до момента мащаби. Международният пазар се превръща в сцена, на която непрекъснато излизат нови участници, нахлуват свежи капиталови ресурси, а бизнесът се превръща в основен императив и възможност за бъдещо развитие и просперитет. Сливанията и поглъщанията, като продукт и ускорител на глобализацията също така преобразяват световната бизнес структура и пренареждат капиталовата конфигурация в браншовете.

Изгодите от мащабната глобализация на браншовете и пазарите са безспорни. Те чертаят нови бъдещи перспективи. Все повече, обаче, се увеличават противниците на глобализацията, които смятат, че изгодите от нея са определено едностранни. Техните основни аргументи, доказващи разрушителното въздействие на глобализацията, не могат да бъдат отминати:

-   Глобализацията води до едностранно прилагане на редица правила, а това елиминира възможността за равни изгоди;

-   В резултат на нея на международните финансови пазари финансовите потоци се движат свободно и се насочват там, където възможностите за печалба са най-големи;

            ...........................................................................

2. Процесите на сливания и поглъщания в България

 

            На фона на европейската и световната практика процесите на сливания и поглъщания в България изглеждат незначителни. Въпреки това, голяма част от приключилите вече приватизационни сделки могат да се считат за продукт на бизнес комбинации. Този естествен ход ще продължи и при продажбата на редица стратегически за икономиката предприятия – тези от инфраструктурния сектор (телекомуникации, енергетика, пътища). Стремежът към успешната реализация на тези сделки и постигнатите до момента резултати налагат преосмисляне на голяма част от приватизационните планове и структури. Слабата инвестиционна активност, породена от недотам благоприятната икономическа ситуация в страната, както и редицата пропуски в българското законодателство, третиращо тези проблеми, допълнително забавят развитието на консолидационните процеси в българската икономика. Основните проблеми, които ще стоят пред българските предприятия и през новия век са свързани с преструктурирането им, привличането на стратегически инвеститори , цялостното им преобразяване в синхрон с националните интереси по пътя на интегрирането на страната в европейските структури и световните стандарти.

            В дългосрочна перспектива сливанията и поглъщанията ще бъдат успешни, ако се съблюдават вече утвърдените в практиката технологии, ако са обмислени стратегически и от двете страни по сделката. Това е необходимо, особено когато преобладават персонални или субективни мотиви, а те присъстват в почти всяка една сделка на сливане, поглъщане или стратегическо сътрудничество. След като проверката на персоналните, организаторските и професионалните предпоставки за извършено на дадено сливане или поглъщане е приключила успешно, сделката трябва да бъде извършена бързо, без излишна загуба на време. Това е наложително с цел избягване на негативните последствия от дългите преговори и загубата на значителни по обем финансови ресурси.

            ..................................................................

5. Сливания и поглъщания в световния бизнес

 

            Какво е мястото на сливанията и поглъщанията в глобалния бизнес? Много голямо. Това е един напълно закономерен процес, в следствие от налагането на нов световен ред. Предпоставките за сливания и поглъщания са от различно естество: достигане до по-голям пазарен дял, икономии от мащаба, ползване на ресурсите и ноу - хау на погълнатата компания и много често просто въпрос на оцеляване. Може би най-глобалната индустрия, която бе създадена вследствие на множество консолидации е автомобилната. Тя в пълния смисъл на думата вече се определя като глобална. Обединиха се пет мощни автомобилни компании: General Motors (GM), Ford, Daimler-Chrysler, Toyota и Volkswagen. От тях само Toyota разчита в световен мащаб на своята марка.

            Най-голямата вълна от сливания несъмнено се очаква между американски и европейски компании, но за да стане това те ще се нуждаят от одобрението съответно на американските и европейските антимонополни органи. Именно между тях възникна “искрата” с отказа на Марио Монти, председател на европейската антимонополна комисия да даде одобрение за сливането между най-голямата компания в света General Electric и Honeywell. Ако в началото на 90-те години между компаниите от двата континента /Европа и Америка/ средно са ставали по 60 сливания и поглъщания, то към края на десетилетието те са вече към 200 - 300. Без съмнение и двата антимонополни регулаторни органа имат една и съща цел да предотвратят доминирането на пазара на една компания. В САЩ антимонополният орган се задейства при всяко сдружаване на компании, със стойност на активите на едната компания 100 милиона долара, а на другата 10 милиона долара, докато в Европа сделката трябва да е поне 25 пъти по-голяма или 2,1 милиарда долара. Малките сделки също трябва да получат одобрение от европейската държава, в традициите на която се извършва окрупняването.

            Другия проблем е свързан с въпроса за “силата на портфолиото”. Тук европейските закони са по-строги от тези в САЩ. Когато две компании комбинират своите портфолиа, по този начин те вземат голям пазарен дял. Това не важи за случаи когато компания производител на бира закупи компания производител на шевни машини, но ако се слеят производител на водка с такъв на джин, то те ще използват своите мрежи от дистрибутори и съществуващи клиенти, което ще улесни доминирането на пазара от новата компания и ще намали конкуренцията.

...........................................................................

 

         Използвана литература

 

1.      Вестник “Пари”

2.      Вестник “24 часа”, 27.01.2001 г.

3.      Вестник “Капитал”, 27.01.2001 г.

4.      “Сливания и поглъщания в бизнеса”, Д. Данаилов

5.      Вестник “Капитал”, 1-10.05.2002 г.

6.      KPMG 2001 г.

7.      Информационни бюлетини на Агенцията за приватизация

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

сливане и поглъщане на фирми, фармацевтична индустрия, приватизиране на предприятие, антимонополни органи, подсигуряване на финансова стабилност, приватизационни структури, ресурсна обезпеченост, процес на интернационализация и глобализация, международен финансов пазар

 


Търси за: сливане поглъщане фирми | фармацевтична индустрия | приватизационни структури | ресурсна обезпеченост | процес интернационализация глобализация | международен финансов пазар

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker