Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

КАЗУС

 

по

 

МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОПЕРАЦИИ

 

на тема:

 

Концесионно съглашение за летища Варна и Бургас

 

 

2008

 

 

Съдържание

 

Увод. 3

 

1. Същност на концесионното съглашение. 3

2. Какви  основни правни норми регулират възлагането на обекти на концесия в България. 4

3. Какви резултати от концесионирането у нас познавате?. 9

4. Какви са основните предимства и рискове на концесията на летища Варна и Бургас?. 12

5. Защо според вас са концесионирани с една сделка двете летища?. 14

6. Какво ви е впечатлението за Фрапорт като концесионер на тези летища?  15

 

Заключение. 17

Информационни източници. 17

 

 

 

Увод

 

Концесионирането на двете черноморски летища е голям пробив в развитието на транспортната инфраструктура в България. Това е първият пример за концесиониране на публична държавна собственост в областта на транспортната инфраструктура.

Предоставянето на концесии е мотивирано от нуждата и очакванията концесионера да реализира в рамките на предоставената концесия значителни инвестиции (около 100 – 150 евро за двете летища). Очаква се тези инвестиции да подобрят и модернизират транспортната инфраструктура в интерес на широк кръг потребители – превозвачи, пътници, товародатели и други.

            Лошото техническо състояние на летищата във Варна Бургас и нивото на обслужване на пътници, което те предоставят преди концесионирането се дължи основно на липсата на достатъчно инвестиции за скъпоструваща поддръжка на летателното поле, за увеличаване на капацитета на терминалите и за обща модернизация на летищните съоръжения, както и липса на частна инициатива и професионален мениджмънт.

Ето защо още преди влизането в сила на Генералните планове на двете летища концесионерът е започнал да изпълнява План за незабавни подобрения, за всяко от двете летища, който съдържа мерки и първоначални строителни работи, които да допринесат за преодоляване на проблемите със задръстванията на двете летища и да улеснят дейността им през  активните сезони. Програма включва установяване на предвидената оперативна функционалност по отношение обработката на пътници и багаж, както и съоръженията, свързани с обслужването на самолетите, комуникация във връзка с организационни и други свързани процеси.

            ..........................................................................

 

3. Какви резултати от концесионирането у нас познавате?

 

Както в България, така и по света, отдаването на концесия се прави с цел икономическа изгода за страната, за нейните жители и за по-доброто и развитие. В някой случай концесионните договори наистина имат благоприятно въздействие за концедента, но също така в историята има случаи, при които поради неспазване на задълженията на концесионера,  ефекта за държавата е неблагоприятен.

Примерите за концесии в България са много. Пример за по-мащабни концесии е за пристанищата в България.

 

Концесиониране на пристанищни терминали

 

За обектите държавна собственост – пристанищни терминали, предоставени на концесия, концедент е Министерският съвет. Със свои решения той е упълномощил министъра на транспорта да сключи концесионните договори.

Пристанищната система на Република България е съставена от два типа пристанища – речни и морски. Реформата в българските пристанища започва през 2000 г. с приемането на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и създаването на Изпълнителната агенция (ИА) ”Пристанищна администрация”.  Създадени са условия за преминаване към най-разпространената в световната практика система „Land Lord System”, при която държавата притежава инфраструктурата на пристанищата и я предоставя на частния бизнес за извършване на пристанищни услуги съгласно действащото законодателство.

            ..............................................................................

 

            "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" е организация със световна известност, тя е концесионер на много летища по света като Франкфурт, Франкфурт Хаан, Анталия, Лима и др. Това предполага развитие на морските ни летища, съобразено с международните стандарти. Фирмата ще стреми да постигне по-голяма известност за страната ни и тези летища, по-голяма посещаемост, за да увеличи печалбата си, а това от своя страна ще е благоприятно за Черноморския ни туризъм.

 

 

Заключение

 

С концесиите по правило се преследват икономически цели. Концесиите са средство за привличане на инвестиции, в това число и на чуждестранни. Чрез концесионните договори, от една страна, управлението и стопанисването на държавните обекти и дейности се предоставят на частния бизнес и биват подчинени на правилата на пазарната икономика, а от друга, държавата, респективно общините, запазва право да контролира и следи управлението на обектите и дейностите - предмет на концесията.

Спецификата на този тип договори е, че не само предметът, но и голяма част от правата и задълженията на страните са строго регламентирани чрез нормативни актове – Конституцията на Република България, Законът за концесиите и правилникът за неговото прилагане, Законът за общинската собственост, Правилникът за приложение на Закона за общинската собственост, наредбите на съответните общински съвети, Законът за приватизация и следприватизационен контрол.

            ..............................................................................

 

Информационни източници

 

1. Каракашева, Л., Международни инвестиционни проекти, София, 2008

2. Закон за концесиите, ДВ бр. 67 от 27.07.1999

3. Закон за обществените поръчки, ДВ, бр. 28 от 26. 04. 2004 г. , изменен и допълнен, бр. 63 от 22. 06. 2004 г.

4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, официален сайт - www.mrrb.government.bg

5. Министерство на транспорта и съобщенията, официален сайт – www.mtc.government.bg

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

концесионни съглашения, международни бизнес операции, концесия на летища, Закон за обществените поръчки, инвестиционни проекти, международни стандарти, регионално развитие и благоустройство, развитие на въздушния транспорт

 


Търси за: концесионни съглашения | международни бизнес операции | концесия летища | Закон обществените поръчки | инвестиционни проекти | международни стандарти | развитие въздушния транспорт

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker