Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Турски чуждестранни инвестиции в страните от ЕС

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 4

Първа глава: Преки чуждестранни инвестиции - теоретични аспекти   5

1.1 Теоретични основи на преките чуждестранни инвестиции.. 5

1.1.1. Основни понятия и обща характеристика. 5

1.1.2. Същност на ПЧИ.. 7

1.1.3. Основни концепции за ПЧИ и кратък литературен обзор. 9

1.2. Оценяване влиянието на ПЧИ върху икономиките на страните. 15

1.2.1. Роля на структурните реформи в икономиките на страните за привличане на ПЧИ   15

1.2.2. Ползи от преките чуждестранни инвестиции.. 18

1.2.3. Анализ на преките чуждестранни инвестиции като фактор за икономически подем   20

1.3. Основни акценти на Световен доклад за инвестициите 2009. 21

1.3.1. Световен доклад за инвестициите 2009. 21

1.3.2. ПЧИ - тенденции, политики и перспективи.. 22

1.3.3. Регионални тенденции. Западна Азия. 32

Втора глава: Преки чуждестранни инвестиции в Турция. Анализ на инвестиционната среда.. 34

2.1. Анализ на преките чуждестранни инвестиции на Турция. 34

2.1.1.  ПЧИ на Турция и сравнителен анализ по регионален признак.. 34

2.1.2. Характеристика на ПЧИ на Турция за периода 2002-2008 г. 42

2.2. Турция - анализ на инвестиционната среда. 47

2.2.1. Икономика и макроикономически показатели.. 47

2.2.2. Структурни реформи и преки чуждестранни инвестиции в Турция. 50

Трета глава: Турски чуждестранни инвестиции в страните от ЕС.. 63

3.1. Изходящи преки чуждестранни инвестиции от турски предприятия. 63

3.2. Преки инвестиции на Турция в страните от ЕС.. 66

Турски ПЧИ в Австрия. 68

Турски ПЧИ в Белгия. 69

Турски ПЧИ в България. 69

Турски ПЧИ в Кипър. 70

Турски ПЧИ в Чешка република. 70

Турски ПЧИ в Дания. 70

Турски ПЧИ в Естония. 71

Турски ПЧИ във Финландия. 71

Турски ПЧИ във Франция. 72

Турски ПЧИ в Германия. 72

Турски ПЧИ в Гърция. 73

Турски ПЧИ в Унгария. 73

Турски ПЧИ в Ирландия. 73

Турски ПЧИ в Италия. 74

Турски ПЧИ в Латвия. 74

Турски ПЧИ в Литва. 75

Турски ПЧИ в Люксембург. 75

Турски ПЧИ в Малта. 75

Турски ПЧИ в Холандия. 76

Турски ПЧИ в Полша. 76

Турски ПЧИ в Португалия. 77

Турски ПЧИ в Румъния. 77

Турски ПЧИ в Словакия. 78

Турски ПЧИ в Словения. 78

Турски ПЧИ в Испания. 78

Турски ПЧИ в Швеция. 79

Турски ПЧИ в Обединено кралство. 79

ПЧИ на страните от ЕС и на Турция. 80

Заключение. 82

Използвани източници:. 83

 

Въведение

Преките чуждестранни инвестиции привличат все по-голямо внимание към себе си, предвид ефектите и значимостта си. Тяхната роля за всяка една икономика е безспорна.

Настоящата дипломна работа представлява едно изследване за преките чуждестранни инвестиции на Турция в и от страните на ЕС в контекста на евентуалното присъединяване на Турция към Съюза.

Предмет на изследването са потоците (входящи и изходящи) преки чуждестранни инвестиции на Република Турция във връзка със страните от Европейския Съюз.

Целта на изследването е да се анализира текущото състояние на ПЧИ от страна на ТНК в Турция и ЕС и тяхната взаимовръзка.

Задачите на изследването са:

1) да се очертае теоретична рамка на ПЧИ и ТНК ;

2) да се представят данни за състоянието на ПЧИ в Турция и ЕС и тяхната взаимовръзка през последните пет години;

3) да се анализират изходящите потоци ПЧИ на Турция и съответните ефекти във връзка с бъдещо присъединяване на страната към ЕС.

Обхват на изследването е периодът 1990-2009 г.

Изследването е базирано на информация от различни и многобройни източници, но основните данни за анализа са почерпени от най-авторитетния източник - базите данни на UNCTAD[1] - Конференцията на ООН за търговия и развитие  и последния Световен доклад за инвестициите 2009.

……………………………………………………………………………………

Първа глава: Преки чуждестранни инвестиции - теоретични аспекти

1.1 Теоретични основи на преките чуждестранни инвестиции

1.1.1. Основни понятия и обща характеристика

Инвестиционната дейност е неразделна част от стопанското ежедневие на стопанските субекти. Както големите индустриални фирми, така и едноличните търговци непрекъснато преценяват съществуващата икономическа конюнктура и търсят най-ефективна област за вложение на своите и чужди капитали. Това е един доста труден и рисков процес, особено в съвременната икономическа действителност и затова е нужна задълбочена преценка и познаване на проблема.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се характеризират като международни инвестиции, движение на капитали, при които инвеститорът придобива собственост и дълготраен интерес в предприятие или фирма от икономиката на дадена страна. Те включват както първоначалното влагане на финансовите средства, така и всички следващи вложения и движения на капитали. Тук следва да се отчитат още два съществени момента: първият – преките чуждестранни инвестиции включват само реално постъпилите в обекта инвестиции по тяхната пазарна цена, и вторият – наличието на дълготраен интерес и значителна степен на влияние от страна на прекия инвеститор върху управлението на предприятието, където е инвестиран чуждестранният капитал.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) придобиха особена важност през последното десетилетие като средство за ускорен растеж и развитие на икономиките в преход. Широко разпространено е мнението, че предимствата, които ПЧИ създават, като повишаването на стандарта на живот и възможността за икономически растеж на страната бенефициент, в пъти надвишават техните недостатъци. Значимостта на ПЧИ се крие в продължителността на ангажиментите, които те присъщо носят за разлика от другите форми на капиталови инвестиции. Тяхната цел е да установят трансгранични търговски отношения и в същото време да упражнят значително влияние върху мениджмънта на една чуждестранна компания.

……………………………………………………………………………………

1.1.2. Същност на ПЧИ

Развитието на теориите за ПЧИ започва през периода след Втората световна война. През 50-те и 60-те години на XX век нараства броят на мултинационалните предприятия, които в наши дни се превърнаха в транснационални корпорации (ТНК) в резултат на разширяващия се глобализационен процес.[2]

В теориите за ПЧИ се търси обяснение за поведението на ПЧИ и въпреки, че съществуват общи теории за ПЧИ, все пак няма единна теория за връзката между ТНК и ПЧИ, която да обяснява всички търговски потоци. Съществуващите модели на ПЧИ се опитват да обяснят връзките между ПЧИ и търговията, отговаряйки за въпроси от типа: "Защо една компания решава да обслужва чужд пазар чрез чужда продукция, вместо да прави износ?" или "Какъв е мотивът на дадена компания за ПЧИ?"

Едно решение за ПЧИ може да бъде сравнено с алтернативни решения за инвестиция с оглед на очаквана възвращаемост. От гледна точка на микроикономиката стимулът на инвеститора за ПЧИ може да разглежда като уравнение за очаквана печалба. Едно уравнение с показване как очакваната печалба се изчислява чрез очаквана печалба от продажби, сравнена с неговите производствени и местни разходи. За да проверим това от обща гледна точка на горната дискусия може да резюмираме в следното уравнение:

Eprofit = Ep × Q - Ec × Q - Esetup-cost => Eprofit.alt. invest                                  (2.1)

Eprofit означава очакваната печалба, която компанията ще придобие от инвестиране в страната домакин. Ep е очакваната цена, на която ТНК може да продава предназначеното за износ количество Q. От него се изваждат производствените разходи, умножени по количеството Q и разходите за установяване на производството и дистрибуция в страната домакин.

Очакваната печалба трябва да бъде равна или по-голяма отколкото очакваната печалба от алтернативна инвестиция Eprofit.alt. invest. Ако се фокусираме върху начина, по който всяка от тези променливи се влияе от рязкото колебание на реалния обменен курс на валутата, ние ще открием следното. Резкият спад (обезценяване) на валутата на страната домакин ще доведе намаление на възможната цена в страната домакин и печалбата на инвестиращата страна както тя експериментира загуба, представена в нейната собствена валута в резултат от разликата между продажните цени, получени във валутата на страната домакин. Втората част с очакваните разходи за постигане на ефект е на положителната страна от ниски производствени разходи за 1-ца продукция, остойностена чрез 'евтината' валута на страната домакин.

Третата част на уравнението с начални разходи за инвестиране в страната домакин се очаква да има положителен ефект върху очакваната печалба поради снижаване на тази функция чрез по-евтините цени на запасите от продукция и първоначална инвестиция. Общият ефект на остро обезценяване на валутата на страната домакин се свързва с валутна криза, зависеща от всеки променлив размер. Връзката между цената, която ще бъде разрешена и променливата за производствена цена остава постоянна, приемайки, еднакъв брой произведени продукти. Главното въздействие идва от третата част, отнасяща се до установяване (определяне) на цената.

…………………………………………………………………………………..

Използвани източници:

1.      Александрова., М., „Оптимизация на инвестиционния избор”, Тракия – М, София, 2001 г.;

2.      Атанасов, М., „Специални външнотърговски сделки”, Абагар, Велико Търново, 2000 г.;

3.      Боева, Б., „Управление на външнотърговската дейност”, ЦДО - УНСС, София, 2001 г.;

4.      Георгиев, И., „Основи на инвестирането”, УИ „Стопанство”, София, 1999 г.;

5.      Каракашева, Л., „Международни инвестиционни проекти”, Призма, София, 2008 г.;

6.      Матеев, М., „Ползите от преките чуждестранни инвестиции”, BM- businessmagazine, статии - http://www.bm-businessmagazine.bg;

7.      Младенова, З., „Вносът на преки чуждестранни инвестиции в България не е само финансов проблем”, ИУ – Варна;

8.      Рийд, С.,  „Турция се отваря към света”;

9.      Христова – Балканска, И., „Чуждите инвестиции в ЦИЕ се свиват. Необходимо е инвестирането в производства с висока добавена стойност”, БАН, 2009 г.;

10. Чобанов, П., „Структурни реформи и преки чуждестранни инвестиции”, в. Капитал, бр. 14, 4 април 2008;

11. Balasubramanyam, V. N. & M. Salisu, David Sapsford. (1996) Foreign Direct Investment and Growth in EP and is Countries., The Economic Journal, Vol. 106, No. 434, pp. 92-105;

12. Campos N., and Y. Kinoshita (2008), Foreign Direct Investment and Structural Reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America, IMF Working Paper, WP/08/26;

13. Bekmez, S. & Kennedy, L. (2001) Macroeconomic implications of the European integration on the Turkish economy, METU Studies in Development;

14. Elveren, A. & Kar, M.(2005) Turkey’s Economic Integration into the EU: Challenges and Opportunities, University of Utah, Salt Lake City;

15. Erdal, F. & Ekrem Tatoglu. Erdal, F., E. Tatoglu. Locational determinants of foreign direct investment in an emerging market economy: Evidence from Turkey - http://www.econturk.org/Turkisheconomy/fuatekrem.pdf;

16. Flam, H. (2003) Turkey and the EU: Politics and Economics of Accession, Stockholm University;

17. Kornecki, L. The impact of foreign direct investment on economic growth: an empirical analaysis of Central and Eastern European countries. //European Journal of Management. FindArticles.com. 09 Mar, 2010. http://findarticles.com/p/articles/mi_6772/is_4_8/ai_n31138453/;

18. Luken, R. A., Paul Hesp. Towards sustainable development in industry? reports from seven developing and Transition Economies

19. Togan, S. (2004) Turkey: Toward EU Accession, The World Economy 27:7 pp.

            web sites

20. T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey - http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Default.aspx;

21. Doing Business in Turkey - http://www.turkey-now.org/Default.aspx?mID=3&pgID=39&langid=1;

22. Foreign Direct Investment Statistics -http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2921&lang=1;

23. UNCTAD.ORG >> Search by country/economy http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1;

24. Digital library of UNCTAD publications - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1397&lang=1 ;

25. Turkish Industrialists' And Businessmen's Association. Rebuilding A Partnership: Turkish-American Relations For A New Era A Turkish Perspective - http://www.tusiad.us/content/uploaded/Rebuilding%20a%20Partnership-%20Tr-USA.pdf;

26. WORLD INVESTMENT REPORT 2009 - http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf;

27. Under secretariat of The Prime Ministry For Foreign Trade - http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm;

28. IGEME - EXPORT PROMOTION CENTER OF TURKEY - http://www.igeme.org.tr/indexe.cfm;

29. ISTIA - International Services Trade Information Agency -http://www.servicestrade.org/;

30. Europe Foreign Direct Investment decisions - http://www.europefdi.org/;

31. TURKISH INDUSTRIALIST’S AND BUSINESSMEN’S ASSOCIATION. INVESTMENT ENVIRONMENT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TURKEY - Working Paper prepared for Investors Advisory Council Meeting, 15 March 2004, İstanbul, TS/SEK/04-06 - http://www.tusiad.us/Content/uploaded/turkey-investment-environment.pdf

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2010 г.

Най-новата информация е от 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Ключови думи: чуждестранни инвестиции, Турция, ЕС, ПЧИ, ТНК, същност, роля, структурни реформи, анализ, световен доклад за инвестициите, UNCTAD, кредити, печалба, входящи потоци, БВП, работна сила, инфлация, публичен дълг, външен дълг, приходи, бюджет, износ, Ердоган, Хюсеин Аркан

 

 

 [1] United Nations Conference On Trade And Development

[2] Според Световният доклад за инвестициите за 2009 г., публикуван от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) около 82 000 са транснационални корпорации (TНК) и 810 000 са техните чужди филиали.


Търси за: чуждестранни инвестиции | Турция | ПЧИ | ТНК | същност | роля | структурни реформи | световен доклад инвестициите | UNCTAD | кредити | печалба | входящи потоци | БВП | работна сила | инфлация | публичен дълг | външен дълг | приходи | бюджет | износ | Ердоган

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker