Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


дипломна работа

на тема:

Банков контрол

София, 2004 г.


Съдържание

Увод 3

І. Контрол върху риска в банковата система 4

1.1. Видове риск в банковата система: 4

1.2. Управление и контрол на кредитния риск: 5

1.3 Проблеми на управлението на кредитния риск в България 11

ІІ. Контрол върху кредитите, кредитната политика и системите за кредитиране в банките. 12

2.1.Същност на кредита. 12

2.2.Основни принципи и изисквания при кредитиране 12

2.3 Обекти на кредитиране и видове кредити. 13

2.4 Лихва - същност и роля. 16

2.5 Нормативна уредба 17

2.6 Проблеми пред търговските банки при кредитирането 17

2.7 Препоръки за облекчаване на кредитирането 18

ІІІ. Контрол върху капиталовата структура и капиталовата адекватност. 20

3.1. Източници на капитал 20

3.2.Състав на капитала 21

3.3.Капиталова адекватност 22

3.4 Установяване на рисковия компонент 23

3.5.Показатели за определяне и управление на капиталовата адекватност. 24

ІV. Контрол върху ликвидността 30

4.1. Същност и управление на ликвидността на банките. 30

4.2.Измерване на ликвидността. 33

4.3 Методи за управление на активите на банките 38

4.4 Методи за управление на пасивите на банките 42

4.5.Система за управление на ликвидността. 51

V. Банков контрол и банков надзор. 53

5.1.Обекти на вътрешен банков контрол. 55

5.2.Субекти на вътрешния банков контрол. 56

5.3.Обекти на вътрешнобанкови проверки 57

5.4.Форми, роля и значение на вътрешния банков контрол. 59

5.5 Проблеми на вътрешния контрол на банките 60

5.6.Банков надзор. Контрол на БНБ върху търговските банки. 66

Заключение 71

Използвана литература 73


Увод

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж. Това е и основната причина все по-често международни и национални надзорни институции да контролират и осигуряват по-добро и ефективно функциониране на банковата система.

Много често подценяването на важността и значимостта на контролните процедури води до нарушаване на финансовата дисциплина в банковата система, а това се отразява негативно върху нормалното функциониране на банковия сектор.

Основната цел на настоящата дипломна работа е да се характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да подържат адекватна платежоспособност.

За изпълнението на тази цел са систематизирани особеностите на банковият сектор, който представлява основните институции, които осъществяват оценката на риска и възвръщаемостта от финансовото посредничество. Те се явяват особено важни за България, разглеждана от позицията на страна преговаряща за присъединявана към Европейския съюз.

Осъществяването на банковия контрол предполага неговото познаване както в теоретичен така и в практически план. Изведените изводи са направени въз основа българската действителност, като са обобщени показателите за функционирането на банковия надзор. За оценяването на стабилността и надеждността на банковата система са използвани последни данни на развитието в икономически и правен аспект.


І. Контрол върху риска в банковата система

Необходимостта от банков надзор за осигуряване на стабилност на банковата система се отнася до предпазването й от различни видове банкови рискове. Рискът се свързва най-вече с вероятността явленията да се отразят негативно върху капитала или приходите на банката. От друга страна поемането на риск е възможност за печалба, затова целта на банките е да оптимизират нивото на риска и да постигнат възможно най-голяма печалба.

1.1. Видове риск в банковата система:

1) риск присъщ на транзакцията:

2) оперативен-дължащ се на небрежност, грешка, липса на контрол в банката;

 1.  ликвиден - свързан със затруднения на банката да поеме изплащането на финансови задължения;

Банките по света поглеждат по нов начин към риска. В този процес те преосмислят ролята на управлението на риска при постигането на целите и в края на краищата увеличаване на печалбата. Тяхната основна цел е не да елиминират, а по-скоро активно да оценят и управляват риска за своя собствена изгода.

Класификацията на Дилойт и Туш определя следните видове риск:

 1.   контрагентски / кредитен, инвестиционен/- свързан с неизпълнение на задълженията към банката от страна на контрагент- неспазване на условията и  сроковете на договора, като по този начин причинява загуби за банката.
 2.   пазарен /лихвен, валутен, търговски/- свързан с промени в лихвения процент, валутния курс и цените на ЦК.
 3.   ликвиден-  свързан  с  наличието  по  всяко  време  на достъп  до налични ресурси или възможност за набиране на средства на приемлива цена.
 4.   оперативен и операционен- оперативния риск е свързан с неблагоприятни парични потоци за банката, с намаляване дела на приходите спрямо разходите. Операционният риск е резултат от човешка грешка, небрежност или злоупотреба.

Заключение

Ролята на банките в икономическата система прави фалитите им изключително опасни за развитието на отделни предприятия и институции и на икономиката като цяло. Банковите фалити предизвикват загуби от депозиторите и акционерите, влияят отрицателно на заемополучателите като ограничават възможностите им за кредити, намаляват доверието на обществото във финансово-кредитната система. Ето защо изследването на контролируемите параметри в банковата система има толкова важно значение.

На макро равнище доверието към системата от търговски банки е съществено условие за насочване на спестяванията в икономиката към банковите канали. Доверието на вложителите в банките е първостепенна за функционирането им в пазарни условия. Загубите на банките се отразяват върху почти всички сектори на икономиката. По тази причина банките трябва във всеки момент да държат сметка за отговорността както към самите себе си и депозиторите, така и към икономиката като цяло.

В последните няколко години банковата система укрепна в съответствие с изискванията на банковия надзор. Тези изводи се потвърждават и от изследвания на международни финансови институции. В банковия сектор се наблюдава значителна промяна в поведението на търговските банки, които стават значително по-предпазливи и внимателни при отпускане на кредити. Това води до бързо нарастване на ликвидността в банковата система, подобрява показателите за капиталова адекватност и рентабилност.

Възстанови се нормалното функциониране на междубанковия паричен ( в това число валутния пазар). Успешно приключи приватизацията в банковия сектор, като бяха привлечени сериозни чуждестранни инвеститори с дългосрочни интереси в българския финансов сектор.

Управлението на международните активи доведе до тяхното значително нарастване.

Политиката на БНБ по отношение на минималните резерви на търговските банки е да се намаляват плавно, като се следва подобряване на състоянието на ликвидност на банките и подобряване на нейното управление.

Последните няколко години България проведе радикална (в сравнение с други държави от Централна и Източна Европа) и успешна банкова реформа. Днес българската банкова система е в относително добро състояние. Приватизирането на държавните банки и навлизането на чуждестранни инвеститори в този сектор допринесоха за развитието на конкуренцията, за развитие на нови услуги и за цялостното подобряване на климата на финансовите и банковите пазари.

Заедно с извода за съществуваща стабилност, може да се твърди, че банковата система на България тепърва трябва да работи за развитието си и за по-висока ефективност.

С промените в Закона за БНБ се подобри банковото законодателство като цяло. Като цяло БНБ се стреми да определя правилата и с това да гарантира стабилността на системата.

Едновременно с много добрите показатели за капиталова адекватност и ликвидност на банките, в България има е добре функциониращ банков надзор. Това се потвърждава и от представители на бизнеса, голяма част от които дават сравнително висока оценка за стабилността и надеждността на банковата система.


Използвана литература

 1.  Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000
 2.  Стефанова, П.,”Банки. Вътрешни и международни плащания”, изд.”Тракия-М”, С., 2000
 3.  Стефанова, П.,”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994
 4.  Неновски,Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория” ; Акад. Изд.”М.Дринов”; С.; 2001
 5.  Йотов,С.,”Ипотечният пазар в България”; изд. „Сиела”;2001
 6.  Джонсън,Ф.,”Банков мениджмънт” ; изд. „Принцепс”; 1999
 7.  Радков, Р. И кол.,”Пари и банково дело”; изд.”Мартилен”; 1998
 8.  Младенов,М.,”Пари,банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998
 9.  Николов,Н.,”Финансови изчисления”; Част І ,ІІ ; изд.”Стопанство”УИ;1997  
 10.  Грозданов,Б.,”Финанси”; изд.”Абагар” В.Търново;1998
 11.  Тимчев,М.,”Финансово-стопански анализ”; изд. „Тракия-М”, С.,1999
 12.  "Банково право"- сборник нормативни документи
 13.  Закон за БНБ
 14.  Закон за банките
 15.  Наредби на БНБ

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

- в дипломната работа са включени данни и таблица до 2005 година.


Търси за: банкова система | кредитен риск | капиталова адекватност | МВФ | БНБ | ликвидност | Валутен борд | изисквания | управление ликвидност | форми контрол | търговски банки | лихвен процент

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker