Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Стопански факултет

РЕФЕРАТ

По Банково дело

На тема:

Лизингови операции

Специалност “Финанси”

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 3

І. Възникване на лизинга 3

ІІ. Същност и характеристика на лизинга 4

ІІІ. Финансов лизинг 4

ІV. Предимства и преимущества на лизинга и лизинговите операции 5

V. Институции, участващи на лизинговия пазар 6

VІ. Видове банков лизинг 6

VІІ. Контрол на банката върху лизинга и лизинговата сделка 7

VІІІ. Лизингови операции на българския банков пазар 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 10


Увод

Независимо от разнообразието на мнения, относно обхвата на понятието “банкова операция”, теорията разглежда дейността на банката като съотношение и вътрешно съответствие между активни и пасивни банкови операции. Това разграничение е в зависимост от въздействието им върху баланса на банката. В групата на пасивните се включват банковите операции, посредством които се формира ресурсът на банката. Тези, чрез които формирания вече ресурс се активира и използва по определени направления, се обхващат в групата на активните операции. Има и трета група - задбалансови операции, които най-често се нар. посреднически или комисионни, тъй като не засягат пряко банковите активи и пасиви.

Съвременните изисквания на научно-техническият прогрес и необходимостта от по-ефективно използване на финансовите ресурси налагат търсене на нови и нетрадиционни инвестиционни инструменти, каквито са лизинга, форфетинга и факторинга. Те нямат пряко изразен кредитен характер, но се приближават към някои от особеностите на търговския кредит и на неговия механизъм. Когато и банката се включи като субект, тези специфични техники придобиват и характер на банкови кредитни операции.

.............................................

В зависимост от избрани критерии могат да се обособят разнообразни лизингови операции. Законът за банките допуска търговските банки да извършват само сделки по финансов лизинг.

Приема се, че финансовия лизинг е част от посредническите услуги на търговските банки. Той е тристранна финансова операция, която включва най-малко два договора - договор за покупка и договор за лизинг. От позициите на лизингодателя е налице една кредитна операция, а от позицията на лизингополучателя - пълно финансиране на инвестиционната дейност.

Финансовият лизинг осигурява по-изгодно и сигурно използване на заемните средства. Осигурява пазарна ниша на банките да влагат изгодно средства. По-ефективно се използва свободния банков ресурс в сравнение с капиталовите пазари.

Финансовият лизинг е цялостното финансиране на инвестицията. Той е операция, при която едната страна - лизингодател, съобразно другата страна - лизингополучател, сключва договор за доставка с трета страна - доставчик, за закупуване на машини, инсталации и др. и сключва договор за лизинг с лизингодателя за ползване на тези съоръжения срещу плащане на наем. Предоставя се реален капитал под аренда, без прехвърляне правата на собственост.

..........................................

Основните елементи на лизинговите вноски са амортизацията, цената на финансирането по лизинговата сделка, лизинговият марж и рисковата премия. Посочените елементи, без амортизацията образуват лизинговия процент. Търговските банки биха могли да привлекат интереса на лизингодателите, ако осигурят финансиране с по-ниска лихва, като предоставят: финансиране, чрез залог на лизинговия обект, на имуществото на лизингодателя, пряко инвестиране в лизингови операции, частично или пълно финансиране на лизингодателя срещу бъдещите лизингови вноски. Логично е инвестиционен банков кредит, финансиращ доставката, да е неизгоден за лизингодателя.

При пряко участие банките инвестират в лизингови сделки в качеството си на лизингодатели. Инвестираните финансови ресурси участват при образуването и изчисляването на показателите за ликвидност и рентабилност, капиталова адекватност и законови провизии. Осигуряват възможност за нарастване на печалбата за сметка на разширяване обхвата на предоставяните банкови услуги.. В практиката най-често се прилага “хибридна форма на лизинг и банков кредит”. При нея банката косвено участва в лизинговата операция, осигурявайки частично или пълно финансиране.

........................................


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1.  Асенова М., Банково обслужване на икономическите агенти, В. Търново, 2003 г.
  2.  Интернет.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа картинки.

Ключови думи:

възникване на лизинга, финансов лизинг, лизингови операции, лизингов пазар, банков лизинг, лизингова сделка, български банков пазар


Търси за: възникване лизинга | финансов лизинг | лизингови операции | лизингов пазар | банков лизинг | лизингова сделка | български банков пазар

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker