Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

КАТЕДРАФИНАНСИ И КРЕДИТ

Магистърска теза

Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк - България)

 

Варна

2004 г.


Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА ПЪРВА 8

БАНКОВО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 8

1. ДИСКУСИЯ ЗА СЪЩНОСТА НА БАНКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО 8

1.1. ФАКТОРИ НА БАНКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО 8

1.2. ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ 11

2. ОТНОСНО ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ 17

2.1. СЪЩНОСТ НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ 17

2.2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ 24

3. ИЗМЕРЕНИЯ НА БАНКОВАТА ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА 30

3.1. ОТ ИДЕЯТА ДО ВЪВЕЖДАНЕТО НА БАНКОВИЯ ПРОДУКТ 30

3.2. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА И ФОРМИРАНЕ НА БАНКОВИЯ АСОРТИМЕНТ 32

ГЛАВА ВТОРА 37

ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ-ОПИТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 37

1. ВРЪЗКАТА БАНКА-КЛИЕНТ В НЕЙНАТА БЪЛГАРСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 37

1.1. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС 37

 1.2. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ 45

2. ОПИТ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ В СФЕРАТА НА КОРПОРАТИВНОТО БАНКИРАНЕ 47

2.1. СТРАТЕГИЯ ЗА ВСЕОБЩО ФИНАНСОВО ПРЕДЛАГАНЕ 47

2.2. ИНОВАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА КОРПОРАТИВНИЯ СЕКТОР 50

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТОВИЯ АСОРТИМЕНТ 58

3.1. ПО ОТНОШЕНИЕ КРЕДИТИРАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИТЕ КЛИЕНТИ ПО ПРИМЕРА НА ОББ, ПИБ, РАЙФАЙЗЕН БАНК 58

3.2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ ПО ПРИМЕРА НА ОББ, ПИБ, РАЙФАЙЗЕН БАНК 75

3.3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ БИЗНЕС ПРОДУКТИ И РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ 79

ГЛАВА ТРЕТА 85

ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА 85

1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА УСЛУГИТЕ 85

2. КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ НА БАЗАТА НА НОВИТЕ УСЛУГИ 87

3. РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТОВАТА ПОЛИТИКА В СВЕТЛИНАТА НА ВСЕОБЩОТО ФИНАНСОВО ПРЕДЛАГАНЕ 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 97


ВЪВЕДЕНИЕ 

Търговските банки в една или друга степен са в центъра на стопанския живот на всяка страна, в това число и в българската икономика на преход от планово разпределение към пазарна (отворена) икономика след разпадането на СИВ през 1989 година. Стопанското развитие на България от последните седемнадесет години до голяма степен беше предопределено от развитието и състоянието на банковия сектор. Начинът, по който бяха формирани банките, моделите на тяхното функциониране, управление и надзор, оказаха съществено влияние за възникването на една от най-сериозните финансови кризи в най-новата световна история, както и до възможностите за формиране на една нова банкова система (цялостно ново банково производство).  

В последните години се наблюдава засилващо влияние на търговските банки, породено главно от двустранните им функции - от една страна като оръдие на държавната политика, а от друга - като източник на финансиране на бизнеса. Нарастващото им влияние е и в резултат от преустройството на банковата система, като основните групи причини за това преустройство са :

1. Банките изграждат, контролират и координират капиталовия, кредитния, паричния и валутния пазар;

2. Банковата система съчетава механизма, институционалната основа на движението на парите;

Преустройството на банките се адресира пряко към проблемите на тяхната платежоспособност, а при някои - на ликвидността им. Подобре-нието на средата, осигуряваща развитието на финансовия сектор, са насочени към структурирането и недостатъците, които пречат на дългосрочната стабилност. Подобренията включват:

- финансово преустройство на банките;

- среда стимулираща финансовия сектор;

- организация на банковата система;

- внедряването на банкови иновации;

- инвестиране в банковата сфера и оттам косвено в паричния и капиталовия пазар.

Основните фактори, оказващи влияние върху търговските банки, са:

- макроикономически показатели - БВП; БНП; реален доход; инфлация и обезценка на доходите и спестяванията и т.н. Тяхното разглеждане, анализ и оценка са от съществено значение както за развитието на финансовия пазар като цяло, така и за банковия сектор в частност и възможността за предлагане на съвременно банково производство и обслужване, възможността за преки финансови инвестиции, рефинансирания, с което да се повиши на национално и международно ниво кредитния рейтинг като цяло на банковото система, оттам и доверието в стабилността й, което неимоверно е и целта на парично-кредитната политика в условията на Паричен съвет;

- състояние на икономиката и приватизацията- фактор също с важно значение относно приватизацията и процеса на консолидация. Голяма част от водещите банки бяха приватизирани и техните дялове бяха изкупени от западни консорциуми и банкови обединения, с което изкупуване на практика се постави началото при голяма част от тях да развият в пълна степен възможнистите си на търговски и кредитни институции, да внедрят иновационна политика по западен стандарт, както и да имат практическата възможност да се адаптират по-лесно към западната банкова система на производство;

- състояние на общия финансов пазар в страната; краткосрочен и дългосрочен пазар и особености на българския преход- фактор от значение, тъй като наблюденията върху развитието на финансовия пазар като цяло дават възможност на търговските банки като част от този финансов пазар да използват и да внедряват в банковата си практира различни групи финансови инструменти, стигайки в един по-късен етап до стратегията на всеобщото финансово предлагане/;

- инвестиционната дейност на банките; вливане на чужди капитали в банковата дейност и свободни банкови ресурси за кредитиране и инвестиране в активи- дейност, която конкретно е свързана с банковото иновационно производство и възможността да се изграждат различни банкови продукти и пакети от услуги с цел най-обхватно задоволяване потребителските желания и критерии;

- развитие на капиталовия пазар и регулативните механизми относно контролиране на борсовата търговия - като участници на капиталовия пазар, наговото развитие в значителна степен влияе върху инвестиционната дейност на банките, както и  разширява в значителна степен обхвата на активните банкови услуги и продукти /появява се възможността за часто банкиране, доверително управление на фондове, банката да работи като инвестиционно дружество и т.н./

- развитие асортимента на самите търговски банки - следствие развитието на икономиката, като последваща тенденция е развитието на банковото произвоство и банковия асортимент, който да предоставя и банкови конкуретни предимства и по-добри пазарни позиции .

- кредитна и спестовна политика на банките; възможности за продуктово разнообразие и т.н.- основните иновации, които през последните години се внедриха в банковата практика са по отношение именно кредитната и спестовната политика, но с развитието на банковото дело се разработват и електронната търговия, доверителното управление и стратегията на всеобщо финансово предлагане.

Търговските банки от своя страна спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот в страната. Те мобилизират и превръщат във активно действащ фирмен капитал значителна част от финансовите ресурси в икономиката, извършват разплащания между институциите, организациите, фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции. Самото банково производство е обект на настоящата дипломна работа с оглед начертаване основните характеристики и извеждане същността на банковата дейност с оглед даване ясни очертания за банковото дело (банкови продукти и услуги) и ясно ориентири относно бъдещето на банковата дейност спрямо критериите на ЕС за пълноправното ни членство с оглед изграждането на единна, ефективна и конкурентноспособна банкова система и банков сектор в България. 

Обект на анализ е практическото развитие на банковия пазар в годините на преход от планова към пазарна икономика, както и възможностите банковият сектор да въвежда иновационни продукти следствие промените в банковата сфера през последните пет-шест години и навлизането на западни инвестиции, опит и изисквания относто структурата и работата на търговските банки в България. Разгледани са обстойно както практически реализираните иновационни продукти в банките, така и възможнистите за внедряване на западния опит в обслужването на клиентите на банката и банковото производство, базирайки се на основните световни тенденции, които по своеобразен начин влияят и върху българската финансова система и в частност върху развитието на иновационната политика на търговските банки.

Целта на темата е да разкрие основните тенденции в развитието на иноваците в България по отношение корпоративното предлагане на банкови продукти и услуги, както по хронологичен път от развитието на демократична пазарна система от 1989 година насам, така и във видово и функционално отношение, като за целта на подобен анализ са сравнени от една страна три търговски банки и техните корпоративни банкови продукти и услуги, а в същото време те са съпоставени с основните финансови и в частност банкови тенденции по отношение корпоративното предлагане на банкови продукти и услуги. Съществено се  набляга на новите елементи в кредитната политика на банките и в частност анализираните три търговски банки - Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка и Райфайзен банк - България, като за целта ще се позовем на реални примери, свързани както с типично наши банкови институции, така и с международни банки и каква е промяната в развитието между двата типа финансови структури, както и реални банкови продукти - нови и класически за българската банкова система. Основно ще бъдат разгледани действията и задачите на тъговските банки в паричната и финансовата политика на страната, както и прякото проявление на финансовите иновации в степента, в която те са засегнати в съответните банки. 

Задачите са свързани преди всичко с помощта на практически и теоретичния анализ на продуктовата политика на търговските банки да се съучее да се разкрият положителните тенденции в развитието на банковото дело относно развитието и подкрепата на икономическите субекти и структури за по-добро задоволяване на техните изисквания, както и в изискванията в актуалността в методите и средствата на обслужване, комуникация, партньорство и работа в условията, характерни за България в този етап от икономическото й развитие  като пазарна система и икономическа политика.

Задачите на настоящата дипломна работа са:

С оглед актуалността на проблематиката са използвани информационни и литературни източници, обединени в няколко направления:

- специализирана икономическа литература по банки и банкови операции;

- актуални икономически обзори, статии и анализи относно развитието на банковото дело в България и въвеждането на нови продукти и услуги в банковото дело;

- закони и нормативни документи по проблема;

- специализирани интернет сайтове;

. статистическа информация.

......................................................

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТОВИЯ АСОРТИМЕНТ

3.1. ПО ОТНОШЕНИЕ КРЕДИТИРАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИТЕ КЛИЕНТИ ПО ПРИМЕРА НА ОББ, ПИБ, РАЙФАЙЗЕН БАНК

По отношение на иновациите в активните или кредитните продукти и услуги, налице е всеобща тенденция към усъвършенстване на продуктовия асортимент и създаването напакетиот продукти с цел по-обхватното реализиране на тези си банкови функции и услуги. Разнообразието в кредитната дейност от една страна е свързано с изискванията на съвременните банкови технологии и повишаване системата за банков контрол при отпускането на кредитите /така също и на цялостната система на кредитната политика в условията на Паричен съвет и изисквания на Централната банка за минимални резерви в трезорите й на съхранение/, но и за изпълнениена конкурентни предимства и увеличаване на пазарния дял на банките2. 

Трябва да се спомене и една важна особеност на банковото дело и банките в България. Приблизително по едно и също време основните български търговски банки бяха приватизирани и закупени от частни банкови холдинги и консорциуми /които в пълно степен осъществяват усругата за всеобщо финансово предлагане/ и това доведе до приблизително по едно и също време на наличието на свободни привлечени финансови ресурси за осъществяване на активни дейности, което от своя страна бе допълнителен стимул в развитието на различни кредитни услуги, които можем да счетем за иновации в кредитното дело на банките в България. Това даде и възможност за по-бързото осъществяване на продуктови иновации в активните и пасивните операции на банките. По своята същност закономерното и плавно осъществяване на банковата реформа бе заменено от нуждата бързо банковата система да въведе новостите в продуктовия асортимент и следствие на това да започне и тяхното развитие и разработване в цялостност и дълбочина.

 А) Иновационна стратегия на ОББ-АД. Банкова политика. Банкови продукти.

Обединена Българска банка /ОББ/ АД е учредена през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Приватизирана е през 1997 г. като тя е първата приватизирана голяма държавна банка в България. Кредитният й рейтинг според  FITCH Ratings е краткосрочен рейтинг В; дългосрочен рейтинг BB+, "Позитивна" перспектива и индивидуален рейтинг C/D. Според Standard & Poor's - краткосрочен рейтинг В, а за дългосрочен рейтинг ВВ, "Стабилна" перспектива3.

Основните банкови групи услуги се състредеточват в следните насоки: 

Основните й пазарни цели са: 

Като признание за постоянното добро представяне и развитие, опитния мениджмънт, добрата репутация на акционерите и силните пазарни позиции, дългосрочният кредитен рейтинг на Банката, определен от Standard & Poor's и Fitch Ratings, бе покачен отново. S&P потвърди BB дългосрочен и B краткосрочен рейтинг на ОББ и подобри прогнозите си от стабилни на положителни. Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши дългосрочния рейтинг на ОББ от BB на BB+, с положителна перспектива.

 Основните иновационни продукти приОББАД савнедренив предишни банкови продукти, като сега при фирменото банкиране или при банкиранетона едросе запазват стандартните банкови продукти, увеличени с нови такива, като значително се повишава степента на контрол и сигурност при банковите операции, което прави банката предпочитана от корпоративните клиенти в страната. Основните иновации са свързани с възможносттаОББАД да предлага инвестиционни продукти към създаденДоверителски и инвестиционен фонд/стратегията за всеобщо финансово предлагане започва приОББАД и до този момент е най-добре е застъпена при нея/, както и надграждане на стандартните банкови продукти и услуги за фирми с внедряване на нови технологии, интернет банкиране, западни иновации и т.н., които да улесняват и в по-пълна степен да удовлетворяват желанията на клиентите на банката.ОББАД се стреми да изгради конкретни клиентско ориентирани продукти  и услуги. 

Според анализаторите на FITCH, ОББАД развива успешно не само дейността си в областта на корпоративното банкиране, но е и първата българска банка, която целенасочено разширява банкирането на дребно и по-специално кредитирането за граждани. Докладът на FITCH отбелязва, че подобряващата се икономическа стабилност на страната е дала възможност на ОББАД още по-агресивно да развива нови продукти и услуги, което е довело до бърз растеж на кредитирането. 

Настоящото повишение в рейтинга на Банката от страна на FITCH последва потвърждаването на кредитния рейтинг на ОББАД от страна на друга агенция. В навечерието на 10 годишния юбилей на банката, Standard & Poors препотвърди кредитния рейтинг на ОББАД, равен на суверенния рейтинг на България. Дългосрочният кредитен рейтинг на ОББАД в чужда валута е ВВ- със стабилна перспектива, а краткосрочният В4

.  Преди всичко този повишен кредитен рейтинг се основава на корпоративното банково кредитиране.

Като пазарен лидер в корпоративното банкиране, ОББ АД работи с всички сектори в Българската икономика. Корпоративното банкиране на ОББ АД предлага широка гама от финансови инструменти (продукти), консултации на високо професионално ниво и най-съвременни методи за управление на Вашите корпоративни финанси. ОББ АД също предлага своя опит за развитието на корпоративния бизнес в страната. ОББ АД е обслужваща банка на най-големите корпоративни клиенти опериращи на българския пазар.

....................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можем да споменем важната роля на иновационната продуктова политика за развитието на банковия сектор не само в България, но и във всяка една страна. Наличието на възможности за иновации в продуктовия асортимент на банките се обуславя от наличието на развити и действащи в благоприятна насока фактори като цялостно развитие на икономиката на отделната страна, наличието на възможности за развитие на финансовия пазар и финансовите инструменти, както и от наличието на преки инвестиции в банковата сфера. Всички тези фактори способстват за благоприятните тенденции за развитие на банковата система през последните две-три години и развитието на иновационната политика на търговските банки. 

Определено след въвеждането на Валутен борд, успоредното изграждане на рестриктивна фискална политика на Правителството и парично-кредитна на търговските банки даде положително отражение, както върху самата банкова система, а така също и върху развитието на финансовия и капиталовия пазар. Умелото съчетаване на стандартните банкови продукти и услуги с иновационните такива е неизменна крачка напред в банковото производство и грижата за клиента. Защото клиентът е основния актив на всяка една банка и нейната философия, цели, продуктов асортимент трябва да са ориентирани към най-пълно и най-добро задоволяване на клиента и неговите нужди /лансира се и идеята за конкретно банково обслужване - индивидуално и дял от частното и доверителното управление и банкиране/. Тук се  появава и тази банкова философия  на западните практики относно разглеждането на банката катоблизкатабанка илисвоятабанка.

 Възможността за развитие на парично-кредитната политика в условията на паричен съвет и валутни ограничения, даде свободата на търговските банки в една изключително голяма степен да развиват своите активни банкови операции както на паричния и кредитния пазар, така и на валутния, на капиталовия /действайки като дилъри и доверително управление на фондове/, а така също и на финансовия пазар с цел глобализацията на финансовите услуги и продукти при всеобщото финансово предлагане. Паричната политика дава преимуществото на търговските банки да работят в тези условия като в значителна степен и да влияят на формирането на основните икономически ценности и процеси в страната. Наличието от своя страна на банкови иновации във всички сфери на банковото дело, доведе до възможността за укрепване доверието в самата банкова система, във възможността за привличане на нови инвестиции, в създаването на конкурентни предимства чрез разширения и актуализиран продуктов асортимент на всяка една банка.

 Тези положителни в по-голямата си част тенденции на сливания, поглъщания, инвестиции и обща консолидация в банковата сфера са една положителна насока на работа в общата икономическа перспектива на развитие при пълноправното ни членство в Европейския съюз с възможността страната ни да разполага с модерна и стабилна банкова основа, на която да надгражда финансовите и капиталовите пазари като институции и работа в икономически аспект. Страната ни вече е изградила основните насоки на работа, които предстои терълва да развива, разширява и институционализара, за да може нашата банкова система да стане на европейско равнище на обслужване, стабилност и иновационна работа в своя продуктов асортимент.


ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Вачков, Ст.Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;
 2.  Вачков, Ст. Въведение в теорията на банкерството. Варна, 2000;
 3.  Грозданов, Б.,Финанси”; изд.АбагарВ.Търново; 1998 г.;
 4.  Джонсън, Ф.,Банков мениджмънт” ; изд.Принцепс”; 1999 г.;
 5.  Йотов, С.,Ипотечният пазар в България”; изд.Сиела”;2001 г.;
 6.  Костов, Н.Банково счетоводство. Казанлък 2000 г.; с. 6-11;
 7.  Костова, Н.Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;
 8.  Манчев, Цв. и др.,Пари, банки и парична политика, СУ  “КЛ.Охридски, С., 1998 г.;
 9.  Младенов, М.,Пари,банки и кредит”; изд.Принцепс”; 1998 г.;
 10.  Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория” ; Акад. Изд.М. Дринов”; С.; 2001 г.;
 11.  Николов, Н.,Финансови изчисления”; Част І ,ІІ ; изд.СтопанствоУИ; 1997 г.;  
 12.  Стефанова, П.,Банки и кредитно посредничество, изд.Тракия-М, С., 2000 г.;
 13.  Стефанова, П.,Банки. Вътрешни и международни плащания, изд.Тракия-М, С., 2000г.;
 14.  Стефанова, П.,Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994г.;
 15.  Неновски,Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория” ; Акад. Изд.М.Дринов”; С.; 2001 г.;
 16.  Радков, Р. И кол.,Пари и банково дело”; изд.Мартилен”; 1998 г.;
 17.  Тимчев,М.,Финансово-стопански анализ”; изд.Тракия-М, С.,1999 г.;
 18.  "Банково право"- сборник нормативни документи;
 19.  Закон за БНБ;
 20.  Закон за банките;
 21.  Наредби на БНБ;
 22.  Закон за банките; ДВ. Бр. 52/1997г., изм. и доп. 31.01.2000 г.;
 23.  www.ubb.bg
 24.  www.banks.gbg.bg

...............................................

Темата е писана 2004 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

банкови продукти и услуги - същност, класификация, жизнен цикъл; фирмени и корпоративни клиенти; Обединена българска банка; Първа Инвестиционна банка; Райфайзенбанк - България;  банково производство - фактори, етапи

2 Пакетни продукти в кредитните експозиция на ТБ се свързва с възможността клиенти на банката да получават комбинирани услуги и така да печелят отмащабите, в смисъл депозитни функции и операции съчетани с гъвкави кредити, по-ниски лихвени проценти по тях, възможност за кредитни карти и цялостно преференциално обслужване.

3 www.ubb.com

4 В доклада си Standard & Poors подчертава солидната пазарна позиция на ОББ, високата й ликвидност, ниско рисковия характер на активите й, както и подкрепата от страна на нейния основен акционер - Национална Банка на Гърция, притежаваща 89.9% от ОББ АД. 


Търси за: банкови продукти услуги | жизнен цикъл | фирмени корпоративни клиенти | Обединена българска банка | Първа Инвестиционна банка | Райфайзенбанк България | банково производство фактори

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker