Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Великотърновски университет

РЕФЕРАТ

По Банково дело

На тема: Обезпечения на банковите кредити

Специалност: Финанси

2007 г.


Съдържание:

1. Видове банкови операции 3

1.1. Пасивни банкови операции 3

1.2. Активни банкови операции 3

1.3. Неутрални банкови операции 3

2. Елементи на банковия кредит 3

2.1. Общи съществени елементи 3

2.2. Специални съществени елементи на банковия кредит 4

3. Обезпечения на банковите кредити 4

3.1. Общи изисквания към обезпеченията за кредит 4

3.2. Видове обезпечения на банковите кредити 5

3.2.1. Лични обезпечения 5

3.2.2. Реални обезпечения 6

Използвана литература: 8


…………………………………….

Банкови гаранции. Това са банкови сделки. Страна по тях може да бъде както банка, така и небанкова финансова институция и държавата. С банковата гаранция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея.

Банковата гаранция като сделка е източник на две правоотношения.

Първото е между наредителя и гаранта - банката. Наредителят е лицето, по чието искане банката издава банкова гаранция. Наредителят заплаща възнаграждение на банката гарант и предоставя надлежно обезпечение залог или ипотека за издаване на гаранцията, което по стойност е равно или превишава нейната стойност.

Второто правоотношение е между банката гарант и бенефициера в качеството му на трето ползващо лице.

Задължение на банката е да извърши плащане към бенефициера при настъпване на условията предвидени в гаранцията. Банката гарант се задължава да плати едно чуждо задължение- това на наредителя към бенефициера.

…………………………………..

Предмет на банковия залог освен вещи могат да бъдат и вземания. Това обезпечение крие известни рискове за банката свързани с ликвидността  и събираемостта, и затова не се среща често в банковата практика.

Банковият залог може да има за предмет налични ценни книжа - менителници, записи на заповед, чекове, облигации, акции и т. н.

Дружественият дял може да бъде определен като вземане. Предназначението на капитала е да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството. Паричната сума, внесена от съдружника по силата на дружествения договор за формиране на капитала на дружеството не може да служи за удовлетворение на кредиторите на съдружника. Имуществените права, представляващи в своята съвкупност дружествения дял на съдружника, обаче могат да бъдат обект на запори или принудително изпълнение.

………………………….


Използвана литература:

  1.  „Банково дело” - П. Иванов, М. Врачовска /2004 г./.
  2.  „Договорът за банков кредит” - Марио Бобатинов /2003 г./.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

активни и пасивни банкови операции, неутрални банкови операции, банков кредит, обезпечение на банков кредит


Търси за: активни пасивни банкови операции | банков кредит | обезпечение банков кредит

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker