Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

Финансово - счетоводен факултет

 

 

 

 

Д О К Л А Д

 

 

 

 

 

За проведено практическо обучение в „Първа инвестиционна банка” АД – клон Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна

Септември  2008 г.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

І раздел. Обща характеристика. 3

1. Кратка историческа справка. 3

2. Мисия  визия и основни предизвикателства на банката. 3

3. Съучастия и членство в организации. 4

4. Дъщерни дружества. 5

5. Пазарна позиция и пазарен дял. 5

 

ІІ раздел. Характеристика на специфични отчетни обекти и операции свързани с тях  6

1. Безналични плащания в страната и чужбина. 6

2. Банкови карти. 18

3. Влогонабиране и депозитни  операции. 23

4. Сделки с ценни книжа. 29

5. Кредитни сделки. 42

6. Финансови отчети и счетоводна политика. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І раздел. Обща характеристика

 

1. Кратка историческа справка

 

Първа инвестиционна банка АД (Банката) е създадена в Република България и има седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков 37.

Банката има пълен банков лиценз, издаден от Българска народна банка (БНБ), според който може да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство.

Банката притежава универсална банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина Банката има чуждестранни дейности в Кипър и Албания.

В резултат на успешно първично публично предлагане на нови акции на Българска фондова борса – София, Банката е регистрирана като публично дружество в Регистъра на Комисията за финансов надзор в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа на 13 юни 2007. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 550 банки от целия свят. Тя е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране. Към 31.12.2007 г. ПИБ има общо 120 клона и офиса: централа, 119 клона и офиса, покриващи територията на страната, един клон в Кипър.

.....................................................................

 

4. Сделки с ценни книжа

4.1 Първа инвестиционна банка – лицензиран инвестиционен посредник

 

Първа инвестиционна банка АД като инвестиционен посредник е регистрирана като инвестиционен посредник в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (София, 1303, ул. ”Шар планина” №33) с регистрационен номер: РГ–03–079, с писмо Р-05-228 от 30.07.1997 г. Тя е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, съгласно водения от Министерството на финансите списък на първичните дилъри на ДЦК в страната. Член е на Българска фондова борса – София АД и на Централен депозитар АД.

Първа инвестиционна банка АД гарантира финансовите инструменти и / или паричните средства на клиенти на Банката чрез:

·                    Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа – осигурява изплащането на компенсация за вземанията на клиенти на Банката в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв. по реда на ЗППЦК в случаите, когато Банката в качеството й на инвестиционен посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

..................................................................

5. Кредитни сделки

5.1 Същност и видове на предоставените банкови кредити

 

Като основен израз на активните банкови операции, предоставянето на кредити от ПИБ АД е основен източник на печалби, „препродавайки” привлеченият чрез пасивните банкови операции паричен ресурс. В най-общ план тази печалба се изразява като разлика (лихвен марж) между по-високата лихва, събирана по предоставените кредити и по-ниската лихва, която банката изплаща на титуляри по банкови сметки и по други пасивни банкови операции.

Банковите кредити, които предлага ПИБ АД са разделени според статуса на кредитополучателя. Банковите експозиции са:

5.1.1 Корпоративни кредити  

 

Всяко местно лице - търговец по смисъла на Търговския закон и мултинационални компании с положителни финансови резултати, перспективно развитие и добри пазарни позиции, както и бюджетни предприятия. От своя страна те се разделят на:

а) Кредити за оборотни средства

Първа инвестиционна банка осигурява финансиране на  потребностите от оборотни средства за придобиване на краткотрайни активи и за текущи разходи. Максималният размер на кредита е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението.

.......................................................................

Литература

 

1. Годишен финансов отчет 2007

2. www.fibank.bg

3. Закон за кредитните институции

 

 

Темата е изготвена 09.2008 г.

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

Първа инвестиционна банка, банкова дейност, български финансов пазар, MasterCard, VISA International,  S.W.I.F.T., овърдрафт, микрокредититане, паричен пазар, револвиране, банкови сметки, видове кредити, RINGS

 


Търси за: Първа инвестиционна банка | банкова дейност | български финансов пазар | овърдрафт | паричен пазар | банкови сметки | видове кредити | RINGS

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker