Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Гр. София

 

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

Отчитане на плащанията с чекове

 

 

Гр. София, 2006 г.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Същност на чека. 3

1.1. Реквизити. 4

1.2. Джиро. 6

1.3. Видове чекове. 7

1.4. Условия за използване на чека, регламентирани от БНБ.. 10

1.5. Операции, които някои банки в България изпълняват с чековете  11

1.6. Роля на чека. 14

2. Счетоводно отчитане на операциите с чекове. 15

2.1. Обикновени разплащателни чекове. 16

2.2. Лимитирани и акцептирани чекове. 19

2.3. Мястото на чека в България. 24

 

 

 

1. Същност на чека

 

Чекът е писмено нареждане на платеца до банката за изплащане (от авоара по сметката му или от предоставен кредит) на приносителя или на определено лице, посочената в него сума.*

Според Женевската конвенция, определението за чек е следното (разликата се състои в това, че според Търговския закон чек може да се издава само срещу банка): Чекът представлява писмено нареждане на неговия съставител (платецът) до обслужващия го кредитен институт (банка или друго кредитно учреждение), в който има текуща сметка или открит кредит, да заплати определена сума на трето лице.

 

Платежни инструменти, подобни на съвременния чек, са познати още в далечното минало. Най-напред такива се използват в италианските градове през XV век, след това се появяват в Холандия, но получават широко разпространение едва през XIX век в Англия. Наименованието „чек” произхожда от думата exchequer, изразяваща нарежданията на английския крал към неговата хазна.

....................................................................

2. Счетоводно отчитане на операциите с чекове

 

За страната са предвидени за използване три вида чекове: обикновени, лимитирани и акцептирани. Общото при тях е, че плащанията се осъществяват по инициатива на платеца и при правилно съставен чек. Не се допуска извършване на поправки върху чека. Той се предоставя на бенефициента срещу изпратена стока, извършена работа или услуга.

 

Независимо от вида чек, при издаването на чекова книжка за банката на наредителя възниква необходимостта да се отрази намаление на материалите под формата на чекови книжки. За целта могат да се кредитират сметки от следните подгрупи:

302 Материали, 703 Приходи от продажби на услуги, 709 Други приходи

В зависимост от източника на средства могат да се дебитират сметки от групи: 50 Парични средства, 17 Привлечени средства в левове по разплащателни и други сметки.

....................................................................

         2.3. Мястото на чека в България

 

В България се предпочита се предимно плащанията в брой и напоследък навлезлите у нас разплащания с банкови карти. В страните, които имат традиция за разплащане с чекове, дори самото законодателство (правната основа за дефинирането на чека) е много по-развито. За разлика от други страни, в България разплащането с чекове не е така разпространено, тя е страна която няма традиции в тази област. Въпреки това деконцентрирането, приватизирането на производството и развитието на икономическата и банковата реформа плащанията с чекове, както от граждани, така и от юридически лица трябва да се разширяват. Ще се увеличи делът главно на акцептирания чек, доколкото той гарантира плащането, без да блокира огромни суми и да ангажира по сметка значителна част  от оборотния капитал на предприятията. Постепенно ще се разшири и използването на обикновените разплащателни чекове, което ще изисква въвеждане в нашата практика на общите и специалните пресечени (барирани) чекове. Чрез това че се намалят злоупотребите при плащания с чекове. От гледна точка на сигурността на чековите плащания е необходимо и съществено да се усъвършенства процедурата на платежната операция, за да не се създава възможност за многократно използване на един и същ чек за плащане на дадена сделка. Но въпреки всичко за страна като България разплащанията с чекове ще останат ограничени.

 

 

Използвана литература:

 

1.      Стоименов, Милчо, Финансиране на международната търговия, второ преработено и допълнено издание, Рекламна Агенция „Очи”, София 2005 г.

2.      Стоянов С., Пожаревска Р, Рангелова Л., Счетоводство на банките, 2003г.

3.      Стефанова П., Банки и кредитно посредничество, Тракия - М, 2000 г.

4.      Търговски закон, изм. и доп., бр. 66 от 12.08.2005

5.      www.banks.dir.bg

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа множество графики.

Най – новите данни в темата са от 2005 г.

 

Ключови думи:

същност и видове чек, джиро, БНБ, банкови операции, счетоводно отчитане, разплащателни чекове, лимитирани и акцептирани чекове, операции с чекове, чекодържател, неусвоен лимит, дебиторско – кредиторска задлъжнялост, задбалансово отчитане, кредитно посредничество


Търси за: джиро | БНБ | банкови операции | счетоводно отчитане | разплащателни чекове | операции чекове | неусвоен лимит | задбалансово отчитане | кредитно посредничество

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker