Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Международен славянски институт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Икономика

 

На тема:

Двуравнищната банкова система в България и Русия

 

 

 

 

Специалност: Финанси

 

 

 

 

 

 

 

2004 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ.. 3

2. ДВУРАВНИЩНАТА БАНКОВА СИСТЕМА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.. 6

3. ДВУРАВНИЩНАТА БАНКОВА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.. 12

4. НАЦИОНАЛНА (ЦЕНТРАЛНА) БАНКА - БАНКА НА БАНКИТЕ. СЪЩНОСТ И СТАТУТ  19

4.1. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНАТА БАНКА.. 19

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА.. 22

5. ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – ПРИНЦИП НА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЙНОСТ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ... 24

5.1. УЧРЕДЯВАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.. 24

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.. 26

5.3. БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ.. 28

5.4. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ БАНКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЩИТЕ   30

5.5. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ и НАДЗОР ВЪРХУ БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ. 32

6. ОСОБЕНОСТИ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.. 33

7. ФЕДЕРАЛНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА НА САЩ... 45

8. ОСОБЕНОСТИ НА БАНКОВОТО ДЕЛО В ГЕРМАНИЯ.. 47

8.1. БАНКОВИ СЪЮЗИ.. 50

8.2. ГЕРМАНСКА ФЕДЕРАЛНА БАНКА /БУНДЕСБАНК/ 51

8.3. БАНКОВ НАДЗОР.. 52

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 52

ЛИТЕРАТУРА.. 53

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Първите банки възникват като реакция на търговците срещу извънредно високите лихви на заемите, които отпускали лихварите, но те бързо се развиват в силни кредитни институти, отговарящи на нарасналите нужди на развиващите се национални стопанства. Силен импулс за активизиране на банковите операции дало разширяването на международната търговия и свързаната с нея нарастваща необходимост от специализирани институти за извършване на разплащания по стокообмена. Ролята на банките се увеличила и поради големите потребности от финансови средства за разгръщане на различни стопански дейности и финансови операции. Истинско развитие банките получават в условията на капиталистическото стопанство. Все повече банките започват да събират като в резервоар свободните, “излишни” парични средства и да ги предоставят на разположение на нуждаещите се от тях. Така се установява заемният (лихвоносният) капитал. Заемният капитал е капитал, носещ печалба за кредитора и за длъжника.

Възниква една от най-важните функции на банките – кредитната дейност, която става тяхна основна специалност.

Следователно банките като финансови институти са важно свързващо звено между лицата, които притежават капитал в “излишък” и временно не могат или не искат да го използват активно, и лицата, които не разполагат с капитал и имат възможност да си го набавят под формата на кредит.

 

……………………………………

 

В Русия, както и в другите страни, съществува система на правителствено регулиране на парично-кредитната сфера, позволяваща защита на интересите на населението и банковите структури. Правната рамка на тази система е очертана в два закона - "О банках и банковской деятельности в РФ", последният вариант е приет от Правителствената Дума на 01.07.2002 г. и "О центральном банке РФ (Банке Россий)", последна редакция – 27.06.2002 г. Съгласно тези закони Руската Банка, Външнотърговската банка на РФ, различните видове търговски банки, а така също и другите кредитни учреждения, получили лиценз за осъществяване на отделни банкови операции, образуват банковата система на Русия. За финансиране на отделни целеви републикански, регионални и други програми могат да бъдат създадени специални банки (банки за развитие).

 

..………………………………………….

 

Смята се, че БНБ е третият център на икономическа власт, наред с пазара и правителството. С други думи, наред с правителствата централните банки изпълняват твърде важни икономически функции и задачи в условията на пазарната икономика. За тази цел на националните банки и на БНБ в частност се предоставя определена независимост или самостоятелност, израз на която е поставянето на БНБ под ръководството не на Министерския съвет, а на Народното събрание: последното избира управителят и подупарвителите на БНБ, които се отчитат за своята дейност пред него. В Закона за БНБ има изричен текст (чл. 44), който гласи, че “банката е независима от указанията на Министерския съвет и на други органи при изпълнение на дейността си.” Това не означава, конфронтация между тях, а по-скоро синхоронизиран икономически или финансово-икономически дует, при който правителствот все пак си е правителство с пълна и обща отговорност за състоянието и развитието на държавата като цяло.

 

……………………………………

 

Важните фунции и роля на националната банка във финансово-банковия сектор и в националното стопанство като цяло, обуславят необходимостта от определена относителна сомостоятелност и независимост на тази изключително важна финансова институция. Става дума за нейната самостоятелност и независимост преди всичко от изпълнителната власт – правителството, от политическо влияние и въздействие. Относителната самостоятелност и независимост са станали традиционен белег на организацията и управлението на централните банки. Те са характерни и за нашата централна или национална банка – БНБ.

В административно отношение централните банки могат да бъдат на подчинение на парламентите или на правителствата. Очевидно е, че подчинеността на централната банка на парламента й осигурява по-голяма самостоятелност и независимост при изпълнението на нейните функции и задачи, възложени й със специален закон – у нас това е Законът за БНБ.

 

…………………………………

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Стоянов, В., “Основи на финансите”, Изд. “Галик”, Варна, 1998 г.

2.   Заутер Вернер, “Основи на банковото дело”, Изд. “Делфин прес”, Бургас, 1997 г.

3.   Младенов, М., “Пари, банки, кредит”, Изд. “Принсепс”, София, 1998 г.

4.   Даскалов, П., “Външна търговия”, Изд. Принсепс, Варна, 1992 г.

5.   Силаев, В. П., Эволюция центральных банков: функции, организация, технология. // Банковское дело, 1995 г.

6.   Дробозина, Л. А., Можайсков, О. В., Финансовая и денежно-кредитная система Англии, 1976 г.

7.   Крупнов, Ю. С., Резервная политика центральных банков за рубежом. // Банковское дело, 1997 г.

8.   Роде Эрвин, Банки, биржи, валюты современного капитализма, М.: Финансы и статистика, 1986 г.

9.   The Financial Times: Guide to using the Financial Pages, Pitman Publishing”, 1994 г.

10.                      Смирнов, Е. П., Банковские системы Великобритании. // Банковское дело, 1995 г., №9.

11.                      Алехин, Б.И., Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. Самара СамВен, 1992 г.

12.                      Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ"

13.                      Макконелл, К. Р., Брю, С. Л., Экономикс: Принципы, проблемы и политика, В 2 т. Пер. с англ. 11-го изд. Т.I, М.: Республика, 1992 г.

14.                      Соколинская, Н. Э., Стратегия управления банковскими рисками. Бухгалтерский учет № 12, 1994 г.

15.                      Экономика и бизнес /под ред. В. Д. Камаева/, М: Изд-во МГТУ, 1993.

16.                      Закон РФ “О Центральном банке РФ”

17.                      Закон за Банките

18.                      Закон за БНБ

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

1.                           http://www.bankofengland.co.uk/boe.htm

2.                           www.bnb.bg

3.                           www.cbr.ru

 

 

Темата е изготвена 2004 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Двуравнищна банкова система, банки, финансови институти, Национална банка, БНБ, търговски банки, банкови операции, банкови системи на Русия, България, Германия, Великобритания, САЩ, функции и организация на Националната банка, учредяване и лицензиране на търговска банка, контрол и надзор на банковата дейност


Търси за: банки | финансови институти | Национална банка | БНБ | търговски банки | банкови операции | банкови системи Русия | България | Германия | Великобритания | САЩ | функции организация Националната банка | контрол надзор банковата дейност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker