Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ГР. СОФИЯ

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

 

 

 

на тема:

 

Предизвикателства пред платежната система в България

 

София

2007 г.

 

 

 

 

Съдържание

 

 

Увод.. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА

АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.. 4

 

ВТОРА ГЛАВА

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СИСТЕМА.. 15

 

ТРЕТА ГЛАВА

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА  -  СЕПА.. 20

 

Заключение.. 31

 

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ   33

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 34

 

 

 

 

 

 

 


Увод

 

Развитието на платежната система е непрекъснат процес. Това се определя както от динамиката на търсенето на едни или други платежни услуги, така и от развитието на възможностите на доставчиците на платежни услуги, на операторите на платежни системи, а в по-общ план - на инфраструктурата. В допълнение самият процес на дефиниране, управление и реализация на развитието на платежните системи се превръща в самостоятелен и важен въпрос, на който се отделя не само изследователско, но и регулаторно внимание.

За пример може да се посочи работата на Комитета по платежните и сетълмент системи към Банката за международни разплащания.

Националната платежна система е системата, чрез която се извършват безналични плащания, т.е. плащания, при които задълженията между двете страни се уреждат чрез прехвърляне на вземания от парични институции,  търговски банки и централната банка.

Тези вземания не са пари, но срещу тях бързо и лесно могат да се получат пари. Тази дефиниция дава възможност да се очертаят елементите на паричната система, както следва:

Ø                платежни инструменти, ползвани за превеждане на средства между сметките на платеца и получателя във финансовите институции;

Ø                платежни инфраструктури, с които се обработват платежните инструменти, осъществява се сетълмент и клиринг, обменя се информация и се прехвърлят средства между плащащата и получаващата институции, т.е. банките, вкл. централната банка;

         ………………………………

ПЪРВА ГЛАВА

АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

Още преди присъединяването си България постига напредък във въвеждането на достиженията на правото на ЕС (acquis) в областта на платежните системи. Наредба на Българската народна банка, приета през м. май 2003 г., цели въвеждането на Директивата за сетълмента и Препоръката относно инструментите за електронни плащания. Но България все още не е създала извънсъдебен механизъм за уреждане на споровете между банките и техните клиенти, свързани със сетълмънта.

 

Съгласно чл. 2 от Закона за Българската народна банка, централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. През последните години са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна система. Система за обслужване на междубанкови клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент, БИСЕРА, е въведена в експлоатация през 1992 г. Банковата организация за разплащания с използване на карти, БОРИКА, е създаден през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България. Създадени са две сетълмент системи за ценни книжа: Депозитар на държавни ценни книжа през 1992 и Централен депозитар АД през 1996 г.

 

…………………………………………………..

Заключение

 

Националната платежна система е системата, чрез която се извършват безналични плащания, т.е. плащания, при които задълженията между двете страни се уреждат чрез прехвърляне на вземания от парични институции . търговски банки и централната банка.

Могат да се направят следните изводи: Основните промени в Българското законодателство са основно в три насоки: допълване и синхронизиране на нормативната уредба с оглед новата архитектура на платежната система; промяна във формата и съдържанието на указанията (т.е. документите, които ще заместят Банкови Унифицирани Стандарти), които банките са свикнали да използват в ежедневната си практика; създаване на нови правила за взаимоотношения между БНБ и системните оператори, БНБ – търговски банки, както и търговски банки - клиенти.

Съществени промени в областите които ще определят новия облик на платежната система са: Нарастване на ролята на БНБ като институция, отговорна за създаването и действието на сигурни и ефективни платежни механизми; осъществяване на сетълмента и финализирането на разплащанията чрез съвсем нова система – СБСРВ, администрирана и оперирана от БНБ; Нова функционалност на системните оператори (Банксервиз АД, БОРИКА ЕООД и Централен депозитар АД) и даването им на равнопоставен достъп до платежната система.

………………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      ЗАКОН за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, Обн., ДВ, бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 8.10.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.,

2.      Наредба №3 за паричните преводи и платежните системи, ДВ бр. 81/2005, бр. 15 и 24 от 2006, бр. 10/ 2007

3.      Проект за Единна европейска платежна зона (SEPA)

4.      Развитие на платежната система, Димитър Костов, подуправител на БНБ, Четвърто международно финансово изложение, Пловдив 15-17 февруари 2006 г.

5.      Създаване и развитие на пазар на наличните пари в България, Манчев, Ц., Асоциация на банките в България, тримесечен бюлетин, бр. 13, 2007

6.      Дейността на АББ във връзка с участието на банките в СЕПА, Казанджиева И., Асоциация на банките в България, тримесечен бюлетин, бр. 13, 2007

7.      Развитие и проблеми пред съвременните платежни системи, Явор Димитров, Свищов 2008 г.

8.      http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul

9.      http://www.europeanpaymentscouncil.org/

10. http://www.ecbs.org/

11. http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/index_en.htm

12. http://www.ecb.int/paym/pol/sepa/html/index.en.html

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа таблици.

Най – новите данни са от 2007 г.

Ключови думи:

платежни системи, Единна европейска платежна зона (SEPA), РИНГС, разплащателни системи, сетълмент, клиринг, платежни инструменти, безналични плащания, електронни плащания

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: платежни системи | разплащателни системи | сетълмент | клиринг | платежни инструменти | безналични плащания | електронни плащания

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker