Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Банкови операции пасивни и активни

 

София, 2006 г.

 

 

 

Съдържание

 

Увод. 3

1. Пасивни операции. 4

1.1 Структура на пасива на търговска банка. 4

1.2 Операции по мобилизиране на временно свободните парични средства  5

1.3 Операции по формиране на собствения капитал (СК) 7

2. Активни операции. 9

2.1 Структура на актива на търговска банка. 9

2.2 Касова наличност, минимални задължителни резерви, депозити при други банки, кредитни операции, ЦК, валутни операции, ДМА.. 9

Използвани източници. 12

 

 

Увод

 

За осъществяване на своите задачи банките трябва да извършват определени действия, които се наричат банкови операции. Банковите операции играят главната роля не само при функционирането на самата банка, но и за развитието на промишлеността и селското стопанство и другите отрасли на икономиката. Банките имат две основни задачи:

1.   те трябва да привлекат паричните капитали, които са разпръснати из цялата страна;

2.   те трябва да предоставят тези суми на лица, които са в състояние да ги използват ефективно.

Дейността на банките е всеобхващаща. След появяване на холдинги, които се използват от банките за придобиване на предприятията от различни сфери на предприемаческата дейност, и намаляване на ограниченията количеството и разнообразието на услугите на търговските банки е нараснало. Последните нововъведения в банковото дело са внедряване на кредитните карти, счетоводните услуги за различни фирми, лизинг (специфична форма на кредитиране, при която се финансира аренда на ДМА), факторинг (специфична форма на краткосрочно кредитиране, представляваща покупка на вземания по външнотърговски сделки), участието в операциите на валутния пазар и т.н.

Най-разпространените функции на банките са:

1.   създаване и унищожаване на пари посредством кредитни и инвестиционни операции;

..........................................................................

 

1. Пасивни операции

 

            1.1 Структура на пасива на търговска банка

 

1. СК

1) Първичен (основен) капитал

 - Внесен (акционерен) капитал и премийните резерви, свързани с издадени от банката акции

 - Фонд Резервен

 - Други резерви с общо предназначение, образувани за сметка на печалбата

Сборът им се намалява с (вж. Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките)

 - Нематериални активи

 - Загуба от текущата и от минали години

 - Номиналната стойност на обратно изкупените от банката собствени акции

 

2) Допълнителни капиталови резерви

 - Неразпределена печалба

            ..................................................................

 

          2.2 Касова наличност, минимални задължителни резерви, депозити при други банки, кредитни операции, ЦК, валутни операции, ДМА

 

Касовата наличност е най-ликвидния актив на банките, който приема форма на налични пари - банкноти и монети, намиращи се в банковите трезори. С нея банките посрещат текущите задължения към клиентите.

Образуването на задължителните минимални резерви (ЗМР) в ЦБ е съществен фактор за осигуряване ликвидността на банките. Тези резерви са задължителни и техния размер и използване са определени с наредба на БНБ. ЗМР са инструмент за регулиране както на ликвидността на банките, така и на кредитните им операции. ЗМР се поддържат в размер 8 на сто от депозитната база на търговските банки (привлечените средства на банките в левове и чуждестранна валута без тези от местни банки).

Всяка банка може да формира депозити при други банки. С тях банката отново подобрява ликвидността си. Част от активите на банката се държат по кореспондентски сметки, като чрез тези средства обикновено се компенсират разходите по взаимно предоставяни услуги от банките.

Кредитите, предоставяни от банките на техни клиенти, са най-съществените активни операции на банките. Кредит е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице или икономически свързани лица, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид.

.......................................................................

 

 

 

Използвани източници

 

1.   Александрова М. и колектив, Финанси – теория и практика, изд. Стопанство, 2000 г.

2.   Усоскин В. М., Современный коммерческий банк: управление и операции, М., 1994 г.

3.   Закон за банките

4.   Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките

5.   Наредба №21 на БНБ за ЗМР, които банките поддържат при БНБ

6.   Интернет

 

Темата е разработена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

банкови операции, структура на пасива, временно свободни парични средства, собствен капитал, активни операции, касова наличност, ДМА, валутни операции, минимални задължителни резерви, кредитни операции


Търси за: банкови операции | структура пасива | временно свободни парични средства | собствен капитал | активни операции | касова наличност | ДМА | валутни операции | минимални задължителни резерви | кредитни операции

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker