Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

 

СПЕЦИФИКА НА КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКА БАНКА «ОББ» АД

 

 

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Комуникационна политика на банките. 3

2. Връзки с обществеността. 5

3. Информация за Обединена Българска банка /ОББ/ 7

4. Данни от емпирично социологическо изследване, проведено с бизнесмени и предприемачи, както и отделни граждани от град София, проведено през м. август 2006 година. 8

5. Изводи. 12

Използвана литература. 14

 

 

 

..................................................................

1. Комуникационна политика на банките

 

Популяризирането на сделките с масовата клиентела е по-успешно чрез емоционалната реклама. Тя създава повече прозрачност, изостряйки вниманието на клиентите към “съчетанието от име, послание и приложение”. По отношение ползването на единични и/или стандартизирани продукти или пакети, разширяването на представите и познанията на клиентите за тях или пък изясняването на техните функции е възможно, но само в ограничени рамки. Целите на рационалната реклама биха могли да се достигнат посредством използването на други маркетингови инструменти - напр. личните продажби или компютърната поща. По такъв начин би могло да се направи косвена реклама за цялата банка: пакетът от услуги е уникален, нашите конкуренти не могат да го подбират, следователно ние Ви гарантираме в най-голяма степен един широк и наситен асортимент. В случая имиджът, който се изгражда, приема функцията на “покривна” конструкция, под която е подслонен атрактивния профил на банката, съпоставян с този на конкурента[1].

В сферата на институционалното банкиране нещата стоят по-различно. Тук рекламата би могла да отстъпи място на отделни, понятни послания. Комплексната материя на институционалното банкиране предопределя краткото време, което остава за проучване на рекламния материал. Банките предприемат информационни кампании и популяризиране на услугите си в тази сфера с помощта на специализирани издания /публикации/, предназначени към съответните целеви групи. Така у тях остават рационални, но и емоционални разбирания и асоциации относно демонстрираната компетентност на банковия мениджмънт - не само априори, но и дефакто. Това всъщност е нейната комуникативна цел.

.......................................................................

3. Информация за Обединена Българска банка /ОББ/

 

Обединена Българска банка /ОББ/ АД е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Приватизирана е през 1997г. като тя е първата приватизирана голяма държавна банка в България. Кредитният й рейтинг според  FITCH Ratings е краткосрочен рейтинг В; дългосрочен рейтинг BB+, "Позитивна" перспектива и индивидуален рейтинг C/D. Според Standard & Poor's - краткосрочен рейтинг В, а за дългосрочен рейтинг ВВ, "Стабилна" перспектива.

Кореспондентски отношения  банката има с 636 банки, включително 603 в чужбина и 33 в страната; 30 кореспондентски сметки, от които 28 в чужбина и 2 в страната. Клоновата й мрежа включва 59 клона и 89 представителства и офиси в цялата страна Клиентският профил на банката се определя от 1,092,448 индивидуални клиенти и 94,219 корпоративни и институционални клиенти, което до миналия месец я поставяше на трето място след Булбанк АД и Банка ДСК, когато беше изместена от третото място от HVB Bank Biochim, която се обедини с Хеброс Банк и така придоби 10% дял от банковите активи в страната.

........................................................................

5. Изводи

 

Относно изводите от проведеното емпирично изследване, те могат да се обособят в няколко направления:

-   по-голямата част от клиентите на банката я предпочитат, тъй като тя е Тяхната банка, предразполага ги и създава впечатлението, че те са единствени и е съпричастна към техните проблеми;

-   Информационната осигуреност за над 2/3 от анкетираните е предпоставка за лоялност към банката и възможности самата банка осведомявайки клиентите си за своите продукти и услуги да ги привлече и по този начин да увеличи продажбата си на банкови продукти;

-   По-голямата част от интервюираните искат да бъдат осведомявани за всички новости в банката, като желанието им информацията да бъде структурирана в електронен вариант;

-   В новия свят на технологиите, в забързаното ежедневие, банката трябва да отделя по-голямо внимание на кратката, но стойностна комуникация със своите клиенти.

-   По-голямата част от анкетираните са на мнение, че всеки трябва да си има своя обслужваща банка;

 

Използвана литература

 

1.  Вачков, Ст. Банков маркетинг. СА "Д. А. Ценов" Свищов 1996 г.

2. Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;

3. Заутер, В.,Основи на банковото дело, т. 1,”Делфин прес” Бургас 1994 г.

Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

4. Меразчиев, В. Баташки, Г.,Банково счетоводство, Свищов 2002 г.

5. Меразчиев, В.,Банково посредничество (счетоводни аспекти), Свищов 2006 г.

6. Меразчиев, В.,Счетоводна политика на банките, Свищов 2004 г.

7. Меразчиев, В.,”Теоретико - методологични аспекти на банковото счетоводство на Република България”,Български счетоводител, 11/2001 г.

8. Меразчиев, В. и др., Банков надзор, Свищов 2005 г.

9. Меразчиев, В. и Баташки, Г. и др.,Отчитане на външнотърговските сделки, Свищов.

10. Панева, Лиляна,”Контокорентния кредит като източник на оборотни средства”, сп.”Банки, инвестиции, пазари” кюн.2/2000 г

11. Пергелов, К.,Стоянов, Ст., Счетоводство на банките, ИК ”Лорен”, София 1994 г.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

Съдържа анализ на проведено социологическо проучване.

 

Ключови думи:

комуникационна политика на банка, връзки с обществеността, емпирично социологическо изследване, кредитни операции, банков надзор, информационни кампании, банков мениджмънт[1] Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;


Търси за: комуникационна политика банка | връзки обществеността | емпирично социологическо изследване | кредитни операции | банков надзор | информационни кампании | банков мениджмънт

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker