Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Пари, банки и капиталови пазари

 

 

На тема:

Как банките печелят пари

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Финансова система. Банки. 3

2. Кредит – дефиниция, възникване, характеристики. 4

3. Кредитна политика. 5

4. Видове кредити. 7

5. Обезпечаване на вземанията. 10

5.1. Видове обезпечения. 11

5.2. Кредитен риск. Методи за измерване на кредитния риск. 12

6. Междубанкова конкуренция. 13

Заключение. 14

Използвана литература. 16

 


 

.............................................

 

В днешното икономическо състояние, доминиращо място и важна роля на банките е кредитната дейност.

Кредитът е самостоятелна икономическа категория, отразяваща обективното съществуване и проявление на едно специфично икономическо явление с определено място и роля в пазарното стопанство. В основата на неговата същност е кредитното движение на стойността и свързаните с него заемни отношения, както и израсналата на тяхната основа специфична банково-кредитна настройка.

Възникването на кредита може да се определи като следващото по важност явление за обществото след появата на парите. Чрез кредита се постига съкращаване на периода за удовлетворяване на потребностите на фирмите и домакинствата.

Кредитът се появява в сферата на размяната, където се извършва еквивалентен обмен на стоки, при който те сменят своите собственици. Следователно кръгооборотът и оборотът на капитала са обективната икономическа основа за развитието на кредита и кредитните отношения.

Кредитът е неотменим елемент на стоковото производство. Причината за получаване на кредит е не защото заемателят е беден, а защото по силата на посочените по-горе обективни обстоятелства, съдържащи се в кръгооборота и оборота на капитала, се появява временен недостиг от собствени средства. Обществото не може да си позволи обездвижване на свободните средства до натрупването им в големи количества, нужни за инвестиционния процес.

 

............................................

 

При ломбардните кредити задължението на заемодателя /кредитодателя/ се обезпечава със залог. В чистия си вид той се обезпечава с ценни книжа, както и с други движими вещи и вземания. Когато залогът е движима вещ – машини, съоръжения, стоки или материали, не е необходимо те да се предават на кредитодателя. Те могат да останат в кредиополучателя, в който случай е налице особен залог. Заложното право може да се учреди върху стоки и в оборот. В този случай при реализацията на стоките залогът се трансформира върху вземане на цената, получена от продажбата.

При втория вид – ипотекарните кредити – обезпечението е с ипотека върху недвижим имот. Освен учредена с договор за ипотека, последната може да бъде и законна. Такава ипотека се налага при закупуване на недвижим имот със средства, предоставени на основание банковия кредит, сключен с банката и кредитоискателя.

 

.....................................

 

Полиците се отделят от финансовите активи, тъй като при тях съществува специфична процедура за привеждането им като обезпечения – чрез Съдия изпълнител, за разлика от финансовите активи, които се предоставят веднага.

Необходимо е стойността на предоставеното от клиента обезпечение да е по-голяма от размера на отпускания заем. В българските банки, често изискваните обезпечения надхвърлят двукратно размера на кредита, което е предизвикано от желанието за по-голяма сигурност в променливите икономически условия, но представлява често голяма пречка пред кредитоискателите.

Цената на обезпеченията се определя от оценители, по пазарни цени, и тази стойност е обектът на счетоводните записвания.

Информацията за срока на представените кредити се набира чрез аналитичното отчитане по отделните счетоводни сметки. Отчитането на кредити се извършва по отчетената им стойност, като се посочват и начислените им провизии.

 

.................................................

 

Появява се и друг проблем при банките – ниско вложение и липса на реални активи за обслужване на кредитите, с което те използват част от своите запаси или ограничават инвеститорската си дейност в ценни книжа и влогове в чуждестранни банки, с което рискът от евентуален банков фалит се засилва. Именно по тази причина и БНБ въвежда нови рестриктивни мерки, заключаващи се от една страна в “охлаждане” на разрасналата се потребителска дейност на банките, и от друга, ограничаваща кредитния им риск и евентуален фалит на банката.

 

.............................................


Използвана литература

 

1.                 Манчев, Цв. и др., “Пари, банки и парична политика”, СУ “Кл. Охридски”, С., 1998 г.

2.                 Меразчиев, В. “Банково счетоводство”, Свищов, 2002 г.

3.                 Младенов, М. “Пари, банки, кредит”, УИ “Стопанство”, С., 1998

4.                 Радков, Р., В. Адамов, “Пари и банки”, Абагар, В. Търново, 1998 г.

5.                 Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, Тракия-М, С., 2000 г.

6.                 Закон за банките, обн. - ДВ, бр. 52 от 1997 г.; п. изм. в сила от 27.12.2002 г.

7.                 Наредба № 3 на БНБ от 27 юни 2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система, обн., ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г., п. изм. в сила от 27.09.2002 г.

8.                 Наредба № 16 на БНБ от 2 март 1995 г. за плащанията с банкови карти, обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.; п. изм. в сила от 30.09.2002 г.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа графика.

 

Ключови думи:

финансова система, банки, възникване на кредита, видове кредити, кредитна политика, обезпечаване на вземанията, видове обезпечения, кредитен риск, методи за измерване на кредитния риск, междубанкова конкуренция, кредитна сделка, непогасяване, погасяване с просрочие, ломбардни и ипотекарни кредити

 


Търси за: финансова система | банки | възникване кредита | видове кредити | кредитна политика | обезпечаване вземанията | видове обезпечения | кредитен риск | методи измерване кредитния риск | междубанкова конкуренция | кредитна сделка | непогасяване | погасяване просрочие

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker