Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА

Финансово - счетоводен факултет

Катедра Финанси и кредит

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

“Възможности за конструиране на взаимен фонд в България”

 

 

ВАРНА

2003

 

 

Съдържание

 

Увод. 4

 

Първа глава

Историческо развитие и организационен профил на взаимните фондове. 5

1. Кратка история. 5

2. Място на взаимните фондове във финансовата система. 8

3. Основни характеристики на взаимните фондове. 11

3.1. Същност на взаимните фондове. 11

3.2. Функции на взаимните фондове. 14

3.3. Приходи на взаимните фондове. 17

3.4. Организационна структура на взаимните фондове. 18

4. Видове взаимни фондове. 20

 

Втора глава

Портфейлен мениджмънт на взаимните фондове. 25

1. Същност на портфейлния мениджмънт на взаимните фондове. 25

2. Цели на портфейлното управление на взаимните фондове. 26

3. Ограничения при инвестиционната дейност на взаимните фондове. 28

4. Стратегии за управление на портфейлите на взаимните фондове. 30

4.1. Пасивна стратегия на управление на портфейла. 31

4.2. Активна стратегия на управление на портфейла. 34

5. Разпределение на активите в портфейлите на фондовете. 35

 

Трета глава

Създаване на взаимен фонд. 41

1. Преглед на инвестиционните възможности в България. 41

2. Създаване на ИД HPI” АД.. 50

2.1. Инвестиционна цел на ИД HPI” АД.. 50

2.2. Ограничения пред инвестиционната му дейност. 51

2.3. Инструменти и рискове стоящи пред тях. 52

2.4. Обзор на конюнктурната обстановка. 55

2.5. Портфейл на ИД “HPI” АД.. 57

2.6. Прогноза за инвестиционната дейност на ИД “HPI” АД.. 63

2.7. Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и цената при обратно изкупуване на акциите. 65

3. Пречки и проблеми пред развитието на взаимните фондове в България. 67

3.1. Вътрешноприсъщи негативи. 68

3.2.  Негативи породени от външната среда. 69

 

Заключение. 70

Използвана литература. 70

Приложение. 72

 

 

Увод

 

                   С развитието на капиталовия пазар в България, се появиха възможности за навлизането на нови видове финансови институции непознати до сега на българския финансов пазар. Една от тях е и взаимния фонд, като свързващ елемент между индивидуалните спестители и капиталовия и паричния пазар, ето защо, настоящата дипломна работа има за цел, да представи същността на взаимните фондове, предимствата от инвестирането в тях, както и представянето на специално конструиран фонд, съобразен с българското законодателство,потребностите на българските инвеститори и възможностите, които предоставя финансовия  пазар у нас. За целта се използвани редица анализи в зависимост от задачите, които са поставени в различните глави на разработката. В първата част ще се обърне внимание на основните характеристики на дружествата, като за целта анализа ще се насочи, към: преглед на историческото им развитие, извеждане на причините за техния бум през последните десетилетия, извеждане на основните предимства, които осигуряват на своите акционери, както и особеностите на организационния им профил. Във втората част на разработката анализа ще се насочи към основните моменти, при изграждането на инвестиционния портфейл на един взаимен фонд (негов основен елемент), съобразено с ограниченията на българското законодателство. Тази част ще се явява теоретичната основа, при конструирането на примерното инвестиционно дружество от отворен тип в част трета.

Следвайки градацията на задачите, в последната част, след кратък обзор на инвестиционните възможности в България към настоящия момент и доказване на необходимостта от навлизането на този тип институции, ще се създаде с научно изследователска цел инвестиционно дружество от отворен тип, функциониращо на българския капиталов пазар и отговарящо на възможностите на пазара и нуждите на българските инвеститори, към настоящия момент, ще се посочат и евентуалните проблеми и пречки, които могат да възникнат както пред самия фонд, така и пред отрасъла като цяло.

 

 

 

 

Първа глава

Историческо развитие и организационен профил на взаимните фондове

 

1. Кратка история

 

Историческото развитие на взаимните фондове (ВФ) е непосредствено свързано с това на инвестиционните компании. В икономическата литература за първа такава компания се приема Foreign & Colonial Government trust[1] създадена през 1868 г. от Лондонския адвокат Филип Роуз и малка група негови колеги и клиенти, като средство за инвестиране на спечелените богатства през 19 век. Организирането  на тръста е базирано на принципа, че високия риск на нововъзникващите пазари и ДЦК може да се разсея чрез диверсификация. До 1872 г. фонда извършва още 4 мисии и между временно се основават още няколко подобни.

По - нататъшното развитие на отрасъла на фондовете, е свързано с шотландските инвестиционни тръстове. В началото на 1873 г. са създадени инвестиционните тръстове в Дъндии и Единбург, като и двата са насочени към нововъзникващата икономика и пазар на САЩ. Тези фондове са “The Scottish American Investment Trust” създаден в Дъндии от Робърт Флеминг и “Scottish American Investment Company Limited” или по-известен под абревиатурата си SAINTS – той се различава от дотогава създадените с факта, че е създаден като компания с ограничена отговорност и предлага два вида акции: носещи съответно сигурен и стабилен доход и акции – за по-толерантните към риска инвеститори.

През 1889 г. е създадено и първото инвестиционно дружество в САЩ New York Stock Trust, но истинското развитие започва през 1920, като през 1924 г. в Бостън е създаден първия взаимен фонд от съвременен тип. До 1929 г. броя на инвестиционните дружества в света нараства до над 700.

            …………………………………………….

           

Трета глава

Създаване на взаимен фонд

 

 

1. Преглед на инвестиционните възможности в България

 

С въвеждането на валутния борд в България на 1 юни 1997 г., се спря лавинообразната обезценка на доходите и спестяванията и страната получи финансова стабилност, стабилизира се и банковия сектор. Тези промени дадоха основа за бъдещо развитие на страната характеризиращо се с овладяване на инфлацията, стабилен икономически растеж, постепенно увеличаване на доходите на населението и от там увеличаване на възможностите им за спестяване и респективно инвестиции, за това говори и ръста на банковите депозити, като за периода 2000 – 2003 г., те са се увеличили съответно с 140% безсрочните в лева, с 30% срочните, а депозитите в чуждестранна валута с 35%[2]. Това доведе до преосмисляне на инвестиционните възможности на отделните индивиди и те все по- често прибягват към влагане на парични средства в не толкова традиционни инвестиционни решения, с цел увеличаване на натрупаните си средства. Този процес тепърва прохожда в България и може да бъде разглеждан, като постепенно заличаване на границата между спестител и инвеститор т.е. процес на преосмисляне на потребностите от запазване на средствата към търсене на възможности за тяхното увеличаване.

Една от причините за бавното развитие на процеса е все още ограничените възможности, които стоят пред българския спестител за влагане на своите средства в доходоносни вложения. Тези ограничени възможности, от друга страна представлява своеобразна ниша за навлизането на нови инвестиционни продукти и институции, които да дадат на инвеститора това, от което има нужда, а именно по- добри инвестиционни решения.

………………………………………………….

 

 

Заключение

 

В края на разработката може да посочим, че посредством направените анализи и констатации, стигаме до заключението, че в България тепърва ще навлиза този тип финансови посредници и едновременно с това се очаква тяхното бурно развитие. Тези изводи се основават както на историческия преглед на отрасъла в световен мащаб, така и на констатираната моментна липса на добри инвестиционни решения и ниската им норма на възвращаемост. Навлизането на този нов за българския пазар институционален инвеститор, ще доведе до изостряне на конкуренцията и по този начин както до появата на по - добри финансови услуги, така и до по бързото развитие на капиталовия пазар у нас и постепенното му превръщане в основен индикатор за развитието на българската икономика, както е във всички развити страни. В този ред на мисли най- голям успех ще имат тези дружества, които навлизат първи в тази своеобразна ниша и непосредствено съумеят да предоставят на своите бъдещи инвеститори най- добрите инвестиционни продукти, съобразени с моментната ситуация в България. Но независимо от добрите перспективи, които показва анализа, не бива да се вярва сляпо в успеха, а да се вземат в предвид редица пречки и проблеми, с които може да се сблъскат този тип инвестиционни дружества.

            …………………………………………………….

 
 

Използвана литература

 

1.            Боди Зви, Алекс Кейн, Алън Дж. Маркъс, “Инвестиции”, София 2000 г.

2.            Георгиев Л., “Банкови системи”, Варна 2000 г.

3.            Гитман Дж., “Основы инвестирования”, Москва 1997 г.

4.            Живкова Сн., “Посредници и инвеститори на финансовия пазар” София 1993 г.

5.            Йорданов Й., “Инвестиционни фондове”, Варна 2002 г.

6.            Йорданов Й, “Финансови инвестиции”, Варна 2001 г.

7.            Матеев М., “Основи на инвестиционния мениджмънт”, В. Търново 1998 г.

8.            Мишкин Ф., “Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари”, София 1998 г.

9.            Орешарски Пл., “Цени и възвращаемост на финансовите инвестиции”, София 1994 г.

10.       Орешарски Пл., “ЦК. Фондови борси. Инвестиционни дружества”, София 1995 г.

11.       Петранов Ст., “Българския капиталов пазар в контекста на присъединяването ни към ЕС”, София 1999 г.

12.       Спасова Е., “Финансов мениджмънт”, Варна 2000 г.

13.       Тътъл М., “Управление на инвестиционни портфейли”, София 1996 г.

14.       Шарп У., Александър Г., Бзйли Дж., “Инвестиции”, Москва 1998 г.

15.       Закон за публичното предлагане на ЦК ( обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г.)

16.       Наредба за проспектите при публично предлагане на ЦК и за разкриване на информацията от публичните дружества и другите емитенти на ЦК (обн. ДВ, бр. 56 от 2000 г.)

17.       Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества (обн. ДВ, бр. 106 от 2000 г.)

18.       Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества (обн. ДВ, бр. 106 от 2000 г.)

Статии:

19.       сп. “Банки, инвестиции, пари”- бр. №4 от 1994 г. и бр.№9 и 10 от 1996 г.

20.       сп. “Икономика”- бр.№4 от 1994 г.

21.       сп. “Икономически живот”- бр.№7 от 1996 г.

22.       вк. “168 часа”- бр.№10 от 1996 г.

23.       вк. “Капитал”- 26 октомври 2002 г.

24.       вк. “Кеш”- бр.№13 от 2000 г.

25.       вк. “Пари”- бр.№33 от 1996 г. и бр.№128 от 2000 г.

Интернет страници

26.       www.bse-sofia.bg

27.       www.bnb.bg

27.    www.bulbrokers.com

28.       www.deltastock.bg

29.       http://econ.bg

30.       www.elana.net

31.       www.finance.dir.bg

32.       www.fundmanager.bip.ru

33.       www.investorbg.com

34.       www.investorguide.com

35.       www.morningstar.com

36.       www.minfin.government.bg

37.       www.pioneerinvestments.cz/bg

38.       www.ssec.bg

39.       www.ssrn.com

40.       http//x3minvestor.hit.bg

 

 

 

Темата е разработена 2003 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2003 г.

 

Ключови думи:

конструиране на взаимен фонд, финансова система в България, портфейлен мениджмънт, инвестиционна дейност на взаимния фонд, управление на портфейла, инвестиционни цели, конюнктурна обстановка, влияние на външната среда, емитиране на ценни книжа, български капиталов пазар [1] В Англия за затворените фондове се използва термина “Инвестиционен тръст”, а за отворените – пропорционален фонд

[2] Приложение №


Търси за: финансова система България | управление портфейла | инвестиционни цели | влияние външната среда | емитиране ценни книжа | български капиталов пазар

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker