Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Характеристика на взаимоотношенията между предприятията и банките по повод на ползване на банкови кредити

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Финансовата система в пазарната икономика. 3

2. Функции на банката. 4

3. Банкови операции. 5

3.1. Пасивни банкови операции. 6

3.2. Активни банкови операции. 6

3.2. Посреднически операции. 6

4. Принципи при извършване на банковите операции. 6

5. Клиенти на банката. 7

6. Кредитиране на предприятията. Класификация на кредитите, отпускани на предприятията  7

6.1. В зависимост от времетраенето на кредитното задължение. 8

6.2. В зависимост от целта на използването на кредитите. 8

6.3. Според договорения начин за погасяване. 8

6.4. В зависимост от характера на предоставеното обезпечение. 8

6.5. В зависимост от начина на предоставяне на кредита. 8

7. Видове кредити. 8

7.1. Контокорентен кредит. 8

7.2. Сконтов кредит. 9

7.3. Акцептен кредит. 9

7.4. Авален кредит. 10

7.5. Ломбарден кредит. 10

7.6. Револвиращ кредит. 10

7.7. Кредит по разширена кредитна линия. 10

7.8. Овърдрафт кредит. 10

8. Анализ на кредитоспособността на клиента. 11

8.1. Фактори, които определят кредитоспособността на фирма. 11

8.2. Процес на кредитния анализ. 12

9. Обезпечения на кредитите. Банкова гаранция. 13

Използвани литературни източници. 16

 


Икономическата конюнктура в България постепенно се подобри след последните години на преход, съпътствани с икономически кризи, включително и във финансовата сфера, банкови фалити и пр., и дори икономиката ни е определена като “пазарна” в Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване от декември 2006 г. месец преди реалното членство на България в ЕС.

Неизменен аспект в пазарната икономика е финансовата система, в частност търговската банка като посредник с разнообразни икономически функции. Водеща е нейната роля при предоставянето на свободните парични средства за разнообразни цели (инвестиции, оборотни средства, потребителски кредити и пр.), концентрирани в нея под формата на депозити.

Един от перспективните отрасли в страната е частното производство, което е следствие от увеличеното количество на преките инвестиции в страната, от перспективните възможности, следствие законодателни и институционални регулации и т.н.. Постоянно нарастващите изисквания от страна на клиентите обаче поставят нови предизвикателства пред българските компании, повечето от които се сблъскват с проблеми като: остаряла материално-техническа база, недостатъчно квалифициран персонал, ограничени средства за обновление и нововъведения и т.н. Именно тук се проявява и ролята на търговските банки като институцията, осигуряваща тези средства, като незаменимото звено, подпомагащо икономическият растеж.

 

………………………………

 

С важно значение е взаимодействието между банките и бизнеса и по-точно взаимоотношенията на банките с предприятията по отношение ползването на кредити. Важно е да се отбележи, че всеки бизнес – стартиращ или разширяваш своята дейност – на един етап се нуждае от повече средства, отколкото са неговите за момента налични и очаквани приходи. На база на финансов анализ той определя какви са му възможностите да вземе и в последствие обслужва банков кредит. Най-често отношенията между банките и бизнеса по повод предоставянето на кредити се свързват както с текущи нужди (нужда от оборотни за предприятието средства), но така също и с инвестиционни (капиталови) кредити, чиито размер в пъти надвишава този на оборотните.

При кредитирането на предприятията банката отпуска различни видове кредити, класифицирани според съответни критерии.

 

…………………………………

 

7.3. Акцептен кредит

Акцептен кредит е кредита, при който банката акцептира менителница или запис на заповед, издадена от неин клиент, при условие, че клиентът ще покрие менителницата или записа на заповед да падежа й. С помощта на акцептните кредити се финансират преди всичко краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че менителниците или записите на заповед се погасяват от прихода от продажбата на финансираните стоки. С акцептираната от банката менителница (запис на заповед) могат да бъдат извършвани следните операции: да бъдат платени стокови доставки; менителницата (записа на заповед) да бъдат сконтирани в други банки.

 

………………………………

 

Факторите, които определят кредитоспособността на дадена фирма, могат условно да се разделят на вътрешни и външни т.е. от състоянието на фирмата и от конкретната икономическа обстановка, в която действа фирмата.

Фактор първи, от който зависи кредитоспособността на клиента е неговата дееспособност. Тук преди всичко се взема юридическата страна на сключваната сделка – пълнолетието на клиента и юридическият статут на фирмата. Банките изискват и устава или учредителният договор на съответните дружества.

Фактор втори, от който зависи кредитоспособността на клиента и който е бил валиден през всички епохи това е репутацията на заемателя. Тя се състои преди всичко в доброто име на лицето или фирмата, а това включва – честност, почтеност и най-важното което интересува банката - бил ли е добър платец не само към нея но и към други банки. Фирми, които не притежават посочените качества, не могат да очакват отпускането на кредит. Ако им бъде отпуснат такъв, той би бил с по-големи лихвени проценти, поради по-големият кредитен риск. Ето защо доброто име трудно се създава, но веднъж създадено, фирмите правят всичко възможно да не го загубят.

 

………………………………

 

Банките в новата си роля и функции целят и икономическо взаимодействие на България със страните с развита пазарна политика, за да има адекватност между нашата банкова система и банковата система на тези страни, като следва да се формира такава организация на банковото дело, която да съчетава устройството и функциите на модерните банкови механизми с особеностите на финансово-икономическата ни система.

Ролята на търговските банки /ТБ/ обуславя интереса към въпросите на банковото управление и банковият маркетинг не само от чисто теоретичен, но също и от практико-приложен аспект. Този интерес е продуктуван от наличието на нерешени проблеми и назряването на нови такива.

 


Използвани литературни източници

 

1.                 Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;

2.                 Джонсън, Ф., „Банков мениджмънт”; изд. „Принцепс”; 1999;

3.                 Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

4.                 Младенов, М.,”Пари, банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998;

5.                 Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория”; Акад. Изд. ”М. Дринов”; С.; 2001;

6.                 Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

функции на банката; активни и пасивни банкови операции; кредитиране на предприятия; класификация на кредитите; кредитно задължение; начини за погасяване; обезпечаване; видове кредити: контокорентен, сконтов, акцептен, авален, ломбарден, револвиращ, по разширена кредитна линия, овърдрафт; кредитоспособност на клиентите, банкова гаранция

 


Търси за: функции банката | активни пасивни банкови операции | кредитиране предприятия | класификация кредитите | кредитно задължение | начини погасяване | обезпечаване | видове кредити | контокорентен | сконтов | акцептен | ломбарден | револвиращ | овърдрафт | банкова гаранция

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker