Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Тракийски университет

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Финанси

 

 

 

На тема:

Управление на вземанията. Управление на кредити за купувачите. Процедурите за банкрут като начин за събиране на вземанията

 

 

 

Специалност: Предприемачество и иновации

 

 

 

2009 г.


Съдържание

 

1. Същност на вземанията. 3

2. Събиране на вземания – да предпазим компанията от ликвидните проблеми на партньорите си  4

3. Време за вземания. 5

4. Начини за справяне с проблема. 6

5. Управление на кредита за купувачите. 7

6. Условия и изисквания за предоставяне на кредит на купувачите. 7

7. Фази, през които се преминава до обявяване на банкрут. 10

Използвана литература. 14

 

 


1. Същност на вземанията

Вземанията са едни от особените активи в баланса на всяка фирма. От една страна те са продукт на възпроизводствения процес. Поради спецификата на веригата производство-размяна-разпределение-потребление, фирмата често прибягва до търговски кредити, които резултират във възникване на вземания.

Основната част от вземанията на една фирма се формират от стойността на продадените, но все още неплатени стоки и услуги. Това се дължи на времето, необходимо за документооборота и за постъпването на парите по сметката на фирмата-продавач. От друга страна, равнището на вземанията от клиенти зависи от продажбите на стоки и услуги на кредит. Този вид продажби удължават средната продължителност на едно вземане извън времето, необходимо за осъществяване на документооборота между страните по сделката и обслужващите ги банки. Друг вид вземания от клиенти са т.нар. несъбираеми вземания. Те са в много тежко финансово състояние и не могат да се издължат. Всичко това показва, че общият размер на вземанията зависи изключително от търговската политика на фирмата и по-специално от изискванията, които тя предявява при продажби на кредит. Ако тези изисквания са по-строги, по-малко ще бъдат клиентите на кредит. Това означава намаляване на този вид продажби, а от там и на вземанията. Ако фирмата е по-либерална към клиентите получатели на кредит, тогава продажбите се увеличават и размерът на вземанията също се увеличава.

 

………………………………

 

На първо място е необходимо да се отделя ежедневно внимание на събираемостта на вземанията. Наличието на точна и навременна информация за просрочените вземания на фирмата е основата, която ще позволи да се предприемат правилни действия по събирането им. Тази статистика трябва да показва по кои сделки съществува забавяне в събираемостта, колко дни е забавянето, кой е длъжникът и т. н.

Следенето на тази информация на ежедневна база ще позволи своевременно да се идентифицират забавянията и да се предприемат стъпки за събиране на вземанията. От една страна, трябва да се избегне натрупването на големи салда, които длъжникът не би могъл да върне в обозрим период от време.

Също така трябва да се избегне и просрочването за много големи периоди на сравнително малки суми. Опитите да се получи плащане, да речем за 200 лв., което е трябвало да бъде извършено преди 6 месеца, имат значително по-малък шанс за успех в сравнение със ситуация, в която забавянето е само няколко дни. Веднага след като се установи забавяне по дадено плащане следва да се установи връзка със съответния контрагент и да се поддържа редовна комуникация с него до изчистване на задължението. Навременното телефонно обаждане може да предотврати просрочването на задължението за период, след който събираемостта вече се затруднява.

 

……………………………

 

Да имам да давам, да нямам да вземам. Недостатъчната ефективност на съдебните способи за събиране на търговски вземания създаде и утвърди разбирането, че да си длъжник у нас е по-скоро комфортно. С идеята за създаване на гаранции срещу "кредиторовия произвол" на длъжниците бяха предоставени множество правни възможности да отлагат момента на ефективното събиране на вземанията, а маниерът на функциониране на държавното правораздаване и съдебно изпълнение подхранваше находчивостта на по-недобросъвестните от тях да съумеят да останат такива възможно най-дълго.

Една от целите на новия Граждански процесуален кодекс беше да улесни и съкрати съдебните производства за събиране на вземания, в това число от и срещу търговци. Макар и бавно и не без трудности и колебания, новите процедурни механизми започват да навлизат в практиката, като доколко търсената с тях ефективност ще бъде постигната, ще покаже бъдещето.

 

………………………………

 

За малките фирми е по-изгодно използването на комисионери. В договорите с комисионерите се установяват кредитния лимит и средният срок за плащане. Разбира се, фирмата уведомява своите купувачи за откупуването на дълга от комисионера, на когото тя праща копия от всяка издадена фактура. В договорения срок комисионерът превежда на фирмата събраните суми и си удържа комисионните, достигащи 1-2% от фактурната стойност.

Съществува и посредничество с предплащане на откупените вземания. Предплатата може до достигне до 70-80% от фактурната стойност, но фирмата плаща допълнителна лихва над обичайната комисионна

При вземания на големи суми вместо посредничество може да се прибегне към застраховка за просрочие. Особено голяма е ролята на специализираните застрахователни компании за застраховане на вземанията.

При всички положения в случаите, когато проблемите с паричния поток на една фирма започнат да достигат критични размери и започнат да надхвърлят способността на мениджмънта за справяне със ситуацията, е препоръчително да се използват услугите на специализирани консултанти по корпоративни финанси, които да помогнат за излизане от ситуацията. За съжаление обаче често пъти фирмите чакат прекалено дълго, докато проблемите станат непреодолими, преди да се обърнат към професионални консултанти. Далеч по-ефективна би била намесата в сравнително ранен етап, когато е възможно да се използват повече инструменти за преодоляване на ликвидната криза на фирмата и ефекта върху бизнеса да се намали до минимум.

 

………………………………………

 


Използвана литература

 

1.                  Величко Адамов , Радко Радков, Емил Михайлов и екип - Финанси

2.                  Пламен Пътев – Международен финансов мениджмънт 2000 г.

3.                  www.eos-matrix.bg

4.                  www.dnevnik.bg/pazari/

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

същност на вземанията, събиране на вземания, кредити, несъстоятелност на фирма, ликвидиране на несъстоятелност, реорганизация (закриване) на фирма, ликвидация, фирмен банкрут


Търси за: същност вземанията | събиране вземания | кредити | несъстоятелност фирма | ликвидиране несъстоятелност | реорганизация | закриване фирма | ликвидация | фирмен банкрут

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker