Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


МВБУ

 

Курсова работа

Банковата система – основни звена, функции и видове банкови операции

 

Спец. Бизнес администрация

Предмет: Макроикономика

 

 

 

04.2010 г.
Съдържание

 

Увод. 3

1. Организация на съвременните банкови системи. Видове банкови системи. Основни звена. 3

2. Функции и операции на търговските банки. 5

3. Функции и операции на централните  банки. 8

Заключение. 14

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 15

 


Увод

Нормалното функциониране на съвременните банки в икономиката на всяка страна е един много важен момент, предвид степента на важност на тези финансови институции за развитието на стопанските процеси в държавата. Те са от особено значение за стимулирането или дестимулирането на развитието на стопанските процеси, тъй като управляват един от основните производствени ресурси, необходим за осъществяване на възпроизводствения процес на блага и ценности – капитала.

Следователно трябва да отбележим, че тези финансови институции са именно генераторът, който седи зад развитието на икономиката във всяка държава, и който се грижи за осигуряването на икономически растеж в нея.

……………………………………

2. Функции и операции на търговските банки.

През VII век пр. н. е. възниква сеченето на монети и първите банкоподобни институции се насочват към обмяната на различни видове валута, откъдето произлиза и тяхната първична функция – да опосредстват размяната на различни валути.

Втората функция на търговските банки е съхранението на ценности и пари, на основата на която на един по-късен етап от развитието на банковото дело възниква и третата функция – платежното посредничество. При платежното посредничество банките установяват активни платежни отношения между клиентите си, както и помежду си, в процеса на трансфер на парични средства.

……………………………….

3. Функции и операции на централните банки.

Извън емисионната дейност, централните банки постепенно разширяват значително своите функции и освен с емисия на банкноти те се занимават и с много други важни финансови, кредитни и други операции, както и с отговорни регулиращи функции от името на държавата. Ето защо в много страни централните банки са държавни или полу държавни институти. Фактът, че повечето банки са държавни, не означава, че влиянието на правителствата върху дейността на централните банки е неограничено. В някои страни то е доста силно подчертано, в други незначително. Най-общо позицията на централните банки е двойствена. От една страна тя си сътрудничи със съответното правителство по важни икономически проблеми и в редица случай по някой от тях изразява позициите на управляващата власт, но от друга страна, по други, предимно тактически въпроси тя може да има принципно противоположни схващания. По правило, независимо дали са държавни или не, централните банки са юридически самостоятелни и не са подчинени на съответното правителство.

………………………………………

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Асенова, М. и кол., Пари. Кредит. Банки., АИ “ЦЕНОВ”, Св., 1993 г.

2.      Димитрова, Р., Банки и банково обслужване., РОМИНА, С., 2005 г.

3.      Стефанова, П., Банки и кредитно посредничество., Тракия-М, С., 2000 г.

…………………………………….

Темата е изготвена 2010 г.

 

Ключови думи:

банкова система – основни звена, функции и видове банкови операции /публично привличане на влогове, безкасови плащания и клиринг на чекови сметки, покупка на менителници и записи на заповед, финансов лизинг, задължителни минимални резерви, парични вложения, дисконтна политика /; търговска и централна банка

 


Търси за: банкова система основни звена | функции видове банкови операции публично привличане влогове | безкасови плащания клиринг чекови сметки | покупка менителници записи заповед | финансов лизинг | задължителни минимални резерви | парични вложения | търговска централна банка

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker