Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

на тема:

„Предизвикателства пред платежната система в България”

2009 г.

 

Съдържание:

Увод. 4

ПЪРВА ГЛАВА.. 9

АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. 9

1. Обща характеристика на платежната система. 9

2. Платежната система в България. 11

3. Предизвикателства пред платежната система на България след 2007 г. 19

4. Новости в платежната система. 22

ВТОРА ГЛАВА.. 27

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СИСТЕМА. 27

1. Рисков профил на платежните и сетълмент система. 27

2. Основни проблеми пред българската платежна система. 30

ТРЕТА ГЛАВА.. 35

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА  -  СЕПА. 35

1. Единна европейска платежна зона (SEPA). 37

2. Паневропейски платежни инструменти.. 40

2.1. Кредитни трансфери.. 40

2.2. Директен дебит (PEDD). 40

2.3. Картови плащания. 40

2.4. Кеш... 41

3. Инфраструктура за клиринг и сетълмент на плащания на дребно. 41

4. SEPA - премахване границите за безналичните плащания в Еврозоната. 42

5. Основни насоки за развитие на платежната система. 46

5.1. Засилване на контрола на БНБ над търговските банки и организациите, занимаващи се с платежно посредничество в страната и чужбина. 46

5.2. Развитие на електронната система за разплащания IBAN. 48

5.3. Приемане и изпълнение на Директивите за платежните услуги. 49

5.4. Спазване на общите принципи на платежната система. 49

6. Спазване на общи европейски правила за ефективност и защита на националната платежна система на Република България, а именно:. 50

7.  Отговорности на централната банка за прилагането на Основните принципи:  51

Заключение. 52

Използвана литература. 60

Списък с използваните съкращения. 61

Приложения. 62

Увод

Възникването на паричната икономика и платежните системи е тясно свързано с появата и еволюцията на парите. Развитието на платежните системи се обуславя от потребностите на обществото да оптимизира и повиши ефективността при трансфера на богатство в процеса на размяната на активи между икономическите агенти, или иначе казано в процеса на търговията. Усъвършенстването на платежната система предлага на икономиката все по-ефикасни начини за замяна на бартера, а впоследствие и на стоковите пари чрез нови надеждни и евтини платежни инструменти, способствайки за повишаване дела на индиректната, анонимна размяна на организираните пазари.

Платежната система играе ключова роля за ефективното функциониране на икономиката. Тя способства за осъществяването на нормалната бизнес дейност на икономическите субекти, като опосредства трансфера на богатството между тях. Платежната система е проводник на парично - кредитната политика, осъществявана от централната банка, съдействайки за стабилността и нормалното функциониране на икономиката.

...............................................................................................................................

ПЪРВА ГЛАВА

АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

1. Обща характеристика на платежната система.

В „Речник за банкови термини” платежната система е описана по следния начин: „финансова система, създавайки средствата за трансфериране на пари между доставчици и клиенти (потребители) на средства, обикновено чрез размяна на дебити и кредити между финансовите институции. Чековете и платежните нареждания често са отнасяни към хартиено - базираните платежни системи; електронните трансфери на средства, такива като дебитите и кредитите на автоматизираните клирингови къщи, трансферите на Fed Ware се отнасят към електронни платежни системи или безналични системи”.[1]

................................................................................................................................

Заключение

Развитието на платежната система е един непрекъснат процес, върху който оказват влияние, новите технологии и нови бизнес правила, а напоследък, все по често, и изискванията на клиенти и институции ползващи все по-глобално платежни услуги. След успешното въвеждане на RINGS преди две години предстои още един мащабен проект свързан с платежните системи. Въвеждането IBAN (International banking account nuber) е поредната стъпка към установяването и развитието на ефикасна и модерна банкова система в България

Присъединяването на България към Европейския съюз и заявеното желание за включване на страната ни в ERM II определят насоките на бъдещото развитието на платежните системи в страната. Интеграцията и хармонизацията на платежните услуги е безспорна необходимост за пълноценното и ефективно формиране и оползотворяване на европейския икономически и валутен съюз.

..............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Димитров, Я., Развитие и проблеми пред съвременните платежни системи, Свищов 2008 г.

2.      Мишкин, Ф Теория на парите, банковото депо и финансовите пазари. Изд. „Отворено общество", С, 1998 г.

3.      Младенов, М. Пари, банки, кредит. Парична теория, парична политика, валутни съвети Варна.. Princeps, 1998, с. 23

4.      Стоянов, В. Основи на финансите, т. 2, С, ГАЛ ИК, 1998, с. 339

5.      Стефанова, П., „Банки. Вътрешни и международни плащания” С, Тракия - М, 2000, с. 16

6.      ЗАКОН за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.,

7.      Наредба №3 за паричните преводи и платежните системи, ДВ бр. 81/2005, бр. 15 и 24 от 2006, бр. 10/ 2007

8.      Проект за Единна европейска платежна зона (SEPA)

9.      Развитие на платежната система, Димитър Костов, подуправител на БНБ, Четвърто международно финансово изложение, Пловдив 15-17 февруари 2006 г.

10. Създаване и развитие на пазар на наличните пари в България, Манчев, Ц., Асоциация на банките в България, тримесечен бюлетин, бр. 13, 2007

11. Дейността на АББ във връзка с участието на банките в СЕПА, Казанджиева И., Асоциация на банките в България, тримесечен бюлетин, бр. 13, 2007

12. Fitch, T. Dictionary of Banking Terms. Barron's Business Guides,  Barron's Educational Series, Inc, NY, 2000,

13. Livarinen, T. Large value payment systems - principles and recent and future developments Bank

14. Finland, Discussion papers, N 13, Helsinki, Finland, 2004

15. http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul

16. http://www.europeanpaymentscouncil.org/

17. http://www.ecbs.org/

18. http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/index_en.htm

19. http://www.ecb.int/paym/pol/sepa/html/index.en.html

...........................................................................................................................................

 

Темата е изготвена 2009 г.

Най – новите данни са от 2007 г.

Ключови думи:

платежни системи, Единна европейска платежна зона (SEPA), РИНГС, разплащателни системи, сетълмент, клиринг, платежни инструменти, безналични плащания, електронни плащания

 [1] Fitch, T. Dictionary of Banking Terms. Barron's Business Guides,  Barron's Educational Series, Inc, NY, 2000, p. 341


Търси за: платежни системи | Единна европейска платежна зона | SEPA | РИНГС | разплащателни системи | сетълмент | клиринг | платежни инструменти | безналични плащания | електронни плащания

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker