Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Управление на банковия риск”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Теоретични аспекти на банковия риск. Видове риск в банковата система. 3

2. Управление и контрол на кредитния риск. 4

2.1. Проблеми при управлението на кредитния риск в България. 4

2.2. Контрол върху кредитите, кредитната политика и системите за кредитиране в банките. 5

2.3. Проблеми на търговските банки при кредитирането. 6

3. Препоръки за облекчаване на кредитирането. 7

4. Рискова експозиция на Търговските банки при инвестиционна дейност в България. 10

Използвана литература. 16


            1. Теоретични аспекти на банковия риск. Видове риск в банковата система.

Необходимостта от банков надзор за осигуряване на стабилност на банковата система се отнася до предпазването й от различни видове банкови рискове. Рискът се свързва най-вече с вероятността явленията да се отразят негативно върху капитала или приходите на банката. От друга страна поемането на риск е възможност за печалба, затова целта на банките е да оптимизират нивото на риска и да постигнат възможно най-голяма печалба.[1]

Видове риск в банковата система:

1)     риск присъщ на транзакцията:

-         ценови - включва валутния риск, ликвидния, лихвения, при хеджиране;

-         кредитен;

2)     оперативен - дължащ се на небрежност, грешка, липса на контрол в банката;

3)     ликвиден - свързан със затруднения на банката да поеме изплащането на финансови задължения;

................................................................................................................................

4. Рискова експозиция на Търговските банки при инвестиционна дейност в България.

Оценката на кредитните предложения е едно от най-важните звена на кредитната политика. Ето защо те създават методики за анализ и оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Тези методики се разработват на основание разпоредбите на вътрешните правила за кредитиране на юридически и физически лица в банките и представляват неразделна част от нея.

Кредитирането като дейност е свързано с многообразни рискови фактори и налага задължително изучаване и анализиране на кредитополучателите. При анализа на кредитоспособността се цели установяване способността и готовността на кредитополучателя да изпълни задълженията си към банката в съответствие с условията на договора за кредит.

С методиката за анализ се цели получаване на достатъчно надеждна информация по трите основни момента:

-         дееспособност на кредитополучателя;

-         репутация на кредитополучателя;

-         наличието на капитал и перспективи за реализирането на доход.

Границата на анализа за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя са в зависимост от:

-         размера на искания заем;

-         резултатите от досегашната дейност на фирмата;

-         степента на обезпеченост на кредита;

-         взаимоотношенията на банката с кредитополучателя в миналото.

................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Вачков, Ст., „Същност на банковото дело”, Варна, 2000 г;

2.      Вътев, Ж., „Закономерности в развитието на доходността и рентабилността на българските банки”, Народностопански архив”, 2/2002 г.;

3.      Вътев, Ж.,  „Практически банков мениджмънт”, изд. „Абагар”, В. Търново, 2002 г.;

4.      Вътев, Ж., А., Ангелов, Б., Божинов, „Анализ на банковата дейност”, изд. „Абагар”, В. Търново, 1998 г., с. 139;

5.      Димитрова, Р., Банки и банково дело, София, 2002 г;

6.      Джонсън, Ф.,”Банков мениджмънт”, изд. „Принцепс”; 1999 г.;

7.      Младенов, М., „Пари, банки и кредит”, изд. „Принцепс”; 1998 г.;

8.      Стефанова, П., „Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”, София, 1994 г;

.........................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2002 г.

Ключови думи: управление, банков риск, кредитен риск, БНБ, капиталова адекватност, ликвидност, рентабилност, търговски банки, рискови експозиции, лихвен процент

 [1] Стефанова, П.,”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994


Търси за: банков риск | кредитен риск | БНБ | капиталова адекватност | ликвидност | рентабилност | търговски банки | рискови експозиции | лихвен процент

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker