Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (125 лв)  100.00 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

 „Насоки за усъвършенстване на вътрешния контрол в търговските банки

(по примера на Юробанк И Еф Джи България АД)”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 4

Глава първа. Характеристика на вътрешния контрол в банките. 6

1. Същност, обект и обхват на вътрешния контрол.. 6

2. Нормативна уредба на вътрешния контрол в банките. 14

3. Видове вътрешен контрол.. 21

3.1. Одит на финансовите отчети.. 21

3.2. Регулаторен одит. 22

3.3. Одит на изпълнението на дейността. 22

3.4. Операционален одит. 23

3.5. Одит на информационните системи.. 23

3.6. Одит за измами.. 24

3.7. Транснационален одит. 24

4. Средства и способи на контрола. 24

Глава втора. Елементи на вътрешен контрол в търговските банки (по примера на Юробанк И Еф Джи България АД). 27

1. Базисна информация за БПБ АД.. 27

2. Системи за управленски контрол.. 37

3. Контрол на риска, отчетност и информация. 41

3.1. Кредитен риск. 42

3.2. Пазарен риск. 42

3.3. Ликвиден риск. 44

3.4. Операционен риск. 45

3.5. Структура и елементи на капиталовата база. 48

3.6. Капиталови изисквания. 49

4. Отчетност и информация. 57

4.1. Капиталови инструменти в банковия портфейл. 57

4.2. Лихвен риск в банковия портфейл. 59

4.3. Техники за редуциране на кредитен риск.. 62

5. Вътрешен одит. 64

Глава трета. Проблеми на вътрешния одит и насоки за тяхното усъвършенстване. 72

1. Недостатъци в нормативната уредба. 72

2. Кадрово осигуряване. 73

3. Методологически проблеми.. 77

4. Организационни проблеми.. 81

Заключение. 86

Използвана литература. 88

 

Увод

Контролът, независимо от неговия характер – вътрешен или външен е основен управленски инструмент, насочен към идентификация на постигането на целите от организацията. Контролът е насочен към самото ръководство на организацията, но предвид динамичната среда, в която работят съвременните фирми, той обхваща и оперативните дейности, като изследва ефективността, ефикасността и икономичността на извършваните операции. Контролът е важен елемент от цялостното управление, защото в съвременните организации, задачите на управлението стават все по-комплексни поради бързо променящата се среда от гледна точка на технологии, пазари, регулативни фактори, изисквания на потребителите и обществен и конкурентен натиск. Тези фактори са съществени и оказват влияние на одита като го формират като един широко обхватен подход към предоставяне на услуги в подкрепа на организацията на всяко ниво и по всякакъв начин.

Вътрешният контрол има за основна задача да окаже подкрепа на управлението по подходящ начин. В големите организации, които имат за цел висока ефективност от дейността, контролът е издигнат като концепция, философия, принципи, техники, политики и процедури.

Всичко казано дотук за контрола се отнася и до контрола в банковите организации. Както е известно, съвременното банково предприятие е модерно и развиващо се предприятие, като вътрешния контрол спомага за постигане на целите и допринася за увеличаване на стойността на банковите предприятия за техните акционери и собственици. Ето защо, въпросите, свързани с вътрешния одит в банковите организации са актуални.

Целта на разработката е да се изследват елементите на вътрешния контрол в търговските банки и да идентифицира проблеми и насоки за усъвършенстване при прилагане на вътрешния контрол.

Задачите, които се поставят с оглед на целта са:

-         да се разгледа вътрешния контрол от теоретична гледна точка като се акцентира върху методите и способите на контролна дейност;

-         да се характеризират елементите на вътрешен контрол в избрана банка;

-         да се идентифицират някои от съпътстващите насоки и проблеми при вътрешно контролната дейност.

Обект на изследване е и вътрешния одит в търговските банки. Предмет на изследване е контролната дейност и насоки за усъвършенстването на същата в  Юробанк И Еф Джи България АД.

Разработката включва анализ на постигнатите теоретични резултати по темата. В информационно отношение, данните за конкретната банка са обезпечени от счетоводните и отчетни форми, които банката е длъжна да  публикува.

Тезата на изследването гласи, че независимо от избрания метод на прилагане, вътрешния контрол в банките е насочен и спомага най-вече за намаляване на риска, който пък от своя страна е силно характерен за банковия сектор.

.....................................................................................................................................

3. Видове вътрешен контрол

В практиката, съществуват редица класификации на контрола. [1] В обобщен вид, една класификация на вътрешния одит може да се представи като:

 

3.1. Одит на финансовите отчети

Целта на одита на финансовите отчети е да се определи дали твърденията в тях са изготвени в съответствие с конкретните стандарти. Основните характеристики на одита на финансовите отчети са следните:

-         Одиторите, които извършват одита на финансовите отчети са независими от мениджмънта и потребителите на финансовите отчети;

-         Одиторите базират своите мнения на извадка от финансови данни, вместо на всеки елемент, който съставя финансовия отчет;

-         Одиторите получават разумна увереност за това, дали финансовите отчети не съдържат съществени нарушения. Одиторите никога не са абсолютно сигурни за това, че отчетите във всички аспекти са верни;

-         Одиторите изразяват мнение за финансовите отчети като цяло, а не за отделни елементи във финансовите отчети;

-         Одиторите изготвят своя доклад с цел представянето му на множество потребители на финансовите отчети.

3.2. Регулаторен одит

Чрез провеждането на регулаторния одит се определя степента, до която одитираното предприятие спазва определени стандарти или правила, създадени обикновено от по-високо йерархично ниво, нормативен или поднормативен акт или чрез писмени договорни задължения. Например, целта на такъв одит би могла да бъде определянето на степента на изпълнение на договорените инвестиции в концесионния договор от страна на концесионера. Основните характеристики на регулаторния одит са следните:

-         Страната, която наема одитора, определя какво да бъде проверявано и спрямо кои стандарти и критерии;

-         Одиторите са на заплата в предприятието, заинтересовано в определянето на това, дали стандартите и нормите са спазвани;

-         Одиторските доклади са насочени към мениджмънта или йерархичното ниво вътре в предприятието, което наема одиторите.

3.3. Одит на изпълнението на дейността

Одитът на изпълнението на дейността е одит за икономичността, ефикасността и ефективността, с които одитираната организация използва своите ресурси при изпълнение на задълженията си. Ефикасността се отнася до това колко добре предприятието използва своите ресурси, за да постигне своите цели; ефективността касае степента на успеха на предприятието или степента на фактическото постигане на своите цели и задачи. Или, с други думи, одитингът на изпълнението на дейността може да бъде дефиниран като проверяване на това дали министрите, кметовете, държавните или общинските агенции и администрации "вършат правилните неща" и го правят "по най-правилния и най-малко скъпия”.

....................................................................................................................................

Глава втора. Елементи на вътрешен контрол в търговските банки (по примера на Юробанк И Еф Джи България АД).

....................................................................................................................................

2. Системи за управленски контрол

Банката участва на междубанковия паричен пазар,  спазвайки строги правила при покупка и продажба на временно свободни парични средства. На първо място е осигуряване на възможност във всеки един момент банката да посреща своите задължения и да изпълни поетите ангажименти своевременно, на разумна цена и при минимален риск. Изградена е система за управление на ликвидността, основана на следните принципи:

-         централизиран контрол върху ликвидността на банката;

-         постоянно наблюдение и оценка на бъдещите парични потоци и на достатъчността на ликвидните активи;

-         планиране на действията при извънредни случаи. Системата на управление на ликвидността включва:

-         правилник за управление на ликвидността;

-         комитет за управление на ликвидността;

-         ефективна система за информация на ръководството.

Юробанк И Еф Джи България АД осъществява дейността си изцяло в България и обслужва клиентите си чрез клонова мрежа.

Органите за управление на Банката са Общо събрание на акционерите; Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният и Управителният съвет на Банката осъществяват дейността си в съответствие със закона и приети вътрешни правила за работа.

Изпълнителните директори (изпълнителните членове) представляват Банката и осъществяват текущо управление на същата. За целта е необходимо съвместно представителство на най-малко двама от тях, изразено с подписите им.

Управителният съвет по предложение на Председателя на УС одобрява разпределение на задачите по текущото управление на банката, за които ще отговаря всеки един от изпълнителните членове (директори).

Кредитният комитет е специализиран вътрешен орган за наблюдение, оценка, класифициране и провизиране на рисковите експозиции на Банката по смисъла на чл. 4 от Наредба № 9 на БНБ.

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на теоризъм (Правилата) са разработени съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм и са съобразени с изискванията на EFG Group (Group Guideline 4: KNOW-YOUR-CUSTOMER AND ANTI-MONEY LAUNDERING RULES), релевантните международни регулации и най-добри практики.

Правилата определят мерките за превенция на използването на Юробанк И Еф Джи България АД (банката) и другите структури на EFG Group в България за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и организацията и контрола над тези мерки.

Всички звена на структурите на EFG Group в България са длъжни да съобразяват своята дейност с Правилата, включително и при разработване на нови продукти и услуги.

Мерките за превенция срещу използването на банката за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм са:

-         Идентифициране на клиентите и действителните собственици и предприемане на съответни действия за проверка на тяхната идентификация;

-         Оценка на клиентите от гледна точка на риска от изпиране на пари;

-         Мониторинг на операциите  на клиентите;

-         Разкриване на информация (докладване) относно съмнителни операции и сделки.

Структурата на Централно управление на банката е изградена от самостоятелни структурни звена, които са:

-         управления на пряко подчинение на изпълнителните директори;

-         дирекции на пряко подчинение на изпълнителните директори.

.....................................................................................................................................

Заключение

Системата за вътрешен контрол включва в себе си цялостната политика и процедури (за вътрешен контрол), възприети от ръководството на даден субект за постигане на неговите целите да гарантира, доколкото това е практически възможно, ред и ефективност при осъществяването на своята дейност, включително придържане към управленската политика, защита на активите на предприятието, установяване и предотвратяване на измами и грешки, пълнота и правилност на счетоводната документация, както и навременно изготвяне на надеждна финансова информация. Системата за вътрешен контрол обхваща не само области, касаещи директно функциите на счетоводната система, но и много по-широки проблеми.

Вътрешният одит трябва да оценява и допринася за подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление в банката, като прилага систематичен и дисциплиниран подход. Обхватът на работата на вътрешните одитори включва прилагане и е насочено към оценяването и подобряването на адекватността и ефективността при управлението на риска, контрола и управлението, както и към качеството на работата, извършвана в изпълнение на възложените задачи и отговорности. Рискът е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе на постигане на целите на организацията. Управлението на риска е разписано като процес на идентифициране, оценяване, управляване и контролиране на потенциални събития или ситуации, предназначен да даде разумно ниво на увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати. Вътрешният одит трябва да подпомага организацията посредством идентифицирането и оценяването на съществените рискове, както и да допринася за подобряване на системите за управление на риска и контрола.

.....................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Вачков, Ст., и др., „Въведение в теорията на банкерството”,  2000 г.;

2.      Вачков, Ст., и др., „Мениджмънт на банките”, „Абагар”, В. Търново, 1996 г.;

3.      Динев, М., „Контрол в социалното управление”, „Тракия – М”, София, 1999 г.;

4.      Динев, П., „Основи на одитинга”, АПИИ, 2007  г.;

5.      Джонев, С., „Социална организация – теория,  диагностика, консултация”, 2000 г.;

6.      Иванов, Г., М., Томева, „Вътрешен контрол”, АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2008 г.;

7.      Иванов, Г., „Вътрешен одит”, АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2008 г.;

8.      Иванов, Г., М. Томева, „Стандарти за професионални практики по вътрешен одит” АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2007 г.;

9.      Милър, Р., „Съвременен вътрешен одит - теория и практика”, АСПРО ЕООД, 2007 г.;

10. Наредба  № 10  от 26 ноември 2003 г.  за вътрешния контрол в банките,  Обн., ДВ, бр. 108/2003 г., изм. доп. ДВ бр. 102/2006 г.;

11. Обущарова, Т., „Как се организира обучение?”, в-к „Капитал”, 08/02/2008 г.;

12. Огнева, М., „Дистанционното обучение – същност, принципи, възможности и проблеми”, 2006 г.;

13. Петров, Д.,  „Управление на банковия персонал”, Стено, 2006 г.;

14. Харизанова,  М., и кол.,  „Управление - теория и практика”, НЕДА, 2002 г.;

15. Указания за контрола по спазване на нормативните изисквания в банките, Базелски комитет по банков надзор, БАН, 2005 г.

16. Указания за подобряване на корпоративното  управление  на банките, Базелски комитет по банков надзор, БАН, 2006 г.;

17. http://www.postbank.bg/

18. http://www.bnb.bg/

19. http://www.econ.bg/

................................................................................................................................................

            Дипломната работа е изготвена 2010 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Темата съдържа таблици и графики.

            Ключови думи: вътрешен контрол, одит, същност, обект, обхват, видове, нормативна уредба, търговски банки, Юробанк И Еф Джи България АД, кредитен риск, пазарен риск, операционен риск, ликвиден риск, лихвен риск, капиталови изисквания, капиталова база, банков портфейл, кадрово осигуряване, проблеми[1] Милър, Р., Съвременен вътрешен одит - теория и практика, АСПРО ЕООД, С., 2007,

 


Търси за: вътрешен контрол | одит | нормативна уредба | търговски банки | кредитен риск | пазарен риск | операционен риск | ликвиден риск | лихвен риск | капиталови изисквания | капиталова база | банков портфейл | кадрово осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (125 лв)  100.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker