Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


 

 

Магистърски проект

 

На тема:

 

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

По примера на годишното счетоводно приключване в Търговска банка „Алианц България” АД, клон Перник

 

 

 

2008

 

 

 

Съдържание

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.. 8

1. Обща характеристика на ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, клон Перник  8

2. Същност на годишното счетоводно приключване. 14

3.   Нормативно регламентиране на процедурите по годишното приключване в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.. 15

4. Организация и етапи на годишното счетоводно приключване в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.. 17

 

ВТОРА ГЛАВА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.. 31

1. Нормативна регламентация, обхват и предназначение на  Годишния финансов  отчет. 31

2. Качествени характеристики на Годишния финансов отчет. 35

3. Представяне и публикуване на Годишния финансов отчет. 37

4. Съставни компоненти на Годишния финансов отчет. 41

4.1. Балансът на банката и неговото информационно съдържание. 44

4.2. Отчет за приходите и разходите (отчет за дохода) и неговото информационно съдържание. 46

4.3. Отчет за паричните потоци и неговото информационно съдържание  47

4.4. Отчет за собствения капитал. 48

4.5. Приложение – информационно съдържание. 48

 

ТРЕТА ГЛАВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В КЛОН НА ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД - клон Перник. 53

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ КЪМ 31. 12. 2007г. 60

1. Предварителна подготовка. 60

2. Счетоводни операции за оборотната ведомост на м. Декември /първи баланс/ 69

3. Основни счетоводни операции за годишната оборотна ведомост /Втори баланс/ и приключване на сметките. 71

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 75

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 77

 


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

Законът за банките определя банката като “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск[1]. Това определение за банките в най-обща степен характеризира тяхната роля, а оттам по метода на анализа дейността на банките се извежда и самата същност, мисия, цели, задачи и видове банкови услуги и сделки в България. Актуалността на темата относно маркетинговата политика на банките произтича от необходимостта за всяка банка в България да  се стабилизира и продължава да се развива по отношение брой и количество клиенти, различни ориентации и разнообразие в сделките на кредитния, капиталовия и паричния пазар, възможностите за продуктови иновации или като цяло да придобие конкурентни пазарни предимства чрез ефективно разработена маркетингова и комуникационна стратегии.

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат във активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции.

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика, съдействат за постигане на общите за страната цели относно фискалната и паричната политика на Правителството по отношение функции и задачи на търговските банки, рестрикции и възможности за развитие. Те създават необходимите предпоставки за оказване  помощ на фирмите – от страна на държавата и чрез наличните си собствени капитали.

……………………………………………..

 

ТРЕТА ГЛАВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В КЛОН НА ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД - клон Перник

 

Банка АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД – клон Перник организира счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводството, националния сметкоплан, МСС. Съобразно това цялата работа по организацията, съдържанието и технологията на счетоводно-отчетния процес се ръководи от главния счетоводител, който е подчинен пряко на ръководителя на банката. Той определя формата на счетоводството, като се съобразява с изискванията, определени в Закона за счетоводството: възможности за упражняване на предварителен и текущ контрол; синхронизиране, съчетаване на хронологичните със систематичните записвания; отвореност на системата и възможности за поемане на нови задачи; осигуряване на обективна информация за пълноценно осъществяване на управленския процес, за опазване на собствеността и определяне на данъчните задължения, за упражняване на последващ финансов  и данъчен контрол и пр.

Задължение на главния счетоводител е да предлага и прилага необходимите мерки за създаване на най-благоприятни условия за пълноценна счетоводно-отчетна дейност. Той се грижи за усъвършенстване на използваните средства и предмети на счетоводния труд, за подобряване на системата от способи за отразяване на стопанските операции, за повишаване на знанията и уменията на счетоводните кадри и пр. По негово предложение се определят броят и структурата на счетоводния персонал, задачата на който е да наблюдава, характеризира, измелва, регистрира и анализира всички факти, процеси и явления, които протичат в банката.

………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

С коректното и точно отразяване на счетоводните записвания по сметките се дава възможност да се състави един точен баланс, който служи на всички потребители на информация. Потребителите на финансовите отчети на една банка се интересуват от нейната ликвидност и платежоспособност и от рисковете, свързани с нейните активи и пасиви, признати в баланса и с отделни задбалансови позиции. Ликвидността се отнася до наличността на достатъчно средства за покриване тегленето на депозити и на други финансови задължения, когато настъпи падежа им. Платежоспособността се отнася до превишението на активите над пасивите, а оттам до адекватността на капитала на банката. Една банка е изложена на рискове, свързани с ликвидността, и такива, породени от колебанията на валутните курсове, движението на лихвените проценти, промените на пазарните цени или фалит на контрагент. Тези рискове намират отражение във финансовите отчети, но потребителите ги разбират по-добре, ако от ръководството бъдат осигурени и обяснителни бележки към финансовите отчети, в които да се описва начинът на управление и контролиране на рисковете, свързани с операциите на банката.

Както упоменах баланса се приема от БНБ, което е допълнителна гаранция за вярното и точно отразяване на състоянието на ТБ  АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ. През годините на пазарна икономика  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД продължи да работи коректно със своите клиенти и да увеличава все повече и повече услугите, които предлага. След приватизацията, Банката запази своя пазарен дял в кредитирането и успешно увеличава своите клиенти – физически и юридически лица.

……………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Вачков, Ст. „Същност на банковото дело”. Варна. 2000г;

2.      Грозданов, Б.,”Финанси”; изд.”Абагар” В.Търново;1998г.;

3.      Джонсън, Ф.,”Банков мениджмънт” ; изд. „Принцепс”; 1999г.;

4.      Дурин Ст., Годишен финансов отчет, ИК труд и право, 2005.

5.      Душанов И., Димитров М., Курс по счетоводство на предприятието С.2005.

6.      Йотов, С.,”Ипотечният пазар в България”; изд. „Сиела”;2001г.;

7.      Колев Н., Банково счетоводство, Ирита 2000г.;

8.      Костов, Н. „Банково счетоводство”. Казанлък 2000г.; с.6-11;

9.      Костова, Н. „Диагностика на търговските банки”. С. 2004г.;

10. Манчев, Цв. и др., “Пари, банки и парична политика” 1998г.;

11. Меразчиев В., доц. д-р Баташки Г., Банково счетоводство, Свищов 2002

12. Младенов, М., ”Пари, банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998г.;

13. Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория” ; Акад. Изд. ”М. Дринов”; С.; 2001г.;

14. Николов, Н., ”Финансови изчисления”; Част І ,ІІ ; изд. ”Стопанство” УИ; 1997г.; 

15. Пергелов К., доц. д-р Стоянов Ст., Счетоводство но банките, София,”Люрен”, 1994.

16. Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия - М”, С., 2000г.;

17. Стефанова, П., ”Банки. Вътрешни и международни плащания”, изд.”Тракия - М”, С., 2000г.;

18. Стефанова, П., ”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994г.;

19. Стоянов Ст., гл. ас. Пожаревска Р.,гл. ас. Рангелова Р., Счетоводство на банките, ФорКом 2003.

20. Тимчев,М.,”Финансово-стопански анализ”; изд. „Тракия-М”, С.,1999г.;

21. Хърсев Е., авторски колектив, Наръчник по банково счетоводство, София, БНБ, 1993.

22. Международни счетоводни стандарти, Нова звезда2003,с.226

23. Банков сметкоплан

24. Закон за БНБ с Указ N 215 в Държавен вестник, брой 46 от 10 юни 1997 год.

25. Закон за счетоводството; В сила от 1.01.2002г.Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.

26. Закон за банките; Обнародван, ДВ, бр. 52 от 1 юли 1997 г., доп., бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 31, изм. доп. бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 33, бр. 34, изм. ДВ бр. 68/2006 г./2006 г., отменен с ДВ бр. 59 /§ 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции - ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г/ - в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз

27. "Банково право"- сборник нормативни документи

28. Наредби на БНБ.

29. www.bnb.bg

30. www.dskbank.bg

31. www.banks.gbg.bg

32. www.banks.bg/ubb.htlm

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

Ключови думи:

годишно счетоводно приключване, годишен финансов отчет, баланс на търговска банка, отчет за приходите и разходите, счетоводни операции, оборотна ведомост, Закон за кредитните институции, отчет за собствения капитал[1] Закон за банките


Търси за: годишно счетоводно приключване | годишен финансов отчет | баланс търговска банка | отчет приходите разходите | счетоводни операции | оборотна ведомост | Закон кредитните институции | отчет собствения капитал

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker