Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Доходи, разходи и печалба на търговските банки

2009 г.

Увод. 3

1. Банкови услуги – същност и етапи на тяхното създаване. 4

2. Анализ на рентабилността и ликвидността на банките. 7

2.1. Анализ на банковите приходи и разходи.. 7

2.2. Анализ на банковата печалба. 10

Използвана литература. 20

.............................................................................................................................................................................................................................................................

2.1. Анализ на банковите приходи и разходи

Основните източници на банкови приходи са следните:

-         нетните лихвени банкови приходи;

-         нетните нелихвени банкови приходи (нетен доход от такси и комисиони);

-         нетните банкови приходи от финансови операции;

-         други банкови приходи.

Приходите от лихви са най-важните за банките, тъй като имат най-голям относителен дял. Тук следва да се включат:

-   приходи от лихви от безсрочни депозити в банки;

-   приходи от лихви от срочни депозити в банки;

-   приходи от лихви от кредити на банки;

-   приходи от лихви от други вземания от банки;

-   приходи от лихви от кредити на други финансови институции;

-   приходи от лихви от споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа;

-   приходи от лихви от активи в оборотен портфейл

-   приходи от лихви в инвестиционен портфейл;

-   приходи от лихви по кредити.

С въвеждането на международните счетоводни стандарти в приходите от лихви по кредити се включват таксите и комисионите по кредитните операции, които се погасяват в течение на целия „полезен живот" на кредита и се третират съответно като лихвен приход. В отчета за приходите и разходите приходите от лихви се отчитат заедно с приходите от дивиденти.

За да се получат нетните приходи от лихви, от приходите се приспадат разходите за лихви, а те са:

-         разходи за лихви по депозити на банки;

-         разходи за лихви по депозити на други финансови институции;

-         разходи за лихви по безсрочни депозити на нефинансови институции и други клиенти;

-         разходи за лихви по срочни депозити на нефинансови институции и други клиенти;

-         разходи за лихви по спестовни депозити на нефинансови институции и други клиенти;

-         разходи за лихви по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа;

-         разходи за лихви по краткосрочни заемни средства;

-         разходи за лихви по дългосрочни заемни средства;

-         разходи за лихви по подчинен срочен дълг;

-         разходи за лихви по дългово - капиталови инструменти;

-         разходи за лихви по други пасиви.

Нетните нелихвени приходи включват нетираните приходи от такси и комисионни Размерът на нетния доход от такси и комисионни придобива все по-голямо значение за успешното развитие на банките, което е в резултат на активното внедряване на все нови и нови банкови продукти и услуги. За важното им значение е свидетелство това, че редица западни банки се издържате нетния доход от такси и комисионни, т.е. този доход превишава нелихвените разходи, каквито по същество са административно-управленските разходи.

Приходите от такси и комисионни идват от:

-         кредитни операции;

-         издаване на гаранции;

-         касови операции;

-         безналични плащания;

-         съхраняване на ценности;

-         издаване на референции;

-         консултантски услуги и много други.

Нетните приходи от финансови операции включват:

-         приходите от сделки с ценни книжа - държавни ценни книжа, корпоративни облигации, записи, акции и други;

-         приходи от търговия с чуждестранна валута, които се формират в резултат на разликите в курс „купува" и курс „продава" при посредничеството на банките между продавачите и купувачите на валута.

В другите приходи от лихви се включват всички приходи, които не се отнасят към никоя от посочените по-горе групи приходи, като например приходите или разходите от продажба на дълготрайни активи.

...............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Вачков, Ст., „Същност на банковото дело”, Варна, 2000 г;

2.      Вътев, Ж., „Закономерности в развитието на доходността и рентабилността на българските банки”, Народностопански архив”, 2/2002 г.;(

3.      Вътев, Ж., „Практически банков мениджмънт”, Абагар, В. Търново, 2002 г.;

4.      Вътев, Ж., А., Ангелов, Б, Божинов, „нализ на банковата дейност”, Абагар, В. Търново, 1998 г.;

5.      Грозданов, Б., „Финанси”; Абагар, В. Търново, 1998 г.;

6.      Костова, Н., „Диагностика на търговските банки”, София, 2004 г.;

7.      Стефанова, П., ”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”, София, 1994 г.

..............................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2004 г.

Темата съдържа формули, таблици и графики.

Ключови думи: доходи, приходи, разходи, печалба, търговски банки, анализ, банкови услуги, рентабилност, ликвидност, адекватност, данък върху печалбата, дивиденти, лихви, лихвен доход, лихвен разход, активи, пасиви

 

 


Търси за: печалба | търговски банки | банкови услуги | рентабилност | ликвидност | адекватност | данък върху печалбата | дивиденти | лихви | лихвен доход | лихвен разход | активи | пасиви

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker