Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Иновационна стратегия на ТБ ОББ АД

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Обща характеристика на ТБ ОББ АД. Банкова политика. 3

2. Видове иновации използвани от банка “ОББ” АД. 6

2.1. Иновационни продукти и услуги в областта на корпоративното банкиране. 6

2.2. Иновационни продукти и услуги предлагани на микро, малкия и среден бизнес. 11

2.3. Иновационни продукти и услуги предлагани на граждани. 13

3. Възможност за внедряване на западни иновационни продукти в ТБ „ОББ”АД и бъдещото развитие на текущите иновационни продукти на Банката. 17

4. Препоръки и тенденции към иновационната политика на търговските банки в България  21

Използвана литература. 23

1. Обща характеристика на ТБ ОББ АД. Банкова политика.

Обединена Българска банка /ОББ/ АД е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Приватизирана е през 1997 г. като тя е първата приватизирана голяма държавна банка в България. Кредитният й рейтинг според  FITCH Ratings е краткосрочен рейтинг В; дългосрочен рейтинг BB+, "Позитивна" перспектива и индивидуален рейтинг C/D. Според Standard & Poor's - краткосрочен рейтинг В, а за дългосрочен рейтинг ВВ, "Стабилна" перспектива[1].

Кореспондентски отношения  банката има с 636 банки, включително 603 в чужбина и 33 в страната; 30 кореспондентски сметки, от които 28 в чужбина и 2 в страната. Клоновата й мрежа включва 59 клона и 89 представителства и офиси в цялата страна Клиентският профил на банката се определя от 1,092,448 индивидуални клиенти и 94,219 корпоративни и институционални клиенти.

Основните банкови групи услуги се съсредоточават в следните насоки:

-          кредити в лева и чуждестранна валута

-          депозити в лева и чуждестранна валута

-          валутни операции

-          бързи и експресни вътрешно банкови преводи

-          електронно банкиране

-          кеш мениджмънт за корпоративни клиенти

-          операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове

-          разплащания с дебитни и кредитни банкови карти

-          инкасови на парични средства

-          банкови гаранции и акредитиви

-          търговия с ценни книжа

-          депозитарни / попечителски услуги

..............................................................................................................................

2. Видове иновации използвани от банка “ОББ” АД.

2.1. Иновационни продукти и услуги в областта на корпоративното банкиране.

Основните за банката, продукти и услуги, свързани с корпоративното банкиране /банкиране на едро/, са обособени в няколко стандартни банкови групи от продукти и услуги[2]:

1)     Електронна форма на извлечения по сметки – фирмени извлечения по оборотите на активните им банкови сметки и крайни салда по тях;

2)     Разплащания – активни банкови дейности; стандартни банкови услуги и иновации, най-вече в международните разплащания;

-         Разплащания на територията на страната - обикновени и експресни;

-         Акредитиви в лева и чужда валута;

-         Международни разплащания чрез SWIFT /иновация за “ОББ” АД/;

-         Незабавно инкасо /подобрения в продуктовия асортимент/;

-         Обслужване на разплащателни сметки /подобрения и система за сигурност и контрол по вътрешните и външните разплащания/;

-         Western Union - експресни преводи от и за чужбина в щатски долари

3)     Операции по покупко-продажба на валута – дейности на валутния пазар; активни банкови дейности за “ОББ” АД

4)     Инвестиции – активни банкови дейности; специализирани в банкирането на едро чрез собствен инвестиционен фонд и фонд за доверително управление на активите[3]:

-         Брокерски услуги;

-         Срочни депозити;

-         Овърнайт депозит;

-         Депозит на виждане (Call deposit);

-         Набирателни и особени сметки

5)     Депозитарни услуги – пасивни банкови дейности;

-         Предоставяне на депозитарни разписки на акционери от акционерни дружества;

-         Изплащане на дивиденти на акционери;

-         Операции с дългови инструменти;

6)     Електронно банкиране – електронен вариант на обслужване на корпоративни клиенти;

7)     Инкасо и съхранение на ценности;

-         Подвижно инкасо с автомобил;

-         Денонощен банков трезор;

-         Банкови касети за съхранение на ценности

8)     Банкови карти за бизнес клиенти;

-         Международни кредитни карти Eurocard/MasterCard (Бизнес карта);

-         Международни кредитни карти VISA (Бизнес);

-         Национални дебитни карти Maestro/Cirrus (Фирмени);

-         Изплащане на работни заплати на служителите по картови сметки;

-         Приемане на разплащания с банкови карти;

9)     Кредити и банкови гаранции

-         Фирмен кредит;

-         Ипотечен кредит за оборотни нужди или за закупуване на офиси или производствени сгради;

-         Банкови гаранции

................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Вачков, Ст., „Същност на банковото дело”, Варна, 2000 г;

2.      Грозданов, Б.,”Финанси”; изд.”Абагар”, В. Търново, 1998 г.;

3.      Джонсън, Ф., ”Банков мениджмънт”, изд. „Принцепс”; 1999 г.;

4.      Костова, Н., „Диагностика на търговските банки”, София, 2004 г.;

5.      Наредби на БНБ

6.      www.ubb.bg

7.      www.banks.gbg.bg

8.      www.banks.bg/ubb.htlm.

................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

            Ключови думи: иновационна стратегия, иновационни продукти,      услуги, инвестиции,  ОББ, банкова политика, мобилно работно време, U-Homeline, Western Union, електронно банкиране, кредити, банкови гаранции, хеджиране, бизнес енергия

 

 [1] www.ubb.com

[2] www.ubb.bg

[3] Рискът, отнасящ се до инвестирането във финансови активи, е съществуващата възможност действителната възвръщаемост на дадена инвестиция да бъде различна от очакваната. В общоприетия частен случай, рискът е възможността да се реализира загуба от някоя или дори от всички направени инвестиции. По-високите нива на риск са свързани само с възможност и потенциал, но не са гаранция за по-добри печалби и както възможност за такива, означават още и възможност за по-високи загуби.


Търси за: иновационна стратегия | иновационни продукти | инвестиции | ОББ | банкова политика | електронно банкиране | кредити | банкови гаранции | хеджиране | бизнес енергия

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker