Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

гр. Свищов

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Участие на търговските банки в лизингови операции”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Същност на лизинга. Лизингови операции. Лизингов договор. Видове лизинг. 4

1.1. Същност на лизинга. 4

1.2. Видове лизингови договори. 5

1.3. Основни форми на лизинг. 6

1.3.1. Финансов лизинг:. 6

1.3.2. Оперативен лизинг:. 6

1.3.3. Продажба с обратен лизинг:. 6

1.4.  Предимства на лизинга:. 8

1.5. Лизингова практика в България. 8

2. Основни финансови услуги на търговските банки. Съвременни техники за финансиране на икономическите сделки – лизинг, факторинг и форфетинг. 13

Заключение. 21

Използвана литература. 23

 

Увод

Въпреки динамичната бизнес среда в България лизингът се явява съвременна форма на кредитиране и е по-интелигентното решение от директното закупуване на дадена вещ, тъй като дава възможност фирмите да бъдат финансово по-гъвкави, лесно и бързо да приемат промените в съвременните технологии.

Лизингът е специфична форма на кредит, при която лизингополучателя, въз основа на сключен договор за лизинг придобива правото да ползва реален актив срещу фиксирано финансово заплащане (лизингови вноски) за определен период от време. Обект на лизинг обикновено е оборудване с инвестиционно предназначение, което се заявява и специфицира от лизингополучателя. При лизинговата сделка клиентите имат възможност да избират производителя, доставчика, модела и всички необходими параметри на вещта, от която имат нужда. Освен това са защитени от всякакви рискове и имат гаранции, които се носят от производителя и продавача.

Лизингодателят запазва правото си на собственост върху обекта и получава доход под формата на лизингови вноски. Обикновено те са периодични, еднакви, прогресивно нарастващи или регресивно намаляващи. Определят се като процент от стойността на оборудването и включват амортизационни отчисления, застрахователна премия за покриване на рисковете и печалба. Срокът на лизинговане е съобразен със срока на физическото и моралното остаряване, а след изтичане срока на договора лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху обекта по цена, съобразена с остатъчната му стойност.

................................................................................................................................

1.3. Основни форми на лизинг.

В теорията са познати две основни форми на лизинг:

-    Оперативен;

-    Финансов;

-    Обратен лизинг.

1.3.1. Финансов лизинг:

-         При финансовия лизинг собственик на съответните активи е лизингодателят, а като обезпечение по сделката служи техниката.

-         За срока на лизинга лизингополучателят ползва изделието, а финансовият риск се поема от лизингодателя.

-         Лизинговото имущество се застрахова за периода на лизинга.

-         В края на договора след плащането на всички лизингови вноски клиентът става автоматично собственик на вещта.

1.3.2. Оперативен лизинг:

-         Оперативният лизинг означава всъщност отдаване под дългосрочен наем.

-         Както и при финансовия лизинг собственик на изделието е лизингодателят.

-         Лизингополучателят заплаща периодични вноски за ползване на съответната вещ (наем).

-         Наемателят се задължава да спазва определени изисквания при експлоатацията на изделието.

-         Лизингополучателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество, защото при приключване на договора връща на лизингодателя изделието, което е ползвал под наем.

................................................................................................................................

Факторинг и форфетиранe

При факторингът и форфетирането не може да се прави регрес (обратен иск), затова са високо рискови операции за банките. При тези операции се купуват вземания оформени чрез чекове, платежни нареждания и други платежни документи. Като при форфетирането се закупуват по-големи по размер и за по-дълъг срок вземания.

...............................................................................................................................

Използвана литература

1.      Златков, И., „Счетоводно отчитане на продажбите при условията на финансов лизинг и при разсрочено плащане ­ общи черти и различия”, София, 1999 г.;

2.      Кондарев, И., „Начисляване на ДДС при кражба на дълготраен материален актив (ДМА), който е предмет на договор за финансов лизинг, София, 2000 г.;

3.      Закон за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.);

4.      НСС 17 (приет с ПМС № 65 от 1998 г. - обн.,ДВ бр. 36 от 31 март 1998 г.) и НСС 25;

5.      Сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 8/2004 г.

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2004 г.

            Ключови думи: лизинг, същност, видове, оперативен, финансов, обратен, факторинг, форфетинг, предимства, лизингова практика, търговски банки, участие, лизингодател, лизингополучател

 


Търси за: лизинг | факторинг | форфетинг | лизингова практика | търговски банки | лизингодател | лизингополучател

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker