Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

По Банково дело

 

На тема:

Иновационна политика на търговска банка "Райфайзенбанк България" АД

 

 

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Въведение. 3

2. Обща характеристика на иновационните продукти. Иновационна стратегия  5

3. Обща характеристика на ТБ „Райфайзенбанк България” АД.. 7

4. Видове иновации използвани от банка „Райфайзенбанк България”. 9

4.1. Иновационни продукти и услуги в областта на корпоративното банкиране  9

4.2. Иновационни продукти и услуги предлагани на граждани.. 11

4.3. Тенденции в иновационната политика на банката. 15

5. Заключение. 18

Използвани литературни източници.. 22

 

 


1. Въведение

 

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат във активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции.

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика, съдействат за постигане на общите за страната цели относно фискалната и паричната политика на Правителството по отношение функции и задачи на търговските банки, рестрикции и възможности за развитие. Те създават необходимите предпоставки за оказване помощ на фирмите – от страна на държавата и чрез наличните си собствени капитали. През последните две-три години голяма част от банките в България се погълнаха или закупиха и с това навлязоха чужди капитали на западни банки и консорциуми, така се засили в значителна степен паричната експанзия и възможностите за икономически стимули на стопанските субекти и структури от страна на банките.

 

………………………………..

 

От друга страна формите на банковите кредити пряко зависят от развитието на банковите продукти в това отношение, от възможността за рефинансиране на дълга и покриването под т.нар. “кредитна шапка”, както и възможността за “създаване” на парични средства в банковата система. Развитието на иновациите в банковото производство и възможността за предлагане на усъвършенствани банкови продукти по отношение прякото кредитиране, дават възможност развитието на различни форми на кредитиране – касово, безкасово или безналично, както и различни форми на банкови кредити, свързани с възможността един кредит да се отпуска за целеви или оборотни нужди, като потребителски или инвестиционнен и от тази гледна точка банковите кредитни продукти да се подразделят на краткосрочни или дългосрочни. Различните форми на кредитно предлагане са свързани най-вече с кредитната политика на всяка една конкретна банка, както и възможноста тя да предлага в определена степен продуктов кредитен асортимент. Целта на всяка една търговска банка е да обхване в най-пълна степен потребителските и клиентски желания относно вида на кредита, обезпечението, продължителността му и т.н. Оттук и самите кредити се обособяват на различни по вид и по форма в кредитния продуктов асортимент на банката.

 

………………………………..

 

В “Райфайзенбанк България” АД е разработена успешна система от иновации, които успешно са внедрени в съществуващите банкови продукти и услуги, но и в нови такива с цел в пълна степен разработване на продуктите на кредитната политика, доверителното и корпоративното управление, инвестиционното управление (като инвестиционен фонд), както и електронното банкиране. С това “Райфайзенбанк България” АД и чрез анализаторските методи на външната и вътрешната среда тя има значителни конкурентни предимства пред останалите търговски банки. Значителна роля са отдава и на рекламната и маркетинговата й стратегия (цена на продукта, разработване на продукта, пласмент и промоция, реклама) с цел отново конкурентни предимства пред другите ТБ.

 

………………………………

 

-                    Овърдрафт по картови сметки – иновация, която банката прилага приблизително от 5-6 години и е свързана с възможността за ограничен картов кредит на физически и юридически лица, които имат преводи на работни заплати по сметка в банката; гъвкава форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с РАЙФАЙЗЕНБАНК дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит. Клиентите на РАЙФАЙЗЕНБАНК АД имат възможност да избират между три варианта на услугата:

·                    Овърдрафт, обезпечен със залог на бъдещо вземане за клиенти, които получават работна заплата по договор между техния работодател и РАЙФАЙЗЕНБАНК; Тук условията са до две нетни работни заплати, а лихвеният процент варира между 11.5 и 12.5, тъй като банката има т.нар. златен кредит за държавни слушители, на които паричните възнаграждения се превеждат по сметки в банката;

·                    Овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещо вземане за клиенти с индивидуален договор с РАЙФАЙЗЕНБАНК за изплащане на работна заплата; отново залог са нетните парични ростъпления, които трябва да се по сметки в “РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД; На този принцип работи Агенцията по приватизация, която е сключила договор за сътрудничество и обслужване с “РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД;

·                    Овърдрафт, обезпечен с парични средства, блокирани по сметка в РАЙФАЙЗЕНБАНК.

 

………………………………..

 


Използвани литературни източници

 

1.                 Заутер, В., Основи на банковото дело, т. 1, “Делфин прес”, Бургас, 1994 г.

2.                 Костова, Н., Диагностика на търговските банки, С., 2004 г.

3.                 Меразчиев, В., Банково посредничество (счетоводни аспекти), Свищов, 2006 г.

4.                 Меразчиев, В. и др., Банков надзор, Свищов, 2005 г.

5.                 Стоянов, В., Пари, банки, борси.,София,1996 г.

6.                 Закон за банките, ДВ. Бр. 52/1997 г., изм. и доп. 31.01.2000 г.

7.                 Информация взета от Интернет сайта на ТБ “Райфайзенбанк България” АД.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

иновациони продукти, иновационна стратегия, ТБ "Райфайзенбанк България" АД, иновационни услуги, корпоративно банкиране, банкиране на граждани, иновационна политика, кредити, овърдрафт, парични преводи, разплащания, интернет банкиране, GSM банкиране, PC банкиране, телефонно банкиране


Търси за: иновационна стратегия | Райфайзенбанк България | иновационни услуги | корпоративно банкиране | банкиране граждани | иновационна политика | кредити | овърдрафт | парични преводи | разплащания | интернет банкиране | банкиране | телефонно банкиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker