Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Анализ и оценка на финансови компании в условията на криза.

(На примера на Банка Пиреос България АД)

11.06. 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 3

1. Корпоративен профил.. 3

1.1. Корпоративен профил на Банка Пиреос България АД.. 3

2. Избор на чуждестранни банки – потенциални аналози.. 5

3. Окончателен избор на банките аналози.. 8

4. Изчисляване на пазарните множители.. 10

4.1. Изчисляване на пазарните множители.. 10

4.2. Корекция на пазарните множители.. 11

5. Сравнителен анализ. 12

5.1. Изчисляване на пазарната стойност на Банка Пиреос България АД.. 12

5.2. Съпоставка. 12

Информационни източници.. 13

...........................................................................................................................................

Въведение

Настоящият проект е разработен на тема „Анализ и оценка на финансови компании в условията на криза”. Обект на проекта е Банка Пиреос България АД. Целта на оценката е да се изчисли пазарната стойност на финансовата компания, дефинирана чрез използването на компании аналози, и да се съпостави с балансовата стойност на капитала на банката. Анализът в настоящия проект е извършен към 31.12.2008 г., тъй като към средата на май 2010 г. все още няма данни за отчетите на банката за 2009 година. В проектът са използвани консолидираните финансови отчети на Банка Пиреос България АД за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. Отчетите са взети от интернет страницата на банката - www.piraeusbank.bg/. С цел по – добра съпоставимост при сравнителния анализ е използвана информация за финансовите отчети на чуждестранните банки аналози също към 31.12.2008 г.

................................................................................................................................

1.2. Финансов профил на Банка Пиреос България АД

За изготвянето на финансовия профил на БПБ АД са анализирани следните показатели за периода 2006 г. – 2008 г. Стойностите на показателите са представени в Таблица 1.:

-         Нетен доход от лихви

-         Темп на изменение на нетния доход от лихви

-         Нетен доход от такси и комисионни

-         Темп на изменение на нетния доход от такси и комисионни

-         Нетна печалба

-         Темп на изменение на нетната печалба

-         Рентабилност на собствения капитал

-         Рентабилност на активите

Таблица 1. Основни финансови показатели

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абсолютни показатели

 

 

 

Нетен доход от лихви (хил. лв.)

50052

95986

122702

Темп на изменение на нетния доход от лихви (%)

 

91,77%

27,83%

Нетен доход от такси и комисионни (хил. лв.)

14704

19322

33262

Темп на изменение на нетния доход от такси и комисионни (%)

 

31,41%

72,15%

Нетна печалба (хил. лв.)

24135

52425

61452

Темп на изменение на нетната печалба (%)

 

117,22%

17,22%

Относителни показатели

 

 

 

Рентабилност на собствения капитал (ROE)

20,81%

12,64%

12,90%

Рентабилност на активите (ROA)

1,52%

1,45%

1,48%

................................................................................................................................

Информационни източници:

-         www.bse-sofia.bgинтернет страница БФБ

-         www.piraeusbank.bg – интернет страница Банка Пиреос

-         www.akbank.comинтернет страница Akbank T.A.S. (AKBNK) ( Turkey)

-         www.albarakaturk.com – интернет страница Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. (ALBRK) (Turkey)

-         www.finansbank.com – интернет страница Finansbank A.S. (FINBN),  (Turkey)

-         www.sekerbank.com.tr – интернет страница Sekerbank (SKBNK), (Turkey)

-         www.halkbank.com.tr интернет страница Turkiye Halk Bankasi A.S. (HALKB), (Turkey)

-         www.bankasya.com.tr – интернет страница Asya Katilim Bankasi A.S. (ASYAB), (Turkey)

-         www.bph.pl – интернет страница Bank BPH (BPH),  (Poland)

-         www.bosbank.pl – интернет страница Bank Ochrony Srodowiska (BOS), (Poland)

-         www.brebank.com.pl – интернет страница Bre Bank (BRE), (Poland)

-         www.bzwbk.pl – интернет страница Bank Zachodni WBK (BZW), (Poland)

-         www.volksbank.sk – интернет страница Volksbank Slovensko A.S. (VKS), (Slovakia)

-         www.otp.sk – интернет страница OTP Banka Slovensko A.S. (OTP), (Slovakia)

-         www.tatrabanka.sk – интернет страница Tatra Banka A.S. (TTB), (Slovakia)

-         www.vub.sk – интернет страница Vseobechna Uverova Banka A.S. (VUB), (Slovakia)

-         www.fhb.hu – интернет страница FHB Mortgage Bank Co PLC (FHB), (Hungary)

-         www.otpbank.hu – интернет страница OTP Bank PLC (OTP), (Hungary)

-         www.carpatica.ro - интернет страница Banca Comerciala Carpatica S.A. (BCC), (Romania)

-         www.bancatransilvania.ro - интернет страница Banca Transilvania S.A. (TLV), (Romania)

-         www.kb.cz – интернет страница Komercni Banka A.S. (KRB), (Czech Rep.)

            ...............................................................................................................................

            Темата е изготвена през 2010 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Темата съдържа множество таблици.

            Ключови думи: анализ, оценка, финансови компании, криза, Банка Пиреос България АД, профил, основни показатели, актив, капитал, печалба, доход от лихви, ROE, ROA, пазарни множители, корекция, сравнителен анализ

 


Търси за: анализ | финансови компании | криза | профил | основни показатели | актив | капитал | печалба | доход лихви | пазарни множители | корекция | сравнителен анализ

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker