Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Международни банкови преводи.

Валутна покупко-продажба.

Международни парични преводи чрез Western Union

 

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Международни банкови преводи.. 3

2. Безкасова валутна покупко-продажба. 5

3. Касова валутна покупко-продажба. 6

4. Бързи парични преводи чрез Western Union. 7

Използвана литература:. 9

1. Международни банкови преводи

Международните банкови преводи са плащанията между банките на вносителите и износителите. Чрез тях се осъществява движение на валутните средства по банковите сметки на съответните контрагенти от едната и другата страна.

Банковият превод представлява нареждане на една банка да изплати определена валутна сума на посочен в нареждането бенефициент за сметка на наредителя.

В него участват наредителят, банката на наредителя, банката - платец и бенефициентът. Наредителят е лицето, по чието искане се извършва преводът. В повечето случаи това е вносителят, който се издължава на износителя чрез банковия превод. Банката на наредителя е тази, която приема нареждането на вносителя за извършване на плащане. Банката - платец трябва да извърши валутно плащане в полза на бенефициента. Обикновено това е банката от страна на износителя.

За да осъществи изходящ банков превод е необходимо наредителят да изпрати по електронен път или на хартиен носител Нареждане за превод, Декларация за постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон, Статистическа форма и копие от търговския документ, по силата на който възниква задължението за изплащането на определена сума.

……………………………………………………………………………………

2. Безкасова валутна покупко-продажба

Безкасовата валутна покупко-продажба е свързана с движението на средства по разплащателната сметка на клиента в чуждестранна валута и неговата левова сметка. Преди да се осъществи всяка подобна сделка банковият служител изисква получаването на информация за валутния курс от дилъра на банката, който е различен от използвания при обмяна на валута на банковата каса. Неговата стойност зависи от сумата на сделката. Така например при суми над 6000 лв. се използва по-изгоден за наредителя обменен курс. Дали сделката е за покупка или продажба се определя от гледната точка на банката.

……………………………………………………………………………………

3. Касова валутна покупко-продажба

Този тип банкови сделки се извършват на касите на банковия клон и обмяната се прави в брой. За тях не е необходимо клиентът да притежава разплащателна сметка в съответната банка. За извършването на този тип сделки не се плаща банкова такса.

Банковият документ, който се използва при този тип банкови операции се нарича бордеро. Той се попълва от банковия служител както на хартиен носител, така и в електронен вариант в компютърната банкова система.

……………………………………………………………………………………

4. Бързи парични преводи чрез Western Union

Чрез Western Union се дава възможност за получаване и изпращане на парични средства бързо, сигурно и без да е необходимо наличието на лична банкова сметка.

За да бъдат изпратени пари до едно от 445 000 представителства на Western Union извън територията на България е необходимо първо да бъде внесена на касата на банковия клон сумата за изпращане заедно с попълнена в два екземпляра Вносна бележка. Необходимо е и предварително да бъде внесена и съответната комисионна. След това клиентът трябва да представи на банковия служител валиден документ за самоличност, да каже пълното име на получателя и страната, в която се намира. Банковият служител въвежда данните на изпращача, сумата за изпращане и валутата в компютърната система. Освен името на клиента се записват телефонният му номер и неговият адрес, които да послужат за осъществяване на контакт при възникване на проблем с паричния превод. След попълването на всички данни служителят следва да даде за подпис от клиента разписката за превода. На нея е записан и 10-цифрен контролен номер (МТСN), който трябва да бъде съобщен на получателя, заедно с размера на изпратената сума.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Денчев, Е., „Възможности за онлайн плащания в България”, в-к Икономически алтернативи, бр. 6, 2008;

2.      Данни от интернет:

            http://www.sgeb.bg/bg/international-transfers-individuals.html

            http://www.ccbank.bg/bg/company_transfers_currency

            http://www.procreditbank.bg/main/bg/company.php?here=36

……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2011 г.

            Най-новата информация е от 2011 г.

            Ключови думи: банков превод, валута, покупко-продажба, Western Union, наредител, статистическа форма, валутен закон, вальор, SWIFT, нареждане, кредитен превод, вносна бележка, код, курс, система


Търси за: банков превод | валута | покупко продажба | наредител | статистическа форма | валутен закон | вальор | нареждане | кредитен превод | вносна бележка | код | курс | система

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker