Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Нетрадиционни форми на дистрибуция - лизинг, франчайзинг, интернет дистрибуция

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Обща характеристика на дистрибуцията. 3

2. Лизингът като нетрадиционна форма на дистрибуция. 4

3. Проблеми и усъвършенстване на финансовия лизинг в България 7

4. Франчайзинг. 8

5. Същност на интернет рекламата. 13

5.1. Текстова реклама 15

5.1.1. Текстов блок. 15

5.2. Мултимедийна реклама 16

5.2.1. Видеореклама 16

5.2.2. Аудио-реклама 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 19


…………………………………….

Дистрибуционната политика е фактор за постигане на фирмените цели, заложени в маркетинговата стратегия - възможно най-пълно и качествено задоволяване на потребностите на клиентите на фирмата. За целта е необходимо потребителят да получи продукт и търговска услуга с високо качество, като едновременно се минимизират проблемите, които евентуално възникват в процеса на търсене, покупка и потребление на стоката (предпродажбено обслужване, следпродажбен сервиз, подмяна на некачествени стоки, обучение за начина на ползване - експлоатация, консултация и др.).

По своята същност дистрибуционната политика е съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия, и действия, осъществявани от стопанските организации с цел непрекъснат просперитет, ускоряване на икономически растеж и преодоляване на диспропорциите и несъответствията между производството и потреблението и задоволяване на търсенето. 

Осъществяването на дистрибуцията има стратегическо значение за организацията, в следствие на проявилите се тенденции през последното десетилетие за отваряне на пазарите, глобализация в икономиката и регионалния подход при задоволяване на потреблението. Но дистрибуционната политика изпълнява и интегрираща роля в маркетинговата политика на фирмите, тъй като целите, стратегиите и действията на дистрибуцията са насочени за постигне на най-голяма ефективност от бизнеса за производителите и за потребителите.

Значението на дистрибуционната политика на съвременния етап на развитие на обществото и икономиката в национален и транснационален аспект се повишава в резултат на фактори, като: непрекъснато увеличаване разстоянието между производителите и потребителите; либерализиране на движението на стоки, услуги, капитали и хора и създаване на крупни пазарни общности; глобализация в икономиката и пазарите; регионален подход при задоволяване на потреблението; стремеж към индивидуализиране на продуктите и услугите; ускорено развитие на науката и техническия прогрес и приложението им във всички сфери на общественото производство и обществото като цяло.

…………………………………..

Предизвикателствата на 21 век пред българските банки и лизингови къщи, са свързани със следните по-важни моменти по отношение трудностите и предимствата на финансовия лизинг в България и начините за усъвършенстването му и довеждане до неговата предпочитаност като основна форма за кредитиране на фирмите за стоки под наем и при покупка на тези стоки.

……………………………………

За съжаление в България все още проблемът не е на преден план за приемане на ясни закони, стимулиращи развитието на франчайзинга като икономическа дейност и сътрудничество. Въпреки, че вече пет години в България съществува Асоциация по франчайзинг, тя не може да се пребори със законовите пречки. Най-важната е, че все още липсва данъчно облекчение и преференции за навлизащите по този път капитали от чужди компании, както това беше едно от първите неща, направени в Полша, Румъния и Чехия.

Неделима част от фирмената структура на националния и на международния франчайзинг са браншовите организации. Те функционират предимно в страните с развита пазарна икономика, но също така и в страни от Източна Европа / в България също има Асоциация по франчайзинг, тя действа в рамките на страната и поддържа връзки с другите браншови организации по франчайзинг/.

.................................................

Текстов линк. Съдържа само търговската марка или адреса на рекламодателя. Използва се при партньорски програми, за реклама в портали или търсачки. Ефективна е при висока познаваемост на рекламирания продукт или фирма. Много често текстовите линкове се групират в тематични списъци. Не се третират от потребителите като реклама, а като улеснение за сърфирането им в Мрежата. Обикновено имат фиксирано място в сайта-рекламоносител - това създава навици в ползването и увеличава броя на повторните посещения.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.   Лиляна Пиперкова, "Франчайзинг, лизинг, факторинг";
  2.  ст. Н. С. Костадин Иванов "Лизингът - същност, характерни особености, видове и форми, счетоводно отчитане и данъчно третиране".
  3.  “Международно междуфирмено сътрудничество”, НБУ, проф. Бистра Боева, 1996 г.
  4.  “Правно регулиране на маркетинговата дейност”, НБУ, доц. Божана Неделчева, 1996 г.
  5.  Василева, Л., В. Ковачева, С. Терезова, Т. Нецова, А. Манолова, Дистрибуционна политика, т. 2 Физическа дистрибуция и логистика

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

дистрибуция, дистрибуционна политика, лизинг, финансов лизинг, франчайзинг, Асоциация по франчайзинг, хеджиране, интернет реклама, текстова реклама, мултимедийна реклама


Търси за: дистрибуция | дистрибуционна политика | лизинг | финансов лизинг | франчайзинг | Асоциация франчайзинг | интернет реклама | мултимедийна реклама

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker