Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Рекламна кампания на фирма Арома АД

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

УВОД.. 3

ГЛАВА ПЪРВА. Литературен обзор. 4

1. Стопанска реклама. 6

2. Социална реклама. 7

3. Политическа реклама. 7

4. Обща реклама. 7

5. Реклама според жизнения цикъл.. 8

5.1. Въвеждаща реклама. 8

5.2. Поддържаща реклама. 8

5.3. Напомняща реклама. 9

6. Реклама според териториалния обхват. 9

6.1. Местна реклама. 9

6.2. Регионална реклама. 9

6.3. Национална реклама. 9

7. Избор на канали и средства. 10

8. Връзки на рекламата с другите елементи на маркетинг-микса. 13

8.1. Рекламата и продуктът. 13

8.2. Рекламата и цената. 13

8.3. Рекламата и стокодвижението. 15

ГЛАВА ВТОРА. Методологическа част. 25

1. Основни задачи при I фаза – подготовка на изследването. 26

2. Основни задачи при II фаза - събиране на данни.. 26

3. Основни задачи при III фаза – обработка и анализ на данните. 27

4. Основни задачи при IV фаза – интерпретация и представяне на резултатите от изследването. 27

5. Ограничения на изследването на рекламната дейност на фирма Арома АД.. 29

5.1. Анализ на неструктурирано интервю за рекламната дейност на фирма “Арома” АД   30

5.2. Заключения и препоръки. 33

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 35

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 36


УВОД

 

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира и оцени ефективността на рекламната кампания на фирма АРОМА АД. Методологията на разработката на дипломната работа може да бъде формулирана в следните направления:

·                    Анализ на литературните източници и практически данни от фирма АРОМА способстващи за научнообосновано излагане на материала. При анализа на литературните източници е използвана следната методика: Коментар на проблем от рекламата и последващо онагледяване с литературен източник.

·                    Описание на методологическите аспекти на оценката на рекламната кампания. Това е направено в глава Втора на дипломната работа. Методологическите аспекти са илюстрирани с начина на формиране на извадката, етапите на изследователския процес и с анкетна карта за интервю на служители на фирмата. В тази част на дипломната работа се прави преход от теоретичните постановки към практическата реализация на изследването на рекламната дейност на АРОМА.

·                    В глава Трета са описани методите и начини на рекламна дейност реализирани от фирмата. Направен е сравнителен анализ на техните предимства и недостатъци, описана е съвременната тенденция за прилагане на интегрирани маркетингови комуникации.

 

…………………………….

 

Една от най-сполучливите дефиниции за рекламата е представена в закона за рекламата от 1925 г. и гласи: "Всяко писмено, картинно, гравюрно или по какъвто и да било друг начин препоръчване на стоки, предмети от всякакъв род, знания и прочее или подчертаване пряко или косвено - превъзходството им над други, частен или спекулативен характер с цел печалба или въобще придобиване на изгода". Дадена е пълна характеристика на рекламата от гледна точка на нейното съдържание, цел, начин на действие. Комуникативният характер е в основата на дадената дефиниция. Чрез средствата на символиката, изкуството реклама е призвано да реализира и изпълни функциите си, за които е създадено. Задоволявайки вкусовете и потребностите на клиента, тя дава информация за нещо ново, полезно и практично.

1.                  Росър Рийвс я нарича "изкуството за внедряване на едно изключително предложение за продажба в главите на максимален брой хора при минимални разходи". Дейвид Майерхоф я вижда като "стратегия за масово комуникиране, целяща да пренеса едно послание до определена група лица, за да допринесе за стимулиране на търсенето, което те могат да проявят за стоките или услугите на рекламиращия".[3]

Определянето на рекламата като основен начин на комуникиране, източник за информация с цел подпомагане на реализацията на печалбата на фирмата и привличането на нови групи клиенти я превръщат в средство за развитието на успешен маркетинг от дадена организация. За постигането на маркетингова стратегия ще съдейства провеждането на рекламна кампания, набрала достатъчно финансови средства за реализиране както на рекламната цел, така и на маркетинговата.

От значение е и разглеждането на рекламата от позицията на социолога Ръсел Коли я определя като "платена масова комуникация, чиято цел се състои в предаването на информация, която спомага за заемането на такива позиции и предприемането на такива действия, носещи на рекламиращия определени предимства – продажба на стоки или услуги". Отново рекламата служи за постигане на главната цел. Смисловото съдържание е точно, ясно и целенасочено. Стремежът към охарактеризиране най-добре на рекламата е оставил ярка следа в историята, съхранявайки едни напълно реални и дори актуални и днес творения за рекламната същност.

Веселин Благоев в своята книга "Маркетингът в определения и примери" обобщава: "Рекламата включва всяка дейност, която е със запознаване на потенциалните потребители и обществеността с организацията или със стоките, предлагани от нея на пазара, изглажда благоприятна представа за тях и подпомагат продажбите".

 

………………………………….

 

4. Обща реклама

Представлява форма на съвместно провеждане на рекламни комуникации от двама или повече рекламодатели, поради общността на интересите ми. Тя се подразделя на два вида:

а) колективна реклама – осъществява се от няколко рекламодатели едновременно в полза на стоки и услуги предимно за масово потребление. Поставя акцента върху самия продукт, а не върху отделната марка. Отличава се с продължителност на рекламното усилие и многоканалност на комуникацията, за да се повлияе възможно най-голяма аудитория;

б) групова реклама – провежда се съвместно от рекламодатели, които принадлежат към различни отрасли, предлагат различни стоки и услуги или се намират на еднакъв стадий от възпроизводствения процес. Прилага се при стоки, които не са конкурентни, а се допълват взаимно или в случаи, когато рекламодателите имат общи интереси в даден момент;

в) индивидуална реклама – осъществява се от един рекламодател. Отнася се до неговата марка.

 

……………………………

 

8.3. Рекламата и стокодвижението

Преди да се създаде каквото и да била реклама, всяка фирма трябва да реши как, къде и чрез кого ще продава стоките си. Известни са два основни метода на реализация – пряк и косвен.

l     Директен маркетинг. При този вид взаимоотношения с пазара, комуникацията се осъществява главно чрез т.нар. адресна и безадресна директна реклама. Фирма, която използва директния маркетингов канал следва да поддържа интензивни преки и обратни връзки с адресатите си. Съществуват специализирани фирми, основаващи се тъкмо на директния маркетинг – например фирмите за колетна търговия, като например "Сиърс енд Рьобък" в САЩ, "Квеле" и "Некерман" в Германия и т.н. При тях в основата на реализацията лежи рекламата чрез каталози и в пресата. С развитието на електронните медии и компютъризирането на целокупния съвременен живот директният маркетинг и директната реклама намират по-широко приложение. Той притежава значителни предимства, като добър контрол върху комуникациите и пазар, по-висока ефективност на разходите; прегледна и точна отчетност при комуникационния процес;

 

………………………………..

 

ЗА целите на настоящото изследване ще използвам метода на наблюдението. В българската изследователска практика наблюдението е все още силно пренебрегнато. Отчасти това се дължи на слабото му приложение в миналото и малкия опит на изследователите в тази насока. Друга причина е сложността по неговото осъществяване. За да се преодолее това състояние, е добре да се знаят неговите основни достойнства, а именно:

-                     Непосредствено наблюдаване на поведението на респондентите в определена ситуация може да разкрие типични поведенчески образци, правила и норми, регулиращи съответния социален процес, степен на саморегулация на обектите на наблюдение (респ. и степента, в която тяхното поведение се обуславя от външни фактори) и др.

-                     Възможностите да бъде получена автентична и неподправена информация са много големи. Естествеността на изучаваното поведение, особено при тайните полеви наблюдения, трудно може да се осигури чрез някой от останалите изследователски методи.

-                     Прекият контакт с обекта на изследване позволява той да бъде видян от различни страни, да се регистрира влиянието на разнообразни фактори върху него, да се проследи динамиката на поведението му особено при многократните и лонгитюдни изследвания.

 

………………………………….

 

По отношение на типа реклама мненията се класифицират в следните три групи: интензивен тип 38%, екстензивен тип 34% и останалите я смятат за агресивна.

По отношение на типа комуникационни канали подреждането е следното: електронни медии 15%, печатна реклама 40%, панаири и изложби 30%, насърчаване на продажбите 15%.

Интервюираните са на различно мнение по отношение за оборотните дялове на качеството на фирмените продукти. 60% го класифицират като много висока и 40% като средно.

Интересни резултати се получават при въпросите от личен характер - 25% от запитаните имат стаж над 3 години, 62% работят във фирмата между 1 и 3 години и 13% имат стаж по-малко от 1 година.

Категорично е мнението на анкетираните по отношение към одобрението за заеманата длъжност. 95% харесват работата и едва 5% не са доволни от работата си във фирмата.

 

………………………………………..

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.               Велев, М., Маркетингови комуникации, София, 2000 г.

2.               Дуранкев, Б., Доганов, Д., Реклама и насърчаване на продажбите., УИ “Стопанство”, София, 1996 г.

3.               Доганов, Д и др., Рекламата каквато е., изд. “Принцепс”, Варна, 1996 г.

4.               Маринова, Е., Маркетингът, продукт, реклама., изд. “Принцепс”, Варна, 1996 г.

5.               Менчева, Л., Рекламни комуникации в международния бизнес, изд. “Юрапел”, София, 1995 г.

6.               Списание “Медия и реклама”

7.               Волф, Я., Маркетинг, УИ “Стопанство”, София, 1996 г.

8.               Котлър, Ф., Управление на маркетинга, том. 1 и 2., изд. Графема, София, 1998 г.

9.               Желев, С., “Маркетингови изследвания”, стр. 287, УИ, София 1995 г.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, анкетна карта.

 

Ключови думи:

стопанска реклама; социална реклама; политическа реклама; реклама според жизнения цикъл: въвеждаща, поддържаща, напомняща; реклама според териториалния обхват: местна, регионална, национална; маркетинг-микс, продукт, цена, стокодвижение, изследване, събиране на данни, обработка и анализ на данни, неструктурирано интервю, рекламна дейност, Арома АД


Търси за: стопанска реклама | социална реклама | политическа реклама | реклама според жизнения цикъл | реклама според териториалния обхват | маркетинг микс | продукт | цена | събиране данни | обработка анализ данни | неструктурирано интервю | рекламна дейност | Арома

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker