Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

(магистърска теза)


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ВАЛУТНОКУРСО-ВИТЕ ПРОГНОЗИ.

 1.  Обща характеристика на валутните и финансовите пазари.
 2.  Същност на валутния курс.
 3.  Същност и особености на прогнозирането на валутните курсове.
 4.  Технически и фундаментален анализ. Основни теории в прогнозирането.
 5.  Хеджиране на риска при валутнокурсовите прогнози.

ВТОРА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ В БЪЛГАРИЯ.

 1.  Същност и особености на финансовия пазар в България.
 2.  Обща характеристика на инвестиционните посредници.
 3.  Технически анализ на прогнозирането.
 4.  Фундаментален анализ на ИП “ЕЛАНА” АД София
 5.  Емпирично изследване на използваните методи за прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници в България.
 6.  Основни тенденции в прогнозирането на валутните курсове в България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ РЕЗУЛТАТИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”, “пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е остарял и неясен. Проблематиката се съпоставя с новите икономически реалности и достиженията на валутните пазари по отношение на възможности и начини за търговия, на средства и методи за анализ и прогнозиране, които в една или друга степен улесняват като цяло валутната търговия и въобще обмена.

Развитието на валутния пазар е неделимо от развитието на пазара като цяло. То предполага наличието на редица предпоставки и условия. Можем с оглед по-нататъшното разработване на темата да ги обособим в няколко направления на анализа, а именно:

-развитието на международните икономически връзки и превръщането им в редовни и трайни взаимоотношения между субектите от различните държави;

- развитие на платежно-кредитните средства, чието приложение прекрачва границите на националното стопанство;

- формиране на развита и ефективна банкова система и свързаното с това разпространение на кореспондентските връзки между банките от различните държави;

- институционализирането на международната валутна система, при което валутните отношения в световното икономическо пространство могат да се регламентират.

Валутната търговия е неделима, органично свързана с международните сделки за покупко-продажба, тъй като при тях съществува една важна отличителна особеност, а именно използването на различна от националните валути парична единица на някоя трета страна. И оттук идва и основния мотив и същност на прогнозирането на валутните курсове, тяхното анализиране, обобщаване, разясняване, с оглед възможностите, които предоставя това при сделките на валутните пазари. Правилното и ефективно прогнозиране на валутните курсове чрез различни способи способства за ефективна търговия и развитие на допълнителни методи и продукти на валутните и като цяло на финансовите пазари на едно интернационално нива. Това определя и спецификата на избраната тема относно възможностите, методите и рисковете при прогнозирането на валутните курсове и в частност разглеждането им за българската икономика в условията на преход и Валутен борд при една рестриктивна фискална политика.

Актуалността на темата се базира на икономическите реалности, пред които е изправена българската икономика в момента. Валутният борд от една страна и предстоящото ни членство в Еврозоната, предопределят общите граници на развитие както на пазарна икономика в България, така и на ефективно функциониращ капиталов, паричен, финансов пазар и в частност валутен такъв. Актуалността се предопределя от положителните тенденции в развитието на икономиката ни през последните години, развитието на Българска фондова борса и все по-често насочване към валутни сделки и спекулации. Все още проблем са сравнително ниските търгувани обеми от ценни книжа, в това число и сделките с чуждестранна валута. Хеджирането на риска все още е в начален стадии при валутните операции при инвестиционните посредници, както и индивидуалното управление на клиентски финансови и валутни портфейли. Липсва и богато разнообразие от възможности за валутни операции и анализиране на основни валутни трендове и движения с оглед развитие на валутния пазар като цяло и обогатяване на възможностите, които предоставя търговията с валути. Основният недостатък е все още липсата на реална прогнозируема дейност спрямо движението на основните валути, извършвана от българските инвестиционни посредници чрез техническите и фундаменталните способи и методи на анализ.

Актуалността на  темата предопределя в по-голямата се част поставените в дипломната работа задачи и преследваните цели. Задачите в дипломната работа са свързани с анализ в две насоки. Първоначално се цели да се направи теоретичен анализ на общите постановки при прогнозирането на валутните курсове, като са разгледани и основните теории при прогнозирането - технически и фундаментален анализ и свързаните с тях механизми. Теоретичните постановки се простират и до разкриване особеностите на финансовите и в частност на валутните пазари (принципно и в частност за България), както и особеностите на хеджирането на основните валутни рискове. Наблегнато е на основните теоретични възможности за ограничаване на риска при самото прогнозиране на валутните курсове, както и при извършването на реалните сделки на тези пазари в средносрочна и дългосрочна перспектива

Втора глава е с практическа насоченост и основно се набляга на технически анализ при прогнозирането на валутните курсове в България, изясняване на същността на инвестиционните посредници и в частност на брокерите на ценни книжа и валутните брокери. Направен е и емпиричен анализ и коментар на възможностите за прогнозиране на основните валути при съвременните условия в страната ни (технически и фундаментален анализ), като са избрани няколко основни инвестиционни фонда за сравнение в използваните от тях политики. Описани са няколко основни метода при двете теории, които се използват от българските инвестиционни посредници, като някои от тях са двустранно сравнени с цел да се отличат основните разлики в тези подходи.

Методите на анализ, използвани при прогнозирането на валутните курсове в дипломната работа, са два - технически и фундаментален анализ, като се цели да се анализират проблемите и тенденциите откъм практическа насоченост в съвременните икономически условия, както и се посочат подходящи примери при оперирането на валутния пазар в България с цел най-пълно обхващане на разглежданата проблематика, свързана с начините и възможностите за прогнозиране на валутните курсове (в частност прогнозирането на валутните курсове при Валутен борд и рестриктивна фискална политика от страна на Централната банка в България - БНБ).

Предвид актуалността на темата се използват статии, анализи, коментари и икономическа литература, излязла след 2000-та година. Наблегнато е на последователността от теория и практически анализи, като е направен и нужния коментар. При емпиричният анализ сме използвали данни и коментари от български инвестиционни посредници, за което благодарим на ИП “Карол” АД; ИП “ЕЛАНА” АД; ИП “Булброкърс” АД; ИП “Евромаркет”; ИП “Брокерс груп” АД и ИП “Варчев финанс” АД - Варна, както и на техните управители за предоставените данни и анализи относно търговията на валутния пазар в България.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ РЕЗУЛТАТИ

Приемането на България в Европейския съюз ще постави Фондовата ни борса на голямо изпитание също прогнозират специалисти. Според тях трябва в най-близко бъдеще да има обединение на балканските фондови борси и по-тясно сътрудничество между тях. Пазарът сам ще наложи това - ще се мисли за нови или общи продукти, за системи за клиринг и сетълмент, ще се обсъжда в каква валута ще се извършват сделките и на коя фондова борса. След приемането на България в ЕС големите местни инвеститори ще потърсят финансиране на чуждите фондови борси, но пък развитието на икономиката ще доведе на тяхно място инвеститори от чужбина, които са готови да вложат пари в атрактивни български акции.

“Сега борсите в държавите от Централна и Източна Европа са изправени пред липсата на прозрачност, ефективност и ликвидност, които се дължат на общата слабост в икономиката. Освен това те работят с незадоволителна правна рамка, отбелязват експерти от ЕС. Държавите, които през последните години са привлекли преки чуждестранни инвестиции с по-голям процент от БВП, имат недобре работещи борси.  Регионалните и малки борси каквато е и БФБ след приемането ни в ЕС могат да имат само три стратегии за оцеляване - борсите в района да се опитат да съществуват самостоятелно за сметка на рязко намаляване цената на услугите и добра реклама, да се обвържат с общи продукти с другите борси в региона или да се слеят или да бъдат погълнати”2. Следващата фаза е да се заздравят институциите на капиталовия пазар с практики, близки до европейските пазари. След това компаниите в една държава ще се опитват да търсят финансиране чрез емисии на борсата в съседна държава, което ще предопредели тясната връзка между борсите в региона до окончателното консолидиране на пазара.

Необходимо е при стабилизирането и разширяване на капиталовия пазар в България плавно да се премине от миноритарно предлагане на ценни книжа към мажоритарно такова. Първият етап в голямо отношение вече е изпълнен, макар и без присъствието на БФБ на основните компании в страната, които образуват около 75-80% от пазарната капитализация на страната ни борсовият, както и извънборсовият пазар в момента се характеризират с изключително ниска ликвидност, както и тотална невъзможност за мобилизация на финансови средства с нови емисии на акции. Нужно е създаването на по-големи гаранции за инвеститорите на открития пазар, изясняване на техните права и задължения като инвеститори.

Структурата и институциите на българския капиталов пазар отговарят на съвременните практики и тенденции. Държавната комисия по ценните книжа, БФБ-София, Централен Депозитар и инвестиционните посредници като цяло изградиха своите структури и заработиха професионално. Заедно с това капиталовият и в частност валутно-финансовият пазар в България все още не изпълняват онези важни икономически и социални функции, които предопределят съществуването им в работещите пазарни икономики. Валутният пазар, въпреки наличието на съответната нормативна база и съответните институции, все още не представлява реална среда за разпределение на свободните местни капиталови ресурси.

В заключение на темата за прогнозирането на валутните курсове в една глобална среда и в частност спрямо българската икономическа действителност, основните направени изводи, следствие анализирането на трендове, съотношения, тенденции и движения на основни валути, идва да покаже определени изводи, структурирани в следните насоки на работа и анализ:

- прогнозирането на валутните курсове в една средносрочна и дългосрочна перспектива е дълъг и сложен процес изискващ щателен и цялостен анализ на основните макроикономически рамки, особености и тенденции, както и на световните индикатори, оказващи влияние в цялостност на валутната търговия и развитието на капиталовите, паричните, финансовите  стоковите пазари.

- силна е и връзката на политическите световни решения с трендовете и движението на основните световни валути, които също трябва да се взема предвид при направения анализ;

- от своя страна анализът е най-пълен, когато се извършва с помощта както на техническите методи и средства, но така също и чрез фундаменталните инструменти за анализ и прогнозиране;

- в България спрямо анализирането на валутните курсове и тенденциите, се предпочита преди всичко техническият анализ, който от своя страна бива краткосрочен (дневен, седмичен или месечен), средносрочен или дългосрочен;

- дългосрочните анализи са предимно фундаментални и се базират на т.нар. мегатенденции и зонални области на анализ, свързани с практически аспекти на валутните, финансовите и капиталовите пазари, както и с прогнозни схеми относно икономическото и политическо развитие на държави със световно значение, като се анализира и влиянието на демографския фактор;

-има обвързаност на практическите анализи при инвестиционните посредници в България и те са свързани най-вече с все още ограничения капиталов пазар в страната, липсата на инвестиционна дейност и инвестиции отвън, както и все още наличието на множество институционални и законови пречки пред развитието на валутните и паричните пазари;

- самото прогнозиране на валутните курсове независимо от вида на методите и инструментариум борави освен с практически данни и статистика (национална и световна), но и с практически анализи, мнения и коментари, като нагледно се представя с помощта на графики и схеми за прогнозните трендове и движения както на основните (световните) валути, така също и на обвръзката им с конкретните национални валути; цели се с най-голяма точност да се определят валутните прогнози (с най-нисък процент възможни грешки), за да може да се постигне максимална ефикасност на бъдещите валутни сделки и процеси.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Адамов, Величко “Финансиране на фирмата чрез капиталовите пазари”; София, Абагар 1996г.
 2.  Баева, Бистра “Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход” ; Принцепс, София, 2001г.
 3.  Варамезов - сп. “Банки, инвестиции, пазари”; кн.7/1999г.; СА “Д.А.Ценов” - Свищов.
 4.  Велев, Тодор, Фондови борси, Благоевград, УИ “Н.Рилски”, 1997
 5.  Велев,Тодор “Търговските фирми и борсите”, ИО, София 1991г.
 6.  Видев, Спас, За парите, лихвите и ценните книжа, Пловдив, Технологика, 1994г.
 7.  Грозданов, Борис, Финанси, част втора, Корпоративни финанси, Велико търново, АБАГАР, 1998г.
 8.  Доц. д-р. М. Матеев, доц. д-р. М. Килова - сп. “Икономическо регулиране” бр.1/2001г.; стр.1-3 приложение; бр. 10/2001г., стр.1-5 приложение;
 9.  “Капиталовият пазар в България - предпоставка за икономически растеж:състояние и перспективи”, май 2004г. Държавна комисия по ценни книжа и фондови борси /ДКЦКФБ/
 10.  сп."Финанси и финансова политика"-бр 1 януари-март 2004 г
 11.  Данни и анализи, предоставени от Инвестиционни посредници “Булброкърс” АД; “Карол” АД; “Елана” АД; “Варчев Финанс” АД; “Делта Сток” АД и “Карол” АД;
 12.  Китанов, Николай, За акциите и борсата, София, ИК Загер, 1993
 13.  Комар, Зенон, Как се правят пари (за инвестициите, риска и финансовите инструменти), София, Информа Интелект ООД, 1996г.
 14.  Петранов, Ст.,Дж. Милър, “Българският пазар в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз: състояние и проблеми”; Център за изследване на демокрацията, София, 1999г.
 15.  Петров Георги - “Основи на финансите на фирмата”; София, УНСС, 1997г.
 16.  Петкова, Иванка, Сделки с ценни книжа, София, PRINCEPS, 1998г.
 17.  Попов, Деян, Акции и фондови борси, б.м., ИК Ciela, 1998г.
 18.  Стойчев, Николай,Как да оценим акции, които не изплащат дивидент, сп. Финанси, бр. 8, 1999г.
 19.  Тачков, Ботьо, Пари на борсата, София, УИ Климент Охридски, 1992г.
 20.  Христов, М. Кокаланов - сп. “Инвестиции” бр.2/2001г.; 10/2002г.
 21.  Държавен вестник - Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества /поправки/
 22.  www.dir.bg/еcon.bg  - икономически портал;
 23.   www.uni-svishtov.bg/intranet/confer/finance 2000/ - конференция; мнения
 24.   www.digesta.bg - Българско правен портал - закони, поправки, мнения и коментари;
 25.  www.nsi.bg - статистически данни и графики за периода 1997-2004г.
 26.  www.government.bg  - същност на капиталовия пазар в контекста на регулирането от Министерството на финансите
 27.  www.ced.bg and  www.ced.bg/bg/projects 16/research.html - икономически портал; макроикономическа информация и показатели; статистически данни
 28.  www.nsi/News/.html - статистически данни и таблици
 29.  www.brokers-group.bg
 30.  http://www.karoll.net/bg/services/analyses/belex/short/

Използвана е богата статистическа информация и множество графики и фигури.  Магистърската теза е защитена с пълно отличие. Направен е теоретичен и практически анализ на действащата система за разплащане, има авторов коментар, графики, таблици и статистика.

Актуална икономическа информация до 2005г.

Теоретични и практически анализи

Законодателна база и практически финансови анализи на БФБ и Инвестиционни посредници в България.

Ключови думи: външнотърговски обмен, европейска регламентация, видове валутни курсове, конвертируемост, система за обмен, международно взаимодействие, планова и пазарна икономика, фондова борса, капиталов пазар, капиталов ресурс, финансови пазари и условия, Централна банка, парични краткосрочни пазари, акции и облигации и т.н.

2 Интервю с директорът на ИП “Булброкърс” Иван Ненков


Търси за: външнотърговски обмен | европейска регламентация | видове валутни курсове | конвертируемост | система обмен | международно взаимодействие | планова пазарна икономика | фондова борса | капиталов пазар | капиталов ресурс | финансови пазари условия | Централна банка | парични краткосрочни пазари | акции облигации

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker