Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


В а р н е н с к и    с в о б о д е н    у н и в е р с и т е т

 

Курсова работа

 

на тема :

 

 

Развитие на фондовата борса и търговия в  България

 

 

 

2009

 

 

Съдържание:

 

1. Същност и видове борси.. 3

2. Възникване и развитие  на борсовата търговия в България.. 4

3. Българска фондова борса – София АД.. 11

4. Влияние на световната финансова криза върху фондовата борса у нас   13

Използвана литература: 15

 

 

 

1. Същност и видове борси

 

Борсите според предмета на извършените сделки  биват главно два вида – стокови и фондови,  при по - широко тълкуване на понятието могат да се включат още валутни, застрахователни, трудови и други борси.

Исторически първо възникват стоковите борси и след това фондовите. В различните държави те са съществували поотделно, обособени една от друга, а в други, са били обединени в една борса.

Стоковата борса е организиран пазар, на който се сключват сделки за покупко – продажбата на масови, еднородни, равностойни и партидно заменяеми стоки. Стоките, обект на покупко – продажба не са налице в процеса на сключване на сделката, те се сключват въз основа на мостри или описание на най – важните показатели за съответната стока.

Фондовите борси са специализирани за покупко - продажба на ценни книжа. Те осигуряват на членовете си и техните клиенти равен достъп до пазарните условия и равни условия за участие в борсовата търговия. За люлка на търговията с ценни книжа се смята Амстердам, където се извършва първото прехвърляне на акции.

Исторически  първите фондови борси в света възникват в резултат от създаването на първите акционерни компании. Те се зараждат в последствие откриването на нови земи и необходимостта от привличане на повече парични средства за финансиране на задокеанските плавания.

Първото акционерно дружество е създадено в Амстердам наречено Холандска компания. При потеглянето на всяка флотилия се е събирал капитал и са се издавали акции след пристигането на кораба, а от  продаването на стоката на борсата, печалбата се разпределяла  между акционерите.  Англия обезпокоена от нарастващата търговска мощ на компанията създава т.нар. Източно – Индийска компания през1611г. Интересът към компанията е твърде голям, засилва се търсенето на  акциите, дивидентите за акционерите се увеличават.

Естественото развитие на борсовата търговия предполага и появата на първите спекуланти, първоначално те са стояли в кафенетата около борсата и очаквали новини от корабите, по- късно разчитайки на понижение на курсовете започват да продават акции без да ги имат в наличност, разчитайки на по – късен етап да се сдобият с тях. Така се поставя и началото на срочните сделки.

След фондовите борси в Европа през 18в.се създават фондови борси и в Америка, а през 19в. и в Източна Азия.

Днес водещите международни фондови борси (според пазарната капитализация на борсите) са: Нюйоркска фондова борса, Токийска фондова борса, Лондонска фондова борса, Франкфуртска фондова борса, Парижка фондова борса. Европейските фондови борси са отстъпили водещо място на Ню Нюйоркската и Токийската фондова борса.

......................................................

 

 

3. Българска фондова борса – София АД

 

От 2000г. БФБ е напълно електронизирана система за търговия, участниците на пазара осъществяват контакт помежду си по електронен път. Търговията на организираните от Борсата пазари е неприсъствена и се осъществява посредством електронна система. От 2008г. търговията на Българска фондова борса се осъществява чрез търговската платформа Xetra.

БФБ – София АД е национална борса от европейски тип ( т.е изградена е като АД и се контролира от държавата, изградена въз основа на специален закон ), контрола се осъществява от  държавата в лицето на Агенцията по ЦК и фондовите борси.

Kъм настоящия момент БФБ – София АД е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

- организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти;

- организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа;

- създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

С решение на Общото събрание от 02. 06. 2006г. капитала на борсата е 5 867 860 лв. и е разделен на  5 867 860  бр. Безналични поименни акции с номинал 1лв. Акционер  на БФБ не може да притежава пряко или чрез друго лице повече от 5% от акциите на борсата. Това ограничение не се отнася до участието на държавата , когато тя участва с не парична вноска. С ограничението се цели да се избегне контролния пакет  от акции на борсата да не попадне на едно или само няколко лица. Така членовете на борсата са относително равно поставени при вземане на решения. Дейността на Борсата се основава на следните принципи:

-  Осигуряване на равни условия за достъп и участие в търговията с финансови инструменти на борсовите членове и на техните клиенти;

-  Осигуряване на равен достъп до пазарната информация на борсовите членове и на техните клиенти;

-  Прилагане на унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките с финансови инструменти;

-  Прилагане на обективни стандарти, честно и безпристрастно отношение към различните борсови членове и техните клиенти по отношение на търговията, осъществявана на пазарите, организирани от Борсата;

-  Осигуряване на пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните на Борсата финансови инструменти.

.................................................................

 

4. Влияние на световната финансова криза върху фондовата борса у нас

 

В началото на 2008г. професията финансов брокер се нарежда сред първите желани професии и  със значително бъдещо перспективи. Анализаторите предвиждат ръст на доходите, с което и  увеличението на дребните инвеститори на фондовата борса, като се има предвид силната популяризация на инвестициите на БФБ. Очакваха се ръстове  в стопанския оборот и в оборотите на борсата.

С началото на финансовата криза нещата коренно се промениха. Индексите стигнаха до нива под базовите си стойности, цените на акциите паднаха значително, чуждестранни инвеститори се оттеглиха от пазара, общо казано се стигна до срив на борсата. Паниката и хаоса на пазара доведоха до масова продажба на акции и оттегляне на инвеститорите от пазара.

В началото на 2009 г. борсовия оборот е отново рекордно нисък.  Ниските обеми на търговията, предполагат брокери, се дължи на отсъствието на инвеститорите, които все още предпочитат да изчакат или са в почивка.

За тази година никой не може да твърди със сигурност накъде ще се развие пазарът, но са оптимистично настроени в по - дългосрочна перспектива.

 

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Асенов. М, Пазарът на ЦК и фондовата борса, В. Търново, Абагар 1998г.

2. Каракашева. Л, Маркова. Б, Борси и борсова политика, София, Призма 1999г.

3. Атанасов. М, Фондови борси и финансови пазари, 2005г.

4. Публични дружества и развитието на фондовата борса в България, изд. 5. М. Дринов, 2007г.

6. Прозрачност на капиталовия пазар в България, институт за пазарна икономика,1997г.

7. www.bse-sofia.bg

8. www.dnevnik.bg

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

борсова търговия, парични средства, стокови борси, брокер, Българска фондова борса – възникване, развитие, дейност, сделки, акции, финансови инструменти, емисии, влияние на финансовата криза

 

 

 

 

 


Търси за: борсова търговия | парични средства | стокови борси | брокер | Българска фондова борса възникване | сделки | акции | финансови инструменти | емисии | влияние финансовата криза

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker