Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


Дипломна работа
Фондова борса

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

І. УВОД.. 3

ІІ. Движение на капитала. Директиви на ЕС.. 4

ІІІ Фондовата борса като тип организиран пазар – развитие на пазара от гледна точка на регулациите – законите в САЩ, Холандия. 17

1.   Регулиране на фондовите борси съгласно законодателството на САЩ    20

   2. Амстердамска фондова борса. 23

ІV. Глобализация на финансовите пазари – National Bureau of Economic Research (NBER) 26

V. Развитие на фондовите борси – сливания и поглъщания. Ефекти преди и след сливането – борсите Euronext, Eurex, NYSE, Лондонската фондова борса, Балтииските борси. 30

1.   Euronext – борса с единно решение. 36

2. NOREX, OMHEX и групата HEX – глобализационните процеси в Северна Европа  43

3. Eurex. 47

VІ. Някои изводи. 50

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 51

ИЗТОЧНИЦИ.. 53

 


І. УВОД

 

Глобализацията е процес на нарастваща икономическа интеграция в световен мащаб, чиито основни двигателни сили са: либерализацията на международната търговия и движението на капитали; ускоряването на техническия прогрес и настъпването на информационното общество; дерегулирането.

Трите фактора взаимно си влияят: техническият прогрес насърчава международната търговия, а световните търговски образци дават възможност за по-ефективно разпространение на техническия прогрес. Дерегулирането способства за премахването на търговските бариери и насърчава развитието на нови технологични форми в условията на свободна конкуренция.

Обект на настоящата разработка е глобализацията. За първи път терминът глобализация е въведен в икономическата лексика от американския специалист по организация и управление на производството С. Левис в сп. “Харвард Бизнес Ревю” от 1983 г. Обясняващ с него сливането на пазарите на отделни продукти, произвеждани от големите многонационални корпорации. По-широко значение му придават в Харвардската школа за бизнес, където главен негов популяризатор става японецът К. Оме, публикувал през 1990 г. Книгата “ Свят без граници” и поставил отправна точка за по нататъшните дискусии с твърдението, че световната икономика сега се определя от взаимозависимостта на центровете в триадата САЩ – Япония – ЕС и икономическият национализъм става безсмислен, доколкото ролята на силните актьори в световната икономическа система се поема от глобалните фирми. По мнението на френския изследовател Е. Перо глобализацията е “процес на интеграция на разнообразните култури в единна пазарна логика”.

Целта на изследването е да бъдат разгледани фондовите борси в условията на глобализация, като задачите за изпълнение на тази цел са да поставим въпроса за развитието на световния фондов пазар – по-големите фондови борси, тяхната регулация, ефектите от сливанията и поглъщанията.

В изложението ще бъде представен доклад на Националното бюро за икономически изследвания (NBER), както и развитието на борсите Euronext, Eurex, Лондонската и Балтииските борси.

..............................................................

ІІІ Фондовата борса като тип организиран пазар – развитие на пазара от гледна точка на регулациите – законите в САЩ, Холандия.

 

Фондовите борси са “организирани пазари за целите на централизираното търгуване с капиталови ценни книжа”. Елементите на организацията на борсата са нейните устройствени правила, правилници и други правни актове (правилата за членство, търгуване и приключване на сделките, изискванията за нотиране, изискванията, които се поставят на фирмите, чиито ценни книжа се допускат за нотиране и правила на информационното обслужване), ръководещи дейности на членовете и тяхната дейност по сделките с нотирани ценни книжа, т.е. приета за борсово търгуване.

Различават се два вида борсови организациисвободни борси и борси на свободни борсови корпорации, които от своя страна могат да се намират под контрола на държавата.

Борсата се организира и управлява от борсова корпорация, която е юридическо лице.

Страни по борсовите сделки са две категории участници – джобери и брокери[1]:

1.      Джоберите са “търговци на едро”, които сключват сделки с ценни книжа за своя сметка и получават доход от разликата между цените по покупката и продажбата. Джоберите осъществяват търговски контакти единствено с членовете на борсата. Функцията на джобера е да осигурява пазара на ценни книжа, чрез такава промяна на цените, че да се установи баланса между търсенето и предлагането.

2.      Брокерите са посредници на инвеститорите – приемат поръчки за купуване или за продажба на ценни книжа от външни лица, за което получават комисионна. Макар че е член на борсата, брокерът не е задължен да сключи сделки за своя клиент на самата борса: ако бъде инструктиран да купи ценни книжа, той може да извърши това извън този пазар, но не преди да е предложил на участниците в борсата сделка при същите условия. Макар че главните задължения на брокера са към неговия клиент, той също изпълнява задължения към фондовата борса и към нейните индивидуални членове. Брокерът сключва сделки с други членове от свое име. Тогава когато клиентът се окаже недобросъвестен, брокерът е задължен сам да уреди изпълнението на сделката. Това задължение съпровожда задължението на брокера да не разкрива самоличността на своя клиент, на джобера. В резултата на това джоберът не може да избира хората, с които търгува (косвено) – не му е известно дали са платежоспособни или не. Като посредник на своя клиент, брокерът е задължен да изпъни неговите нареждания. Той няма изрично задължение да съветва своя клиент, но ако неговият съвет бъде потърсен, той трябва да изрази своето мнение, което да бъде добросъвестно и компетентно.

...........................................................

ІV. Глобализация на финансовите пазари – National Bureau of Economic Research (NBER)

 

Глобализацията се определя като намалението в международните цени или бариерите за правене на бизнес или от друга страна взаимодействието с други хора от други нации навсякъде в света. Ефектът и е да въведе и увеличи интеграция на пазарите за стоки , услуги, технологии, идеи, труд, намалявайки различията в цените за тези продукти и фактори през пространството. Падането на разходите за транспорт, огромното намаление на комуникационните и информационни цени, и премахването на митнически и немитнически бариери в търговията със стоки, услуги, финансов капитал и до известна степен труд се обединяват в късния 20 век и води до увеличаване глобализацията с една неконтролируема скорост, която не показва изглед на намаляване.

Процентът на увеличаване на глобализацията не може да се изрази с един статистически показател. Няколко показателя осигуряват само частична индикация за съдържанието на това понятие. Стандартен индикатор е отнасянето на търговията към растежа на БВП. Националното бюро за икономически изследвания е водещата американска организация за икономически изследвания. То е основано през 1920 година и представлява частна изследователска организация, чиято цел е подпомагане на по-доброто разбиране за това как икономиката действа. 12 от Нобеловите лауреати по икономика и 3 от председателите на Съвета на икономическите съветници на американския президент са били изследователи в NBER. Общият брой на изследователите, свързани с NBER, е около 800 - най-вече професори по икономика и бизнес.

..................................................................

2. NOREX, OMHEX и групата HEX – глобализационните процеси в Северна Европа

 

NOREX е наименованието на стратегически алианс между скандинавските и балтийските фондови борси.  Уникалността на този е в това, че това е първият алианс между фондови борси, който въвежда взаимосвързана система за търговия на акции и хармонизира правилата и изискванията на отделните фондови борси, отнасящи се до търговия и членство. Алиансът понастоящем се състои от Копенхагенската фондова борса, Хелзинкската фондова борса, Исландската фондова борса, фондовата борса в Рига, Стокхолмската борса и Талинската борса.

Основната цел на алианса е да предложи на инвеститорите, емитентите и членовете висококачествен Северен (скандинавски и балтийски) пазар на ценни книжа при ниски разходи и широк обхват от интересни инвестиционни възможности. NOREX разполага с широко разпространена мрежа между своите членове, измежду които са няколко от най-големите глобални инвестиционни банки. Това гарантира достъпа до NOREX без значение от вида инвеститори или тяхната географска локация.

NOREX е създадена юридически като акционерна компания – Nordic Exchanges A/S. Компанията е взаимна собственост на борсите, партньори в NOREX и има свой собствен борд на директорите с представители от всички от борси в алианса. Компанията има свой собствен мениджмънт, но не и персонал. Борсите партньори в NOREX осигуряват персонал и финансиране.

NOREX се създава през 90-те години вследствие на бързите промени, осъществяващи се в европейските борси през този период поради все по засилващата се конкуренция. Причините за това са интернационализацията, намаляване на регулацията, интензивното използване на технологии и създаването на електронни борси.

...............................................

VІ. Някои изводи

 

Посочените емпирични наблюдения позволяват да се направят следните изводи за икономическият ефект от сливания на фирми.

1 Акционерите на придобиваната фирма печелят повече от публична оферта, отколкото от приятелско сливане. Това се дължи на факта, че при враждебна публична оферта предлаганата премия над пазарната цена е по- голяма. По - голямата премия има за цел да накара акционерите на поглъщаната фирма да продават акциите си, въпреки че техните мениджъри ги съветват да не го правят.

2 Акционерите на придобиващата фирма печелят много малко, когато въобще печелят. Аскуит[2] изследва извадка от успешно приключили приятелски поглъщания и открива, че акционерите на поглъщащите фирми понасят съществени ненормални загуби след обявяване на сделката. Вероятни причини са посочените разлики на придобиващата и придобивана фирма, естествената нагласа на мениджърите на поглъщащите да надценяват ползите от сливане и стремежът им към увеличаване на личната си власт, дори и за сметка на богатството на акционерите.

...........................................................

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Векове наред фондовите борси са притегателен финансов център за емитенти, инвеститори, посредници и най-верният ориентир за развитието на дадена икономика. Възхвалявани и мразени, те остават мястото, където всеки ден милиони хора следят със затаен дъх движението на курсовете и пресмятат печалбите и загубите си. Атрактивната търговия с извикване на глас отстъпи място на невидимото, електронно котиране, а онова, което привлича играчите не са традиционните, а новите финансови инструменти. Мени се мястото, видът и начинът на търговия, но целите, принципите на търговия и икономическите интереси на участниците в сделките с ценни книжа остават едни и същи.

Фондовата борса е многолико явление, което не може да се характеризира еднозначно и категорично. Ето защо, както в специализираната литература, така и в законодателството на различните страни се срещат разнообразни определения и тълкувания на нейната същност. От една страна, това се дължи на факта, че те функционират в различна правна, икономическа, политическа, техническа, социална и т.н. среди, а, от друга страна, те имат свои национални особености и традиции, с които все още се съобразяват. Всичко това предопределя и различното им устройство и механизъм на действие. По тази причина знак за равенство между различните борси не може за се постави, но може да се систематизира тяхното проявление в теоретичен и практико-приложен аспект.

..........................................................

ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Аврамов, Й. Д. Попов. Пари, кредит, борси.С, Нова звезда,

2001

2.      Адамов, В. Финанси на фирмата. В. Търново, АБАГАР, 2001

3.      Адамов, В., Р. Лилова. Финансиране на фирмата чрез капиталовите пазари. Свищов, 1992

4.      Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр Баренбойм, Бруксли Борн. Основи государственного регулирования финансовото рьшка. М., 2002

5.      Александрова, М. Оценка на акциите на публично дружество - нормативни изисквания и проблеми. Бюлетин на ДКЦК, бр.2 от 2003 г.

6.      Алексеев, М. Ю. Рьшок ценнмх бумаг. М, Финанси и статистика, 1992

7.      Асенова, М. Пазарът на ценни книжа и фондовата борса. В. Търново, Абагар. 1998

8.      Асенова, М. За обхвата на финансовия пазар. Сп. Банки, инвестиции, пари. Кн.3-4, 1997

9.      Асенова, М. Видове пазари на ценни книжа. Сп. Банки, инвестиции, пазари. Кн.З 1998

10. Асенова, М. Котиране на ценните книжа на фондовата борса Сп. Банки, инвестиции, пазари. Кн.5 1998

11. Асенова, М. Борсовите посредници в развитите страни и в България. Сп. Банки, инвестиции, пазари. Кн. 8-9 1998

12. Асенова, М. Приложни аспекти на вторичния пазар на ценни книжа. Сп. Икономическа мисъл, кн.6, 1998

13. Асенова, М. Борсовите поръчки - необходимо условие за участие в търговията с ценни книжа. Сп. Икономика, декември 1998

14. Асенова, М. Фондови борси, В. Търново, 2004

15. Бочевь, Ст. Главните европейски бурси и нашите ценни книжа. София, Придворна книжарница Ив.Б.Касжрровь, 1905

16. Брет, М. Как да четем финансовите страници. С, Дъга 700, 1993

  1. Велев, Т. Фондови борси, Габрово 2001
  2. Брошура за въвеждането на Закона за финансов надзор, публикувана на сайта на Комисията за финансов надзор www.afm.nl през Октомври.2006г.
  3. Закон за финансов надзор Холандия

20. Официален сайт на холандската Комисия за финансовите пазари (The Netherlands Authority for the Financial Markets) www.afm.nl

21. Roel C. Campos, Комисия за борсите и ценните книжа, 08 Март 2007

22. Официален сайт на Комисията за борсите и ценните книжа www.sec.gov

23. www.sofia-cms-rrh.com

24. www.money.bg

25. www.euronext.com

26. www.eurexchange.com

.......................................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

фондова борса – развитие и регулиране, сливания и поглъщания; движение на капитала; директиви на ЕС; организиран пазар; Euronext, Eurex, NYSE, Лондонска фондова борса, Балтииски борси

 [1] Асенова,М «Борсовите посредници в развитите страни и в България»

[2] Asquith,P.“Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns”, Journal of Financial Economics,April 1983

 


Търси за: фондова борса развитие регулиране | сливания поглъщания | движение капитала | директиви | организиран пазар | Euronext | Eurex | NYSE | Лондонска фондова борса

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker