Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Валутен пазар, валутен съюз и великата финансова криза”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обща характеристика на валутните пазари. 3

2. Същност на валутния курс. 6

3. Прогнозиране на валутните курсове. 7

4. Индикатори, използвани при прогнозирането на валутните курсове. 8

4.1. MACD (moving average convergence / divergence). 8

4.2. OBV (on balance volume). 8

4.3. Slow Stochastics. 9

4.4. SМА (moving average). 9

4.5. Ниво на подкрепа. 9

4.6. Ниво на съпротива. 9

5. Рискове при валутните операции на борсата и възможностите за тяхното минимизиране. 10

6. Икономически и валутен съюз и въвеждане на еврото. 11

6.1. Европейски икономически и валутен съюз. 11

6.2. Единна европейска валута. 12

6.3. България и еврозоната. 16

7. Валутната ситуация в началото на 21 век. Великата финансова криза. 19

Използвана литература. 22

 

1. Обща характеристика на валутните пазари.

“Валутният пазар е барометъра за приоритета и културата във всяка една епоха и във всеки един район в света. Комбинацията от мир, демокрация и либерална икономика са идеалната почва за развитието на валутните пазари”

Анализатор от NYFE, 2005 г.

Представата ни за пазарните отношения неизбежно предполага познаването на правилата и инструментите, чрез които се организира и контролира международния паричен обмен. Валутният пазар (пазарът на чуждестранна валута) е мрежа от финансови институции, които обслужват международните бизнес сделки (търговски, кредитни и прочее). На валутния пазар се продават и купуват различни национални валути, те са стоката, която се търгува. Ето защо в специализираната литература се сочи, че по принцип международния валутен пазар обхваща всички транзакции, които са свързани с размяната на пари. Но съдържателната част на валутния пазар не се изчерпва единствено с търгуването  (покупко-продажбата) на валутите. Тя е твърде богата, тъй като включва освен функциите (действията, т.е. покупката и продажбата – валутните сделки), обекта на сделката, субектите (икономическите агенти), резултатите от формиращото се съотношения между търсенето и предлагането на валутите, организацията на валутната търговия и т.н.

Валутният пазар е част от финансовия пазар. За него са характерни и общите теоретични постановки откъм структуриране и начини на работа, както и изискванията при самите участници на този пазар – инвестиционни посредници в лицето на брокери, дилъри на чуждестранна валута, анализатори (краткосрочна, средносрочна или дългосрочна прогноза на валутните трендове); инвестиционни и търговски банки и физически лица, опериращи на този пазар. Особеностите на този пазар в известна степен се припокриват с особеностите като цяло на финансовия пазар от гледна точка на възможните рискове при инвестиране, рискове при самото прогнозиране на валутните курсове (когато става въпрос за дългосрочна прогноза или при нестабилна макроикономическа обстановка), възможностите за ограничаване (хеджиране) на тези рискове и възможностите за разнообразие и ефективност при извършването на валутни сделки.

..........................................................................................................................................

3. Прогнозиране на валутните курсове.

Прогнозирането на валутните курсове отговаря най-вече на потребностите на банките, фирмите и финансовите институции, на участниците на валутния пазар. От особено значение са прогнозите за динамиката и възможните посоки на движение (колебания) на курсовете. Надеждната, точната и вярна оценка на бъдещите курсови изменения, позволява да се оползотворяват най-пълно възможностите за извличане на печалба от валутните операции.

Прогнозирането на валутните курсове се извършва на основата на техническия или фундаменталния анализ. Използването на единия или другия анализ има значение от факта с каква точност да бъде анализа, тъй като двата се различават по анализираните индикатори, които биха могли да повлияят върху формирането на валутните курсове. Целта на дадения инвестиционен посредник или брокер на валутния пазар е да даде точна прогноза, за да не се налага да хеджира допълнително валутния риск, но и да се извлекат максимално финансови резултати от операциите на валутния пазар. Целта е да се анализират колкото се може повече финансови индикатори, за по-голяма точност.

Техническия анализ се базира на определени валутни зависимости и индикатори, които влияят върху определените анализирани валути (в географски и времеви аспект). Най-често се използват методите, анализиращи се на т.нар. Вълни на Елиът, но тук трябва да се спомене и един доста напоследък широко дискутиран факт, а именно, че ако се разглежда една двойна тенденция и тренд (например долар / евро) чрез техническия анализ, по логичен път трябва да се анализират и огледалните тенденции на двете валути, но това не винаги се получава така и оттам идват някои от особеностите и неточностите при Вълните на Елиът.

...........................................................................................................................................

7. Валутната ситуация в началото на 21 век. Великата финансова криза.

Кризата, започнала от пазара на американските ипотечни облигации постепенно придоби глобални очертания. Ако в средата на 2007-ма година повечето анализи бяха насочени към успокояване на общественото мнение и обосноваване на тезата, че Европа и Азия няма да бъдат засегнати съществено от очертаващата се рецесия в САЩ, то сега мнението на почти всички експерти еволюира в посока към значително по-песимистични оценки.

Очевидно е, че една рецесия в САЩ няма как да не се отрази върху Китай и Япония, тъй като растежът в тези страни зависи силно от американския внос и способността на САЩ да финансират дефицита по текущата си сметка. Влошаването на икономическите показатели на САЩ и водещите азиатски икономики, от своя страна, не може да не окаже влияние върху икономическия климат на европейския континент.

Трябва да се отчете също, че водещите играчи на американския, азиатския и европейския финансов пазар са едни и същи - транснационалните банки, хеджфондовете и пенсионните фондове. Реакцията на глобалните играчи по необходимост е глобална.

След финансовия бум, свързан с „новата икономика”, завършил в началото на третото хилядолетие, американският финансов пазар навлиза в период на нестабилност, наподобяващ годините след „великата депресия”.

Разликата, в сравнение с 30-те години на миналия век, е в това, че Федералната резервна система и правителството на САЩ са много по-склонни да провеждат активна антициклична политика, отколкото преди около 80 години.

...........................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Видев, С., „За парите, лихвите и ценните книжа”, изд. „Технологика”, Пловдив, 1994 г.;

2.      www.dir.bg/еcon.bg  - икономически портал;

3.       www.uni-svishtov.bg/intranet/confer/finance2000/ - конференция; мнения

4.       www.digesta.bg – Българско правен портал – закони, поправки, мнения и коментари;

5.      www.nsi.bg – статистически данни и графики за периода 1997 – 2004 г.;

6.      www.government.bg  - същност на капиталовия пазар в контекста на регулирането от Министерството на финансите;

7.      www.ced.bg

8.        www.ced.bg/bg/projects16/research.html – икономически портал; макроикономическа информация и показатели; статистически данни;

9.      www.nsi/News/.html – статистически данни и таблици;

10. www.brokers-group.bg

...........................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новите данни са от 2008 г.

Ключови думи: валутен пазар, валутен курс, прогнозиране, индикатори, риск, Long, Short, рискове, фючърси, хеджиране, Бретънуудска система, ИВС, ЕИО, МОК, ЕВИ, ЕЦБ, ERM, критерии за конвергенция, финансова криза, маастрихтски критерии, Софикс, тренд


Търси за: валутен пазар | валутен курс | индикатори | риск | Long | Short | фючърси | хеджиране | Бретънуудска система | ЕИО | ЕЦБ | критерии конвергенция | финансова криза | маастрихтски критерии | Софикс | тренд

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker