Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 4

Глава първа: Теоретични основи на фондовия пазар. 5

1. Възникване и историческо развитие на фондовия пазар. 5

1.1. Предпоставки за създаването на стоковите борси.. 5

1.2. Необходимост от появата на фондовите борси.. 6

1.3. История на борсите в България. 8

2. Правно и икономическо положение на фондовата борса. 10

2.1. Същност и видове борси.. 10

2.2. Икономическо значение на фондовите борси.. 12

3. Обекти на търговия на борсовия пазар. 14

3.1. Акциите като ценна книга. 14

3.1.1. Същност. 14

3.1.2. Видове акции, номинална стойност, курс, дивидент. 15

3.2. Облигацията като дългова ценна книга. 16

4. Основни участници на търговията с ценни книжа. 18

4.1. Емитентите като основни участници на първичния пазар на ценни книжа  19

4.2. Инвеститори.. 20

4.3.Инвестиционни посредници.. 23

Глава втора: Организация на работа на „Българска фондова борса - София” АД   26

1. Правно положение на „БФБ – София” АД.. 26

2.Видове пазари на ценни книжа. 27

2.1.Класификация на  пазарите на ценни книжа. 27

2.2.Видове подпазари на фондовите борси.. 30

2.3. „Българска фондова борса-София” АД - регулиран пазар на ценни книжа  33

3. Регистрация на ценните книжа на пазарите на „БФБ – София” АД 34

3.1. Общи изисквания за регистрация на ценни книжа за търговия на Официалния пазар. 34

3.2. Допълнителни изисквания за регистрация на „Пазар на акции”. 35

3.3. Допълнителни изисквания за регистрация на „Пазар на облигации”. 37

3.4. Ред за регистрация на ценни книжа. 37

3.5. Прекратяване на регистрацията. 38

4. Механизъм на действие на „БФБ - София” АД.. 39

4.1. Видове борсови поръчки.. 39

4.2. Механизъм на търгуване на  БФБ – София АД.. 43

4.2.1. Системата за търговия Xetra®. 43

4.2.2. Смесен закрит аукцион.. 48

4.2.3.Приключване на сделките и гарантиране на плащанията. 52

4.2.4. Борсови Индекси. 55

Глава трета:  Проблеми и перспективи на борсовата търговия на „Българска фондова борса – София” АД.. 57

Заключение. 63

Използвана литература:. 64

Приложения. 65

...............................................................................................................................

Увод

В съвременната икономика са нужни значителни средства за капиталовложения. Те трудно могат да се получат чрез кредити от търговските банки. Поради това се налага да се търсят други източници на средства. Единственият такъв източник в пазарната икономика е капиталовия пазар – борсовия пазар на ценни книжа.

Успешното функциониране на капиталовия пазар има съществено значение за икономиката и в частност за укрепване финансовото състояние на дружествата, за финансиране на общинските бюджети, като един по-евтин и достъпен начин за привличане на свеж финансов ресурс .

Капиталовият пазар е индикатор на икономиката като цяло. Неговото развитие е показател за добре функционираща икономика. Капиталовият пазар като част от финансовата система е изключително важен за развитието на икономиката.

Целта на настоящия дипломен проект е да разгледа характеристиките, особеностите и механизма на действие на фондовата борса.

Задачите, които предстоят на разглеждане са :

1.      Теоретични основи на борсовия пазар - възникване и историческо развитие на борсовата търговия, обектите на търговия и основните участници.

2.      Организация и механизъм на действие на „Българска Фондова Борса - София” АД.

Основен обект на изследване са фондовите борси и в частност „Българска Фондова Борса - София” АД.

................................................................................................................................

Глава втора: Организация на работа на „Българска фондова борса - София” АД[1]

1. Правно положение на „БФБ – София” АД

Динамичното развитието на капиталовия пазар в периода 1996 –1999 г. доказва необходимостта от по-съвършена регулативна база. В съответствие с новите реалности през декември 1999 г. Народното събрание приема Закона за публично предлагане на ценни книжа / ЗППЦК/. ЗППЦК създава условия за ефективна защита на инвеститорите, за стабилност на пазара, спазване принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките, за динамика и глобализация на капиталовите пазари.

От 01.09.2000 г. се въвежда нов правилник на “Българска фондова борса - София” АД, който урежда принципите и основните изисквания към дейността и. От 16 Юни 2008 с въвеждането в експлоатация електронната система за търговия на Дойче Бьорзе – Xetra®, този правилник е заместен с още по-съвременен  .

Фондовата борса се учредява като акционерно дружество, чиито собствен капитал не е по-малко от 100 хил. лв. Основни акционери на борсата са инвестиционни посредници и институционални инвеститори. Участие на държавата се допуска, но само чрез непарични, апортни вноски.

Не всички акционери на борсата могат да бъдат нейни членове. Това е така, защото членовете задължително са инвестиционни посредници или банки, получили разрешение при условията и по реда на ЗППЦК и Закона за банките, и да бъдат вписани в регистъра на Държавната Комисия по ценни книжа /ДКЦК/. Тези инвестиционни посредници е необходимо да бъдат членове на Централния Депозитар /ЦД/ или да имат сключен договор с член на ЦД. Те трябва да имат сключен трудов или граждански договор с най-малко едно физическо лице - борсов посредник.

Акциите, издавани от борсата са само безналични с право на един глас. Не се раздават дивиденти.

Целта на борсата е да посредничи в търговията с ценни книжа. Тя не е дружество, създадено да печели от пряка търговия. Законът и забранява да участва в борсови сделки, както и да емитира облигации или да дава заеми.

Дейността на фондовата борса се разрешава, прекратява и регулира от ДКЦК.

................................................................................................................................

4. Механизъм на действие на БФБ - София” АД

4.1. Видове борсови поръчки

У нас, на БФБ – София АД се допускат за изпълнение следните борсови поръчки:

 Основни видове поръчки

-         Пазарни - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на Борсата

-         Лимитирани - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена

-         Пазарни - към - лимитирани - пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената на най-добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на въвеждането такава не съществува или са активни единствено насрещни пазарни поръчки, поръчката от тип “пазарна - към - лимитирана” се отхвърля от Системата.

Допълнителни видове поръчки

Стоп - поръчки, които биват:

-         пазарни стоп - поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като пазарни поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки „купува” заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки “продава;

-         лимитирани стоп - поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като лимитирани поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки “купува” заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки “продава”.

-         „Айсберг” поръчки - лимитирани поръчки с валидност за деня, които се характеризират с общ обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един момент в Системата е видима само остатъчната част от върховия обем

При подаването на поръчки до БФБ – София АД те задължително трябва да съдържат: [2]

1.      уникален номер на поръчка;

2.      точно време на въвеждане;

3.      борсов код на емисията от ценни книжа;

4.      вид на поръчката;

5.      брой на ценните книжа;

6.      идентификация на борсовия член и борсовия посредник;

7.      ценови условия;

8.      условия за валидност;

9.      условия за покупка/ продажба на фиксирано количество ценни книжа;

10. отбелязване дали поръчката е за собствена или за чужда сметка.

11. точно време на изтриване;

12. идентификатор на причината за изтриване.

................................................................................................................................

 

4.2. Механизъм на търгуване на  БФБ – София АД[3]

4.2.1. Системата за търговия Xetra®.

На 16 Юни 2008 г. успешно бе въведена в експлоатация електронната система за търговия на Дойче Бьорзе – Xetra®.

Решението на Българската фондова борса за внедряването на Xetra® се основава на осъзнатата необходимост от интернационализация и интеграция с водещи капиталови пазари. Това означава, от една страна, че всички технически изисквания са налице, така че настоящите участници в търговията посредством Xetra® да имат директен достъп до българския пазар. От друга страна, българските участници, на принципа на единната входна точка и при спазване на изискванията за членство, ще имат възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®. Засега все още, година и половина след въвеждането на системата Xetra®, нито един български посредник не е предоставил тази възможност на клиентите си, поради високите такси за достъп до финансовите инструменти на Дойче Бьорзе, а и поради липсата на средства и предпазливостта на българските инвеститори поради световната финансова криза. От чуждестранните посредници, единствено чешкият посредник WOOD & Company Financial Services притежава достъп до БФБ. Причините за това са, отново в световната финансова криза, и  в  ниската капитализация и обороти на БФБ.

Търговските сесии на „БФБ – София” АД се провеждат ежедневно от понеделник до петък по следния график[4]:

За емисиите, търгуващи се непрекъснато :

-         09:00 – 09:20 Pre-trading;

-         09:20 – 09:30 откриващ аукцион;

-         09:30 – 10:50 непрекъсната търговия;

-         10:50 – 11:00 междинен аукцион;

-         11:00 – 13:40 непрекъсната търговия;

-         13:40 – 13:45 закриващ аукцион;

-         13:45 – 16:00 Post-trading.

За емисиите, търгуващи се само посредством аукциони, търговската сесия е както следва:

-         09:00 – 10:50 Pre-trading;

-         10:50 – 11:00 откриващ аукцион;

-         13:40 – 13:45 закриващ аукцион;

-         13:45 – 16:00 Post-trading.

Борсовите посредници осъществяват търговията на официалния пазар по присъствен и/ или неприсъствен начин и сключват сделки на търговските сесии.

................................................................................................................................

Глава трета:  Проблеми и перспективи на борсовата търговия на „Българска фондова борса – София” АД                                                                                                      

Най-общо проблемите на българския борсов пазар са свързани със слабата търговия и ниските обороти. Основен проблем пред пазара е ниската ликвидност, която е спирачка за сериозен интерес от страна на чуждестранните инвеститори.

На фиг.4 е посочено изменението на индекса Sofix за периода 10.2000 г. до 01.2010 г.[5]

 

http://www.profit.bg/uploads/indices/side_2.jpg

 

На фиг.5 е посочено изменението на индекса BG40 за периода 02.2005 г. до 01.2010 г.[6]

http://profit.bg/uploads/indices/side_1.jpg

 

 

Макар, че двата индекса се изчисляват по различен начин - при BG40 всяка от 40-те компании, влизащи в индекса и допринася за  2,5% от общата стойност на индекса, докато при SOFIX, компаниите с най-голям оборот за деня, допринасят и най-много за промяната на стойността на индекса за съответния ден (което е и основен аргумент на критиците на този индекс, затова че той осигурява правилна и реципрочна представителност на състоянието на БФБ), от двете графики се вижда, че и двете имат връх почти на една и съща дата -  BG40- на 11.11.2007 г., а  SOFIX - на 12.10.2007 г.

Преди този връх, в периода до края на 2006 г., доходността на акциите, листнати на БФБ показва сравнително устойчив и плавен ръст в рамките на 20-30% годишно. В началото на 2007 г. започва силен ръст, като само от началото на годината до 10-ти октомври BG40 нараства над 3 пъти - от 200 до 619 пункта. Този растеж има логично обяснение в подценяването до 2002 г. на българските акции, спрямо коефициентите за рентабилност и ликвидационна стойност дори, и българската икономика като цяло  от западните инвеститори; от растежа на икономиките на Източна Европа, и в частност на българската икономика в годините 2002 г. – 2007 г. с темпове, изпреварващи темповете на икономиките на западните страни. Също така перспективите от влизането на страната в Европейският Съюз и свързаното с това ускоряване  на икономическия растеж, ковергиране на ценовите нива към средните за ЕС, оправдаваха очакванията за растеж и даваха превес на позитивно настроените портфейлни инвеститори и индивидуални спекуланти, което тласкаше индексите към нови и нови върхове.

След върха на цените на акциите от средата на октомври 2007 г., започва силен спад, като особено тежки са месеците януари 2008 г., март 2008 г. и лятото на 2008 г., като през март 2009 г. фондовите борси достигнаха исторически дъна и ситуацията изглеждаше безнадеждна. Ирационалното поведение на инвеститорите, подвластно изцяло на страха допълнително засили движението надолу на индексите.

След като през март 2009 г.се достига дъното, започва известно възстановяване.                       

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Адамов, В., Р., Радков, „Финанси”, Абагар, В. Търново, 2001 г .;

2.      Асенова, М., „Пазарът на ценни книжа и фондовата борса”, Абагар, В. Търново, 1998 г.;

3.      Елизаров, С., „Борсова търговия. Борсови пазари. Борси”, 1992 г.;

4.      Макфорън, Д., „Как работят борсите”, 1992 г.;

5.      Китанов, Н., „За акциите и борсата”, Загер, София, 1993 г.;

6.      Петкова, И., „Сделки с ценни книжа”, PRINCEPS, София, 1998 г.;

7.      Попов, Д., „Акции и фондови борси”, Сиела, София, 1998 г.;

8.      Закон за публично предлагане на ценни книжа.

9.      Наредба  за условията и реда за вписване  и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа от регистъра на ДКЦК.

10.  Правилник на БФБ - София АД.

11. www.bse-sofia.bg

12. www.ssec.bg

13. www.euro-fin.com

14. 14.www.investor.bg

15. www.profit.bg

................................................................................................................................

Темата е изготвена 2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Темата съдържа множество таблици, изображения и практически примери.

Ключови думи: БФБ София – АД, фондов пазар, необходимост, предпоставки, възникване, видове, акции, номинална стайност, курс, дивидент, емитент, инвеститор, ценни книжа, инвестиционни посредници, борсови поръчки, система за търговия Xetra, аукцион, борсови индекси.[1] За краткост Българска фондова борса-София АД ще се изписва БФБ-София

[2] Правилник на БФБ – София АД  Чл. 82.

[3] Следващото изложение има за основа Правилника на „БФБ - София” АД част III  - Правила за търговия на официалния пазар и организация на вътрешния контрол на борсовата търговия.

[4] www.bse-sofia.bg

 

[5] www.profit.bg

[6] www.profit.bg


Търси за: БФБ София | фондов пазар | необходимост | предпоставки | възникване | видове | акции | курс | дивидент | емитент | инвеститор | ценни книжа | инвестиционни посредници | борсови поръчки | система търговия Xetra | аукцион | борсови индекси

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker