Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика

Регионален балкански център

гр. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплина: Ценни книжа

ТЕМА: ПАЗАРЪТ НА ЦЕННИ КНИЖА

СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит

Октомври 2006

СЪДЪРЖАНИЕ

1.УВОД......................................................................................................................... 3

2.Същност и видове пазари на ценни книжа ...................................................... 4

3. Видове ценни книжа  .......................................................................................... 11

 3.1. Акция  ...........................................................................................................11

   3.2. Облигация  ................................................................................................ 15

3.3. Преоформяща се облигация  ....................................................................16

     3.4. Опционна облигация  ............................................................................... 17

3.5. Сертификат за участие и сертификат за право на дивидент............. 17

3.6. Залогово  свидетелство.............................................................................. 18

3.7. Съкровищни бонове ..................................................................................18

3.8. Депозитни сертификати  ......................................................................... 19

3.9. Свидетелства за участие в инвестиционни тръстове..........................19

3.10. Инвестиционни договори ..................................................................... 20

3.11. Банкови акцепти .................................................................................... 20

Използвана литература ....................................................................................... 21


1. УВОД

Пазарът на ценни книжа определя облика на едно национално стопанство, показва степента на активност и постиженията не само във финансовия, а и в обществения сектор. Затова той с право се нарича „барометър на икономиката”. Няма развита страна, в която да не функционира пазар на ценни книжа  и с него да не се съобразяват емитентите, инвеститорите, мениджърите, дори политиците. В страните от централна и източна Европа, в които дълго време съществуваше централизирана икономика, не функционираше този основополагащ елемент на финансовата система. Демократичните промени в тези страни, включително и в България, способстваха за развитието на акционерните дружества и техните инструменти - акциите и облигациите. Емисията на финансови ефекти, предполага и наличието на пазари, където те могат свободно да се търгуват.

У нас след 1991г. започна изграждането на вторичния пазар на ценни книжа, основна форма, на който е фондовата борса. След „възраждането” на борсовото дело и възстановяване дейността на фондовата борса (закрита през 1947г.), процесът на изграждане на регулиран  пазар на ценни книжа  продължава.

Пазарът на ценни книжа  не е обикновано тържище. Той трябва да се разглежда като система от специфично обособени пазари на дългови, дялови и дериватни инструменти, на които се среща мотивираното от потребностите търсене и предлагане на свободнипарични средства и ценни книжа. Удовлетворяването на интересите на контрагентите в сделките се осъществява с помощта на посредници, които извършват покупко-продажбите по определени правила, чрез използването на информационна техника  и механизъм на търгуване. Пазарите на ценни книжа  може да се класифицират по отделни признаци. С голямо практическо приложение е групирането им, според първичното придобиване и последващо търгуване с финансовите иснструменти, на : първичен и вторичен пазар на ценни книжа. Фондовата борса е основния, традиционен вторичен пазар във всяка страна.

………………….

3.10. Инвестиционни договори

Според Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества ценни книжа  са и инвестиционните договори, кооито се предлагат публично. Инвестиционният договор е писмен договор, по който инвеститорът предоставя парични средства или други имуществени права на друго лице за влагане  в стопанската дейност срещу обещание за доход. По смисъла на този закон публично предлагане е предложение за възмездно прехвърляне или покана за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа най-малко до 50 лица  или до неопределен кръг лица. Това може да стане и чрез средствата за масово осведомяване. Публично предлагане е налице и в случаиате, когато в предлаганего на ценни книжа  вземе участие лице, което не е инвестиционен посреднк или притежател на ценни книжа. Според тази формулировка инвестиционнитедоговори приличат донякъде на свидетелствата за участие в инвестиционни тръстове, но обхващатпо-широк кръг инвестиции.

3.11. Банкови акцепти

Това са особен вид ценни книжа, сходни с менителницата. Те се теглят срещу банка и се акцептиратот нея. Обикновено се издават в щатски долари на крупни суми и в кръгли купюри. Тези ценни книжа  имат голяма ликвидност, понеже могат да се продават на фондовите борси, а също и да се сконтрат преди падежа от банката, срещу която са теглени или от друга банка. Обикновено със срокове от 60 или 90 дни. Имат широко разпространение в САЩ, където са важен инструмент на паричния пазар.Използвана литература:

  1.  „Пазарът на ценни книжа  и фондовата борса”, Мариана Асенова, „Абагар”, Велико търново, 1998
  2.      „Акции ифондови борси”, Деян Попов, „Сиела”, 1997
  3.      „Борсова търговия”, Хрисот Трайков, „Наука и изкуство”  Икономически университет, Варна, 2004

……………………….

Темата съдържа 1 таблица.

Темата е изготвена 10.2006г.

Ключови думи: същност и видове пазари на ценни книжа, видове ценни книжа - акция, облигация, преоформяща се облигация, опционна облигация, сертификат за участие и сертификат за право на дивидент, залогово  свидетелство, съкровищни бонове, депозитни сертификати, банкови акцепти.


Търси за: същност видове пазари ценни книжа | видове ценни книжа акция | облигация | съкровищни бонове | депозитни сертификати | банкови акцепти

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker