Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Софийски университет Св. Климент Охридски

Курсова работа

Бизнес план на фирма „Вали Компютърс” ООД за периода 2008-2012 г.

12.05.2008 г.

Съдържание:

1. „Вали Компютърс” ООД 4

2. Описание на бизнеса 4

3.  Визия, мисия, бизнес поле 6

3.1. Визия 6

3.2. Мисия 6

3.3. Бизнес полета 6

3.3.1. Продажба на крайни потребители 6

3.3.2. Доставка на големи клиенти 6

4. Анализ на макросредата на организацията. Метод на сценария 7

4.1. Най-неблагоприятен сценарий: 7

4.2. Най-благоприятен сценарий: 11

4.3. Най-вероятен сценарий: 15

5. Анализ на микросредата на организацията 19

5.1. Доставчици: 19

5.2. Посредници 22

   5.3. Клиенти 24

   5.4. Конкуренти 26

6. Анализ на бранша 28

6.1. Анализ на основните черти на бранша 28

6.2. Ключови фактори за успех в бранша 31

6.3. Фактори, предизвикващи промени в бранша 31

6.4. Оценка на атрактивността на бранша 33

6.5. Анализ на конкурентните сили и конкурентната ситуация в бранша. Модел на Майкъл Портър 34

6.5.1 Конкурентни сили, породени от стратегическите действия на съществуващите организации в бранша 34

6.5.2. Заплаха от навлизане на нови конкуренти 34

6.5.3. Заплаха от продукти-заместители 35

6.5.4. Сила на клиентите при преговорите 36

6.5.5. Сила на доставчика при преговорите 37

7. Анализ на организацията 39

7.1. Оценка на настоящата фирмена стратегия 39

7.2. Оценка на фирмените силни и слаби страни на фона на благоприятните възможности и заплахи от средата (SWOT Анализ) 41

7.3. Стратегически анализ на веригата от дейности „създаване на потребителска стойност - разходи” 44

7.4. Оценка на фирмената конкурентна сила и позиции спрямо основните конкуренти 48

Продажба на крайни клиенти 48

8. Анализ на местоположението на фирмата 52

9. Оценка на положителните ефекти от дейността на фирмата извън нея 53

10. Организационни цели 55

10.1. Глобална цел и базови стратегически ориентации 55

10.2. Базови цели 55

11. Организационни стратегии 56

11.1. Конкурентна стратегия 56

11.2. Корпоративни стратегии 58

11.3. Ролеви стратегии 59

11.4. Ресурсни стратегии 60

11.5. Функционални стратегии 62

12. Планове 64

12.1. Организационна структура и управление 64

12.2. Маркетингов план 65

12.3. Производствен план 71

12.5. План за осигуряване и развитие на персонала 75

12.6. Финансов план 77

13. Оценка на риска 79

14. Приложения 80

Използвана литература: 85

1. „Вали Компютърс” ООД

Седалище: ул. Самуил № 6, гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, област Велико Търново, България

Дейност:  продажбата на компютърна техника и периферия, консумативи и пакетиран софтуер на крайни потребители и доставка на компютърна и офис техника, консумативи и пакетиран софтуер на големи клиенти - бизнес организации - предимно малки и средни предприятия, държавната и местна администрация, образователни и здравни заведения и съдебни учреждения.

Собственици и управители: Димитър Иванов Хинов - дял 40%, Росен Иванов Хинов - дял 20%, Снежана Даскова Хинова - дял 40%.

2. Описание на бизнеса

Вали Компютърс ООД е частна българска фирма, основана през 1991 от инж. Димитър Хинов във Велико Търново. Собственици и управители на фирмата са трима - Димитър Хинов, Снежана Хинова и Росен Хинов с дялово участие съответно 40%, 40% и 20% от капитала, който е в размер 880 хил.лв.

В предмета на дейност на фирмата се включват продажбата на компютърна техника и периферия, консумативи и пакетиран софтуер на крайни потребители и доставка на компютърна и офис техника, консумативи и пакетиран софтуер на големи клиенти - бизнес организации - предимно малки и средни предприятия, държавната и местна администрация, образователни и здравни заведения и съдебни учреждения.

В момента компютърните технологии навлизат все по-бързо в живота на хората в България - както в домакинствата, така и в предприятията. Компютрите се превръщат от луксозна стока в необходимост - средство за работа и развлечения при крайните потребители и необходимо и ключово условие за поддържане и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в съвременните условията на глобализация. Това е причината търсенето на компютърни технологии да се увеличава постоянно - пазарът на компютърна техника расте два пъти по-бързо от БВП на страната и има очакване за запазване и увеличаване на този темп през следващите няколко години. Като страна-член на Европейския Съюз, България ще получава финансиране за подобряване на проникването на компютърните технологии в страната, с което допълнително ще се стимулира търсенето на продуктите, които фирмата предлага.

.......................................................

6. Анализ на бранша

6.1. Анализ на основните черти на бранша

Пазарната структура на бранша на компютърни технологии, периферия и консумативи е най-близка до монополистичната конкуренция. Броят на конкуриращите се фирми е голям - над 800, като огромната част от тях са малки (квартални) фирми с локално значение. На 20-те най-големи фирми в бранша се падат 60% от целия пазар, но няма изявен лидер - средния пазарен дял за първите 20 фирми е 5,5%, от 14% за първата до 2% за десетата. Десетте фирми с най-големи приходи през 2007 г. са Стемо, Контракс, Мост Компютърс, Жар Компютърс, Ксерокс България, Хюлет Пакард България, Вали Компютърс, Стантек, Мултиелектроникс и Индекс България. Две от компаниите в топ 10 са филиали на чужди компании - Ксерокс и Хюлет Пакард, което показва големия интерес на чуждестранните компании към българския пазар.

Конкуренцията се извършва почти изцяло на национално ниво - както по- големи компании, така и стотиците „квартални” фирми действат само на българския пазар.

Пазарът е сравнително голям, но все още има огромен потенциал за развитие и разрастване поради увеличаващото се търсене на компютърни технологии от домакинствата и бизнеса. Голямо въздействие върху търсенето ще окажат средствата, с които ще се финансират ИТ проекти от оперативните програми на Европейския Съюз. За последните няколко средногодишния темп на растеж на пазара на компютърни технологии е около 12% (два пъти по-голям от растежа на БВП), като само за миналата година (първата от влизането ни в Европейския съюз), ръстът е от 14%. Очаква се растежът да продължи, като експертните прогнози за периода 2008-2012 средногодишният темп ще е около 13-14%. 

Доходността в бранша е сравнително висока - средно около 6% за миналата година (на база първите 25 фирми в бранша), но има големи големи различия между фирмите - печалбата/приходи варира от 0,8% на Ай Би Ес до 28% на Ксерокс България.

Може да се каже, че няма сериозни бариери за навлизане в бранша и за излизане от него. Показателно за това е съществуването на стотици малки фирми с локално значение (в рамките на града или квартала). Разходите, които са необходими са за наем на помещение за магазин и закупуване на компютърна техника. Много често такива малки фирми се снабдяват от големите дистрибутори на пазара на компютърна техника. В тях обикновено работят един или двама компютърни специалисти (които в повечето случаи са собственици на фирмата). Излизането от бранша също не е скъпо, тъй като оборудването е високо ликвидно поради голямото търсене.

................................................................

10. Организационни цели

10.1. Глобална цел и базови стратегически ориентации

Глобална цел:

Увеличаване на пазарния дял на фирмата.

Базови стратегически ориентации:

- разширяване на географското пазарно покритие

- увеличаване на продажбите

- подобряване на съотношението цена/качество на продукта

- предлагане на по-голям избор и по-добри условия

10.2. Базови цели

-   създаване на нови офиси в 3 големи града, където нямаме собствени магазини

-  сключване на договори с нови фирми и магазини, които да са наши представители в градове, където не извършваме дейност

-   увеличаване на обема на доставяните стоки от настоящите доставчици и намиране на нови

-   оптимизиране на разходите по доставяне, съхранение и реализация на продуктите

11. Организационни стратегии

11.1. Конкурентна стратегия

Продажба на крайни потребители

В това бизнес поле ще се стремим да се наложим като водач по ниски разходи.

Фирмата вече има добра позиция на пазара със сегашните си цени и ще привлича още повече крайни потребители с изгодни предложения. В момента продуктите на фирмата се предлагат на едни от най-конкурентните цени в бранша. Освен това има възможност за допълнително намаляване на разходите, с което ще можем да предложим още по-добри условия на клиентите ни - такива, каквито малко други фирми биха могли да предложат. Стъпки към реализиране на стратегията:

български фирми изключителни представители за страната на производителите.

Това може да се осъществи, като разширим гамата на предлаганите продукти от досегашните ни доставчици и сключим договори с нови.

Като директен вносител на по-голямата част от стоките, фирмата ще има предимство пред  останалите компании, които в портфолиото си от предлагани продукти имат висок дял на доставяните чрез посредници

..........................................................

13. Оценка на риска

Съществуват два основни риска, които могат да попречат на реализацията на бизнес плана.

Единият от рисковете е свързан с несъответствие между прогнозите за растеж на пазара на компютърна и офис техника и реалното развитие на ситуацията. Бизнес планът се основава върху предвижданията за бърз растеж на пазара с 13-14% годишно през следващите 5 години. При неблагоприятно развитие на някои от важните фактори на средата - например намаляване на покупателната способност на населението или проблеми с усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския съюз - нарастването на пазара ще се забави и фирмата няма да успее да постигне заложеният растеж на продажбите и приходите. При евентуално нереализиране на продукцията ще има трудности с покриване на разходите. Въпреки че такъв проблем може да се окаже сериозна пречка пред бъдещото развитие на фирмата, вероятността за появата му е много малка. Дори и да има разлика между прогнозните и реалните стойности на растежа на пазара, те ще са твърде малки да окажат значително въздействие върху осъществяването на бизнес плана.

Друг риск е свързан с работната сила. За да постигне планираното разширение на дейността си в новите градове, фирмата ще се нуждае от квалифицирани специалисти. При съществуващия дефицит на кадри в областта на информационните и компютърните технологии може да възникнат трудности с набирането на подходящи кадри. Вероятността от този риск ще бъде сведена до минимум чрез предлагане на конкурентно заплащане и възможности за усъвършенстване на бъдещите ни служители.

Съществува и риск от пренасищане на пазара при навлизането на нови големи чужди фирми. В такъв случай на Вали Компютърс ще й бъде по-трудно да следва темпа на растеж, заложен във бизнес плана. Вероятността за такова развитие е малка, тъй като бързият растеж на пазара ще компенсира навлизането на нови големи конкуренти и тяхното влияние ще се усети по-слабо.

С изключение на тези три риска, няма други сериозни заплахи пред развитието на фирмата и реализирането на бизнес плана.

.............................................................

Използвана литература:

1. Бизнес планиране и контрол - лекционен курс в СУ ''Климент Охридски''

2. Документация на „Вали Компютърс” ООД, Велико Търново

..............................................................

Темата е писана 05.2008 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

бизнес план; Вали Компютърс ООД; визия, мисия, бизнес поле; анализ на макро и микросредата; метод на сценария; ключови фактори за успех; модел на Майкъл Портър; конкурентни сили; глобална цел и базови стратегически ориентации; организационни стратегии; оценка на риска


Търси за: бизнес план | бизнес поле | анализ макро микросредата | метод сценария | ключови фактори успех | модел Майкъл Портър | конкурентни сили | организационни стратегии | оценка риска

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker