Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

Община Тополовград - Общински план за развитие за периода 2007 - 2013 г.

2006 г.


Съдържание:

І. Въведение 4

1.1. Основание и процес на разработване на плана. 4

1.2. Резюме на Общинския план за развитие. 6

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT анализ/ 14

ІI. Анализ на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на общината 18

2.1. Анализ на географското разположение, природно-климатичните дадености и ресурси 18

2.1.1. Географско разположение. 18

2.1.2. Релеф. 19

2.1.3. Климатични условия. 19

2.1.4. Почвени ресурси. 21

2.1.5. Водни ресурси. 22

2.1.6. Биоразнообразие. Природни забележителности. 22

2.1.7. Подземни природни богатства. 23

2.2. Състояние, процеси и тенденции в развитието на местната икономика 25

2.2.1. Обща характеристика, динамика на основните икономически показатели. 25

2.2.2. Анализ на икономиката по отрасли. 29

2.2.2.1. Промишленост. 29

2.2.2.2. Селско и горско стопанство. 32

2.2.2.3. Търговия и услуги. 47

2.2.2.4. Туризъм 51

2.2.2.5. Строителство. 55

2.2.2.6. Транспорт. 56

2.2.3. Общински бюджет 57

2.3. Състояние, процеси и тенденции в социалната сфера, културата и спорта 63

2.3.1. Население и основни демографски характеристики 63

2.3.2. Социални дейности и услуги, специфични социални групи и проблеми 71

2.3.3. Трудова заетост. Безработица. Търсене и предлагане и на работна сила. 79

2.3.4. Образование. 86

2.3.5. Здравеопазване. 90

2.3.6. Култура. 94

2.3.7. Спорт. 98

2.3.8. Развитие на гражданското общество. 100

2.4. Състояние, процеси и тенденции, свързани с техническата инфраструктура и териториалното устройство. 102

2.4.1. Транспортна инфраструктура. 102

2.4.2. Енергийна инфраструктура 111

2.4.3. Водостопанска система. 115

2.4.4. Съобщителна инфраструктура. 120

2.4.5. Селищна мрежа и териториално устройство. 123

2.5. Състояние, процеси и тенденции, свързани с околната среда. 127

2.5.1. Основни компоненти на околната среда /въздух, води, почви, шум/ 127

2.5.1.1. Качество на атмосферния въздух. 127

5.1.2. Води 128

5.1.3. Почви 129

2.5.2. Фактори за въздействие върху околната среда. 129

2.5.2.1. Отпадъци. Система за управление на отпадъците. 129

2.5.2.2. Шум. 131

2.5.3. Зелена система, защитени територии и биоразнообразие. 131

3. Стратегия за развитие. Визия, приоритети, цели. 133

3.1. Стратегия за развитие. 133

3.2. Визия, приоритети, цели. 135

IV. Реализация на ОПР 139

4.1. Описание на съвместни дейности и проекти със съседни общини и други териториални и организационни структури. 139

4.2. Програма за реализация 140

4.2.1. Програма за реализация - социална сфера 144

4.2.2. Програма за реализация - инфраструктура и околна среда 151

4.2.3. Програма за реализация - икономика 160

4.3. Организация на изпълнението. 171

4.4. Система и процедури за наблюдение /мониторинг/ и оценка на изпълнението на ОПР /вкл. индикатори за наблюдение на изпълнението/. Процедури за актуализация на ОПР. 171

4.5. Мерки за осигуряване на публичност и прозрачност при реализацията на ОПР. 174

Литература 176


І. Въведение

1.1. Основание и процес на разработване на плана.

Основание.

Планът за развитие на община Тополовград за периода 2007-2013 година е разработен на основание на Закона за регионално развитие от 2004 г., изменен и допълнен през м. април и м. ноември 2005 г., като са ползвани и методическите указания на Фондацията за реформа в местното самоуправление за разработване на подобен тип стратегически документи. В процеса на разработване на плана е взаимстван опит както на самата фондация, така и опит на други териториални структури от България и страните от Европейския съюз. При изготвянето на общинския план за развитие са ползвани предишни и настоящи общински, регионални и национални документи, справки и статистически данни. Взети са предвид приоритетите и насоките за развитие на страната /Национална стратегия за регионално развитие/, на Южен Централен район за планиране /Регионален план за развитие/ и на Хасковска област /Областна стратегия за развитие/. Отчетено е разпределението на община Тополовград в районите за целенасочено въздействие, развити и класифицирани в регионалния план, като общината е определена едновременно като изостанал граничен район и изостанал селски район заедно с община Харманли.

Роля и задачи на общинския план.

Общинският план 2007-2013 ще има изключително важно значение за определяне насоките за развитие на общината и мястото й в регионален и национален аспект през следващия стратегически период с оглед предстоящото членство на Република България в ЕС и значително променената среда, в която ще функционират всички национални структури и териториални единици. Това най-вече ще се отнася за въвеждането на ясни правила на работа, децентрализация на дейностите, сериозни финансови средства /както национални, така и на ЕС/ за провеждане на силна местна политика, максимално мобилизиране на собствените сили и ресурси, изграждане на публично-частни партньорства за реализация на заложените цели, мерки и дейности. По-конкретно задачите на този планов документ са:

 1.  Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни общини, областта и страната.
 2.  Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни приоритети и цели.
 3.  Да отрази виждането на населението и ключови местни структури относно бъдещето на община Тополовград в дългосрочен аспект и как те си я представят в края на този стратегически период /визия за 2013 г./
 4.  Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели като основни приоритетни направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.
 5.  Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2007-2013 година, чрез които ще се реализира плана, както и институционалното и финансовото му осигуряване.
 6.  Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности.

Процес на разработване на плана.

В процеса на разработване на общинския план участваха голям брой местни експерти от всички сфери. Включени бяха представители, както на общинската администрация, така и на държавни структури, на частния бизнес, на сдружения и съюзи от неправителствения сектор. Формирани бяха три работни групи, отговарящи на основните сектори в общината, респективно “Икономическо развитие”, “Социална сфера” и “Инфраструктура и околна среда”. Най-важните процедури, генералните насоки и контролът при разработването на плана се направляваха и координираха от Консултативен съвет.

Работата по изготвяне на общинския план премина през два основни етапа - изготвяне на подробни анализи по сектори /включително анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите/ и изготвяне на стратегическа част с програма за реализация.

Първият етап бе свързан с набиране и обработка на данни за анализите. Ползваха се статистически данни, предишни разработки, налични справки и информация в общинската администрация. Допълнителна информация бе набрана от външни институции в съответния сектор. С много голямо значение за качествения анализ на ситуацията, извеждане на тенденции, очертаване на проблеми и набелязване на насоки за развитие се оказаха експертните констатации и мнения по различни въпроси от аналитичните раздели на плана, получени по време на широкото обсъждане на материалите. 

Във втория етап, на база на задълбочения анализ, се разработиха визия, приоритети и цели за развитие, конкретизирани в програма за реализация чрез мерки и дейности към всеки приоритет и съответните цели. Програмата за реализация е съпътствана от индикативна финансова таблица за възможните и очаквани източници на финансиране. Предвидени са и процедурите за организиране на изпълнението, мониторинга, актуализацията, мерки за публичност и прозрачност, които бяха разработени в отделни точки към този раздел на плановия документ.

Принципи на работа.

При изготвяне на новия общински план бяха приложени основни принципи на доброто стратегическо планиране, като партньорство, публичност и прозрачност, съблюдаване изискванията за устойчиво развитие, синергизъм (интегриране на отделните сектори), реалистичност.

В процеса на изготвяне на общинския план бе дадена възможност за активно участие на широката общественост, като периодично се предоставяше информация за хода на работата по документа, а отделните компоненти на плана се обсъждаха в разширени работни групи.

Използваните подходи и принципи при разработване на новия план за развитие на община Тополовград за периода 2007-2013 г. целяха достигане до качествено различен, всеобхватен, задълбочен и същевременно реалистичен общински стратегически планов документ, съобразен с модерните европейски практики.

Този подход в крайна сметка трябва да допринесе планът за развитие на Община Тополовград за периода 2007-2013 г. да се превърне в основен пътеводител и инструмент за постигане на икономически растеж, подобряване на условията на живот и превръщане на общината в привлекателно място за трудов, социален и културен живот.

...................................................

2.2.2. Анализ на икономиката по отрасли.

2.2.2.1. Промишленост.

Структуроопределящи отрасли на промишлеността са добивната промишленост, машиностроенето, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Настъпилите през 90-те години промени във вътрешноотрасловата структура на промишлеността водят до намаляване на относителния дял на машиностроенето в БВП като цяло и в частност до намаляване на дела на машиностроенето в отрасловата структура на общината. Между основните причини за това са високата себестойност и ниската конкурентоспособност на произвежданата продукция, остарялото оборудване, загубата на традиционни пазари, ниските адаптивни способности на отрасъла към новите икономически условия.

Насоките за развитието на промишлеността в общината са свързани с ефективно използване на местни суровини и ресурси, внедряване на ново оборудване и съвременни технологии, подобряване качеството на продукцията, повишаване квалификацията на кадрите, разнообразяване и разширяване на гамата от произвеждани продукти и търсене на нови пазари, включително завоюване на позиции в страните от ЕС.

Добри възможности за общината предлага намиращият се в съседните общини Раднево и Гълъбово енергиен комплекс “Марица-изток”. Бъдещо разрастване и модернизация на добива на въглища и производството на ел. енергия в ТЕЦ-овете би спомогнало за осигуряване на работни места и за населението от община Тополовград, а също така и за евентуално съпътстващи производства.

.........................................

Общински приходи

Анализът на приходните части на бюджетите на община Тополовград за периода 2003-2005 г. показва, че планираните средства в приходната част на бюджетите за съответната година са в следните размери:

2003 г. - план 3 629 хил. лева - отчет 3 509 хил. лева

2004 г. - план 4 170 хил. Лева - отчет 4 138 хил. лева

2005 г. - план 3 913 хил. лева - очакван отчет 4 349 хил. лева

Колебливата динамика в размерите на приходната част в общинските бюджети за разглежданите три години се дължи основно на структурни промени през 2003 г. и на различния размер на субсидията от Републикански бюджет. Този размер се определя по съответна методика от Министерство на финансите, така че намесата на местните общински власти да голяма степен се елиминирана.

.............................................

Анализ на местния капацитет за изпълнение на плана.

Община Тополовград има ограничен опит в стратегическото планиране и изпълнението на планове и програми. Няма изграден информационен, консултантски, бизнес или някакъв подобен род център, който да подпомага и съдейства за осъществяването на такива инициативи. Към общинската администрация все още не е обособено звено, което да извършва планиране и разработване на проекти, както и да съдейства за тяхното изпълнение. Създаването на подобна структура е от особено значение във връзка с предстоящото членство на страната в ЕС и усвояването на средства от национални и международни източници, вкл. структурните фондове на ЕС. В момента само 4-5 души са преминали различни форми на обучение по тези въпроси, което е крайно недостатъчно. Необходимо е разрастване на екипа, осигуряване на съвременно техническо и софтуерно оборудване и обзавеждане, разширяване и подобряване на взаимодействието с другите местни структури, допълнителна квалификация на наличните кадри, получаване на постоянна актуална информация и поддържане на висока степен на компетентност на екипите, ангажирани с разработване и изпълнение на стратегии, планове, програми и проекти.

.......................................................

3. Стратегия за развитие. Визия, приоритети, цели.

3.1. Стратегия за развитие.

Обобщените изводи от анализите показват, че община Тополовград разполага с добри дадености, потенциал, традиции и възможности за стабилизиране на негативните социално-икономически процеси, подобряване и модернизация на инфраструктурата и последващо по-динамично социално-икономическо развитие, основаващо се на мобилизиране на местните човешки и материални ресурси и активно привличане на външни средства от национални и международни финансови източници. Важен елемент на успешното развитие трябва да стане активизирането на гражданското общество и изграждането на ефективни местни партньорства.

Всичко това налага в стратегическия подход да се набележат приоритети и цели, които да съответстват на местната специфика със запазване на положителните компоненти в досегашното развитие на общината /дадености, ресурси, традиции/ и доразвитие чрез изграждане на адекватна социална, икономическа и инфраструктурна среда за жителите и гостите на община Тополовград. Основен акцент следва да бъде инвестицията в човешките ресурси с цялостно подобряване на възможностите за трудова и социална реализация на населението и особено на младото поколение и значително подобряване на услугите за хората. При разработване на общинския план са взети предвид приоритетите и целите, заложени в стратегията за развитие на Хасковска област, както и насоките за развитие в Националната стратегия за регионално развитие и плана за развитие на Южен Централен район за планиране. От съществено значение за реализиране на стратегическия планов документ ще бъде предстоящото приемане на България в ЕС и институционалните и финансови възможности, които членството се очаква да осигури.

Стратегическата част на плана за развитие на община Тополовград за периода 2007-2013 включва визия, три приоритетни области като стратегически насоки на развитието и специфични цели към всеки приоритет. Тези елементи са разработени йерархически в посочения порядък, а изпълнението им се конкретизира в програми за реализация чрез мерки и дейности.

..................................................

Актуализация на ОПР

Реализацията на стратегически план за развитие на община е сложен и многообразен процес, свързан с влиянието на фактори и обстоятелства в един сравнително дълъг период от време, при различни политически, икономически и социални ситуации, въздействие на международни фактори и промени в микро- и макросредата. Много е важно да се подчертае, че общинският план дава перспективи и насоки за развитие и те не могат да бъдат строга рамка, ограничаваща възможните мерки и дейности.

Следователно, не е възможно да се предвидят точно всички промени, които ще настъпят при изпълнението на плана и програмата за реализацията му. Поради тези причини, изпълнението на общинския план следва да се възприема като един непрекъснат процес на наблюдение, контрол и актуализация, учейки се от грешките, трудностите и неуспехите и коригиране на съществуващите вече насоки за развитие и дейности, адаптирайки ги към настъпилите нови обстоятелства и променена среда.

Актуализацията на общинския план ще се извършва при настъпили съществени политически и социално-икономически промени и необходимост от корекции в набелязаните цели и приоритети. Конкретни корекции по изпълнението на дейностите ще се отразяват в годишните програми за реализация. Както в единия, така и в другия случай ще се вземат предвид докладите на Мониторинговата група.

Процесът на актуализация се организира от кмета на общината като актуализираният общински план и програмите за реализация се одобряват от Общинския съвет.


Литература

 1.  Анализ на заетостта, безработицата и работната заплата в община Тополовград за 2006 г. - операционни данни от община Тополовград.
 2.  Борисов, Б., Устойчиво развитие на общините”, Свищов, 2002 г.
 3.  География на България - физическа география, социално-икономическа география” - Географски институт при БАН, изд. ФорКом, 2002 г.
 4.  Годишник на общините в България, НСИ, София, 2005 г.
 5.  Закон за устройство на територията, 2003 г.
 6.  Областен план за развитие на област Хасково, 2007-2013 г.
 7.  Петков, И., Дойков, В., Градовете на България - физикогеографски и стопански характеристики”, изд. Парнас.
 8.  Статев, Хр., “Развитие на административно-териториалното устройство на страната”, 1996 г.
 9.  Статистически годишник, НСИ, София, 2004 г.
 10.  Стратегия за развитие на община Тополовград, 2007-2013 г.
 11.  Хрелев, Ст.,Териториално устройство”, Варна, 2000 г.
 12.  Интернет източници:

- www.mrrb.government.bg

- www.Haskovo.bg

- www.evroportal.bg

- www.yahoo.com

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа много таблици и графики.

Ключови думи:

SWOT анализ, икономическо, социално и инфраструктурно развитие, промишленост, селско и горско стопанство, търговия и услуги, туризъм, строителство, транспорт, общински бюджет, демографски характеристики, социални дейности и услуги, трудова заетост, безработица, образование, здравеопазване, техническа инфраструктура, околна среда, стратегия за развитие


Търси за: SWOT анализ | социално инфраструктурно развитие | промишленост | селско горско стопанство | търговия услуги | туризъм | строителство | транспорт | общински бюджет | демографски характеристики | социални дейности услуги | трудова заетост | безработица | образование | здравеопазване | техническа инфраструктура | околна среда | стратегия развитие

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker