Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

       Катедра: “Национална и регионална сигурност”

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА

 

 ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

           

2009

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1.     Въведение: цел, задачи и методически подход. 4

2.     Същност и значение на проекта като средство за местно и регионално развитие  5

2.1 Значение на проектите. 5

2.2 Различни видове проекти и различни гледни точки към проектите. 7

3.     Проектов цикъл.. 9

3.1 Същност и етапи на проектовия цикъл.. 9

3.2 Проектите в техния програмен контекст. 11

4.     Връзката “потребности – обосновка на проектна идея”. 14

4.1 Значение на потребностите при разработването на идея за проект. 14

4.2 Ролята на информацията за определяне на потребностите. 15

4.3 Основни инструменти за  определяне на потребностите. 17

5.     Подготовка за разработване на проект – определяне на основните заинтересовани страни и изграждане на местни партньорства. 22

5.1 Анализ на заинтересованите страни.. 22

5.2 Същност и значение на партньорството. 23

5.3  Генериране на проектната идея. 24

6.     Разработване на проект – използване на подхода на логическата рамка. 29

6.1  Въведение в подхода на логическата рамка. 29

6.2  Опростена логическа рамка – вертикална логика на предложението за проект  33

6.3  Пълна логическа рамка – хоризонтална логика на предложението за проект  39

7.     План за разработване на проекта. 44

7.1  Същност и значение на плана за разработване на проект. 44

7.2 Използване на консултанти при разработването на проект. 46

8.     График на дейностите. 48

8.1 Подготовка за изготвяне на графика на дейностите. 48

8.2 Етапи на процеса на изготвяне на графика на дейностите. 48

8.3 Определяне на отговорностите по изпълнението. 51

9.     Изготвяне на бюджет. 57

9.1 Определяне на ресурсите, необходими за реализация на проект. 57

9.2 Подготовка на бюджета – основни етапи.. 57

9.3 Подготовка на финансов план/бизнес план.. 60

10.       Финализиране на проектното предложение. Формуляр за кандидатстване  62

10.1 Преглед на формуляра за кандидатстване. 62

10.2 Подход за попълване на формуляра за кандидатстване. 66

10.3 Приложения към формуляра за кандидатстване – изисквания и рискове  69

11.       Заключение. 73

12.       Използвана литература. 76

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 77

 

 

1.      Въведение: цел, задачи и методически подход

 

Целта на курсовата работа е придобиване на знания и  умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.

Задачите, необходими за постигането на целта са:

·        да разбирането и интерпретирането на  значението на проектите, разработвани от “общността за развитие” (на местно ниво) за усвояване на средствата от ЕС;

·        разбиране същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми;

·        запознаване със същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите за постигане на всеки един от етапите му.

·        да разбиране същността на отделните компоненти на предложението за проект и разработването на  всеки един от тях;

·        Планиране на  дейностите за разработване на проекта;

·        Идентифициране на заинтересованите страни и формиране на ефективни партньорства за разработване и изпълнение на проекти;

            ......................................................................

 

4. Връзката “потребности – обосновка на проектна идея”

            4.1 Значение на потребностите при разработването на идея за проект

 

      Проектите не растат по дърветата. Те не се съдържат пряко и в програмите и техните мерки. Проектите произтичат от хората, от техните нужди и проблеми. Търсенето на пътища за тяхното разрешаване трябва да стои в основата на добрата проектна идея. Тази връзка е показана на фиг. 3 по-долу.

 

Фиг. 1. Етапи при разработването на проекта

 

 

1. Потребност/ проблем  è                   Идея за проект

 

(терминологията на Комисията за УПЦ нарича тази фаза “идентифициране”)

 

2. Идея за проект               è                   Предложение за проект

 

(терминологията на Комисията за УПЦ нарича тази фаза “формулиране”)

 

3. Предложение за проект          è                   Финансиран проект

 

(терминологията на Комисията за УПЦ нарича тази фаза “финансиране”)

 

 

 

Проектите са инструмент не за усвояване на средства, а за решаване на реални проблеми и подпомагане развитието на организации, общности и региони. Затова добрата проектна идея не е случайно хрумване или реакция на налично финансиране, а е обусловена от реална потребност.

От друга страна, идентифицирането и обосноваването на нуждите и проблемите е важно за донорите, тъй като те не осигуряват ресурси без основателна причина.  Предложението за проект трябва да описва съществуващите потребности и проблеми, които ще бъдат разрешени чрез дейностите по проекта (резултатите от анализа се включват в различни раздели на предложението – “обосновка”, “целеви групи/ бенефициенти” и пр.).

Доброто познаване на нуждите и тяхното аргументирано и подкрепено с факти представяне в проектното предложение позволява да се отговори на въпроса за уместността (смисъла на интервенцията): ЗАЩО ЩЕ ПРАВИМ ТОЧНО ТОВА? ЗАЩО ЩЕ ХАРЧИМ ТЕЗИ ПАРИ?.

            ........................................................................

 

 

11. Заключение

 

Въпреки че, за разработващите отделни проекти не е задължително да знаят как финансиращите оценяват проектните предложения, това познание е изключително полезно. То помага те да отговорят по-добре на изискванията и начина на мислене на финансиращите и следователно увеличава вероятността за успешен проект.

 

Логическата рамка е основен инструмент не само при разработването, но и при оценката на предложения за проекти. Критериите, използвани при оценката, са пряко свързани с нея и по-специално с нейната вертикална логика: лява колона  - общи и конкретни цели, резултати, дейности ресурси, както и дясна колона - допускания, рискове, предпоставки или предварителни условия). Тази връзка е илюстрирана на Error! Reference source not found. на следващата страница.

 

Най-важните критерии, на които се обръща специално внимание са: уместност, осъществимост и устойчивост (вж. Error! Reference source not found.)

            ......................................................................

 

12. Използвана литература

 

1.      МакКлемънтс, К., В. Маринов, С. Енилова, Г. Георгиев, П. Танева. “Партньори за проекти”. Програма за обучение в разработване на проекти. Модул 1-5.

2.      Маринов, В., Д. Малхасян. Механизъм за планиране и програмиране (ФАР). – В: Управление на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС. Специализиращ модул 1. Програмиране и планиране на проекти. Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”, Варна, 2004.

3.      Guidebook for proposal writing in central and Eastern Europe and the former Soviet Union ’99. Highlighting Local Government and Public Administration Projects. The Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute, Budapest, Second Edition, 1999

4.      Project Cycle Management Manual. European Commission, March 2001

5.      Project Cycle Management Training Handbook. European Commission, March 2002

6.      Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide 2000 Edition. Project Management Institute.

7.      Phare programming guide 2004. Guidance for Phare country coordinators. European Commission, DG Enlargement, 2003

 

Темата е изготвена април 2009 г.

Не съдържа изчислителни таблици.

 

Ключови думи:

проекти по европейски програми, управление на проект, функции и фази на проектния цикъл, финансиране на проект, бюджет, програмиране на проект, критерии за оценка на проект

 

 


Търси за: проекти европейски програми | управление проект | финансиране проект | бюджет | програмиране проект | критерии оценка проект

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker