Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ДИПЛОМНА РАБОТА

Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район “Далекосъобщения” - гр. Монтана

гр.София

януари 2002 г.

Съдържание

УВОД 3

Първа глава 4

І. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА БИЗНЕС-ПЛАН 4

1. Същност, цели и задачи на бизнес-плана 4

2. Съставни части, структура на бизнес-плана 6

А. Уводна част 8

Б. Описателна част /изложение/ 9

1. Фирмена дейност и мисия 9

1.1. История на фирмата 9

1.2. Описание на деловата идея. 10

1.3. Продукти и свързаните с тях услуги. 10

1.4. Технологии 10

2. Маркетингов план 11

2.1. Анализ на пазара 11

2.2. Анализ на конкуренцията 12

2.3. Маркетингова стратегия 12

3. План за дейността 13

3.1. Земи и сгради 13

3.2. Транспорт 13

3.3. Технология и методи на производство 14

3.4. Управление и собственост 14

3.5. Персонал 14

4. Перспективно планиране 15

4.1. Основни ориентири 15

4.2. План-график 15

4.3. Стратегическо планиране 16

4.4. Критични рискове и проблеми 16

4.5. Финансови данни и прогнози 16

В. ПРИЛОЖЕНИЕ 18

3. Бизнес план и кредитиране 19

ВТОРА ГЛАВА I. Анализ на състоянието на ТРД гр.Монтана 23

1. Обща характеристика на ТРД-Монтана 23

2. Цели на фирмата 23

3.Пазарни проучвания 26

3.1.Анализ на конкуренцията 28

3.2.Маркетингова стратегия 29

4.Продукти и свързаните с тях услуги 30

5.Организация на дейностите в ТРД-Монтана 37

5.1.Безопасни условия на труд 37

5.2.Структура на управление 38

5.3Характеристика на структурните звена (отделите) 40

5.4. МТС-”Материално техническо снабдяване”. 41

5.5.Автотранспорт 42

6.Машини и съоръжения 46

7.Площи и помещения 48

8.Персонал 49

9.Макро и Микроикономическа информация за обекта 52

9.1.Състояние на отрасъла “Далекосъобщения” в България. 52

9.2. Перспективи на отрасъла 53

9.3.Ценова политика на ТРД-Монтана 54

10.Териториално разположение на ТРД-Монтана 55

11. Характеристика на площадката 55

12.Себестойност на продукция и услуги 56

13.Бизнес прогноза на паричните потоци 58

13.1.Инвестиционен Бизнес план 58

13.3Приходи 59

14.Финансови разчети 61

Изводи 62

Използвана литература 63


УВОД

Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични промени в стопанското законодателство, бързо изменяща се и с висока степен на неопределеност среда за функциониране на фирмите. Усложняват се връзките между тях, засилва се конкурентната борба. Възникват проблеми с осигуряването на ресурси и реализацията на продукцията.

Оцеляването и просперитета на фирмите в тези условия в голяма степен зависи от предварително начертаване на всички аспекти, от съществуването и дейността на фирмата.

Стремежът на фирмите към по-висока ефективност изисква правилна организация, далновидно управление, оптимални производствени и маркетингови структури.

Като изхождаме до казаното до тук, целта на настоящата дипломна работа е да се регулират актуалните практически въпроси на бизнес-планирането и изготвянето на стратегия във фирмата.

В съответствие с поставената цел са определени следните задачи за решаване:

Използваните източници на информация са:

Бизнес-планирането характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Същността на планирането е в оптималното използване на ресурсите. Чрез него се постига компромис между онова, което желаем и това, което можем да направим. Планът помага на отделните личности и на предприятията да преценят в перспектива как промените в националната икономика ще се отразят върху тях.

Бизнес-планът е ръководство за развитие на фирмата в условията на пазарно стопанство. Той трябва да отговаря на по-важните въпроси, свързани с дейността на фирмата, основният от които е: каква ще бъде печалбата на фирмата след приключване на дейността? Ще има ли промяна в активите на фирмата и в каква посока ще бъде тя?

За да бъде отговорено на тези въпроси в началото на дейността е необходимо да се предвидят редица обстоятелства, които биха дали отражение върху крайния резултат. Всички проблеми трябва да се формулират, систематизират и проучат в определен порядък на базата на конкретна информация. Последният фактор, който влияе върху отговора и финансовия резултат, е способността на фирмата - дали тя е осигурена с държавен, частен или смесен капитал.

Бизнес-планът изпълнява няколко функции, в зависимост от неговото предназначение и целите, за които се изготвя. В зависимост от това, какъв елемент от фирмената дейност се счита за приоритетен, той може да има различен обхват и съдържание и в съответствие с това, да бъде разработен в различни варианти.

Бизнес-планът е основен инструмент за развитието на фирмата и осигуряване реализация на нейната мисия. В него са дефинирани срокове и крайни резултати. Този бизнес-план е деловата програма на фирмата.

Бизнес-планът е основният финансов и търговски документ. Той се изисква от кредитора и е предназначен да докаже полезността и ефективността на съществуващата фирма или новата идея, която се предлага за финансиране. Целта е да се осигурят средства. По своята форма, съдържание и обхват, бизнес-планът трябва да отговаря главно на изискванията на финансовите институции.

Бизнес-планът с инвестиционна насоченост се съставя в случаите, когато е необходимо разширение на съществуващия бизнес или навлизане в нова дейност. Той трябва да обоснове целесъобразността на инвестицията, да докаже, че проектът е обезпечен във всичките му аспекти - пазарни, суровинни и технологични.

При съставянето на бизнес-план трябва да се знае, че съдържанието и структурата му могат да се променят в зависимост от множеството фактори и на първо място от целите и предназначението, за които е съставен. Основната идея, която трябва да ни ръководи, е да отговаря на множество въпроси, свързани с дейността на фирмата и нейното развитие във времето. За тази цел в бизнес-плана трябва да се съдържат три елемента:


Изводи

Направените по-горе изчисления дават увереност, че тази инвестиционна програма е една разумна програма, благодарение на която ще започнат влизат постъпления след половин година в бюджета на ТРД “Монтана” и може да се мисли за нови инвестиционни проекти.

Използвана литература

  1.  Ръководство за разработване на бизнес-план - 1999г., Доц. Д-р А.Ангелов
  2.  Фирмен мениджмънт - Доц. Д. Дончев и колектив, ИК “Век 22”
  3.  Основи на финансите на фирмата - 1999г., Проф. Г. Петров
  4.  Бизнес план - 1997 г., И. Славова, И.К. “Тилия”
  5.  Бизнесплан за инвестиция - И.Славова, Изд. “АСИ”
  6.  Национални счетоводни стандарти и Национален сметкоплан - 1999г. Изд. “ФорКом”
  7.  Документи на ТРД - Монтана
  8.  Цени на Услугите на БТК ЕАД
  9.  Закон за счетоводството

Дипломната работа е защитена с отлична оценка, има много добре разработен бизнесплан, актуалност, съдържа таблици, графики и изчисления.

Ключови думи: инвестиции, иновации, капиталови активи, адекватност, инвестиционни решения, бизнесплан, структура на инвестициите, делова идея, бизнес-кредитиране.


Търси за: инвестиции | иновации | капиталови активи | адекватност | инвестиционни решения | бизнес план | структура инвестициите | бизнес кредитиране

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker