Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ДИПЛОМНА РАБОТА

НА

ТЕМА

ИНВЕСТИЦИОНЕН БИЗНЕС ПРОЕКТ

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВ

ПРОДУКТ

ЕООД  „ФИНТЕХМАШ”  гр. ПЛОВДИВ

2004
СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

ПЪРВА ЧАСТ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 1.       Характеристика на инвестициите и инвестиционния процес.
 2.  Характеристика на инвестициите.
 3.  Характеристика на инвестиционния процес.
 4.       Парите във времето - факторът време в инвестиционната практика
 5.  Изчисляване на бъдещи стойности.
 6.  Изчисляване на настоящи стойности.
 7.  Изчисляване на перпетюитет.
 8.  Изчисляване на анюитети.
 9.       Методи за икономически анализ и оценка на инвестиционни проекти.
 10.  Нетна настояща стойност.
 11.  Вътрешна норма на възвръщаемост.
 12.  Срок на възвръщане на инвестициите.
 13.  Коефициент на доходност.
 14.  Средна норма на доходност.
 15.       Анализ на процеса на инвестиране в реални активи.
 16.  Търсене и избор на идеи за инвестиране.
 17.  Разработване на технико-икономическо задание, проучване на пазара, конкурентите и бариерите срещу навлизане в новия бизнес.
 18.  Инженерно-икономическо разработване на проекта.
 19.       Финансиране на инвестиционните проекти.
 20.  Вътрешни източници за финансиране.
 21.  Външни източници за финансиране.
 22.  Определяне на средно притеглена цена на капитала.
 23.       Оценяване на инвестиционните проекти.
 24.       Анализ на риска при инвестиране.
 25.  Анализ на чувствителността на оценката.
 26.  Статистически метод на анализ на риска.
 27.  Симулация на риска.
 28.  Метод на безрисковия еквивалент.
 29.  Приспособяване на нормата на дисконтиране към риска.
 30.  Класиране на вариантите според риска.

ВТОРА ЧАСТ

Инвестиционен бизнес проект за „Закупуване на оборудване за производство на нов продукт”

ЕООД „Финтехмаш” - гр. Пловдив

 1.       Въведение.
 2.  Кратко описание на проекта.

 

 1.       Описание на осъществяваната дейност.
 2.  Кратка информация за дейността на ЕООД „Финтехмаш”.
 3.  Организация, структура и управление.
 4.  Конкуренция.
 5.  Пазарна среда.

    3.   Обект, източници на финансиране и етапи при реализацията на           проекта.

 1.  Предмет на инвестицията.
 2.  Етапи на реализацията на проекта.

 1.       Раздели на проекта.
 2.  Продукти и развитие.
 3.  Описание на новия продукт.
 4.  Цели на продукта.
 5.  Обосновка на проекта.

 1.       Описание на проекта.
 2.  Месторазположение.
 3.  Икономическа целесъобразност.

 1.       Финансово икономически статус - приходи и разходи.
 2.  Приходи от дейността. Производствена и търговска програма.
 3.  Разходи.

 1.       Прогноза за нетните парични потоци на проекта.

 1.       Финансиране.
 2.  Размер на инвестициите.
 3.  Структура на финансиране.
 4.  Прогноза за паричните потоци на проекта.
 5.  Капиталови съотношения и оценки.
 6.       Очакван  резултат след завършване на проекта.
 7.  ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати и да се избегнат нежеланите последици.

В настоящето изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде методологията за разработване на инвестиционен проект. Разглеждат се етапите, през които минава осъществяването на даден инвестиционен проект и основните изисквания на всеки етап, за изпълнението на които трябва да се обърне внимание.

Второ: да се изтъкне необходимостта от инвестиране в нови продукти. Инвестирането в нови продукти се разглежда като начин за излизане на нови пазари (с нови) по-високи цели.

Трето: да се придаде практически оттенък, като се пречупи пред призмата на българската действителност.

В първата част на изложението е характеризиран инвестиционния процес, като са представени условията и етапите, през които премина разработването на инвестиционен бизнес проект. Конкретизирани са методите за икономическия анализ и оценката на различните алтернативи.

Във втората част е приложен инвестиционен бизнес проект за закупуване на ново оборудване за създаване на нов процент.

Направените анализи са изградени с цел поставянето на българската икономика в новите условия и измерването на нейната конкурентоспособност в тях. За изпълнението на тази цел са използвани данни от Националния статистически институт, въз основа на които са изградени представените прогнози, оценки и анализи.


Използувана литература:

 1.  Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999

 1.  Славова, И.; „Бизнес план”, София, „Тилио”, 2001

 1.  Младенова, Г., „Маркетингови анализи”; „Тракия М”, София, 2000 г.

 1.  Младенова , Г.; „Стратегическо маркетингово планиране”, Университетско издателство, „Стопанство”, София, 1998

 1.  Класова С. , Иванов П. и кол ., „Въведение в маркетинга ” ; Унив. изд. „Стопанство”, София, 1999

 1.  Статистически справочник; 2003; НСИ

 1.  ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ от фирмата

Дипломната работа съдържа актуална информация, множество таблици и схеми.

Ключови думи: инвестиции, инвестиционен процес, перпетюитет, анюитет, доходност, възвръщаемост, финансиране, дисконтиране, парични потоци, икономическа целесъобразност.


Търси за: инвестиции | инвестиционен процес | доходност | възвръщаемост | финансиране | дисконтиране | парични потоци | икономическа целесъобразност

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker