Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за Национално и Световно Стопанство

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

Бизнес план на СД ”Млечен път”

София, 2002 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Първа част

Роля на специалната предприсъединителна програма САПАРД на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в България

1.Характеристика на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, действащи в България

1.1.Предприсъединителна стратегия за подготовка на България за участие в Структурните фондове на Европейския съюз

1.2.Характеристика на предприсъединителните фондове

1.3.Подготовка на България за участие в структурната политика на Европейския съюз

2.Същност и характеристика на Програма САПАРД

2.1.Предистория на САПАРД

2.2.Общи положения

2.3.Финансиране по Програма САПАРД

2.4.Условия за предоставяне на финансова помощ

2.5.Изплащане на финансова помощ и контрол върху изпълнението на проектите

2.6.Дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ по приоритетни области

Втора част

Бизнес план за: “Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и пакетиране.

СД “Млечен път” - гр. Елин Пелин.

1.Въведение

1.1.Кратко описание на проекта

2.Описание на осъществяваната дейност

2.1.Кратка информация за дейността на СД “Млечен път”

2.2.Правен статут

2.3.Организация, структура и управление

2.4.Конкуренция

2.5.Пазарна среда

3.Обект, източници за финансиране и етапи при реализацията на проекта

3.1.Предмет на инвестицията

3.2.Етапи за реализацията на проекта

4.Раздели на проекта

4.1.Продукти и развитие

4.2.Описание на новите продукти

4.3.Цели на проекта

4.4.Обосновка на проекта

5.Описание на проекта

5.1.Месторазположение

5.2.Икономическа целесъобразност

6.Финансово икономически статус - приходи и разходи

6.1.Приходи от дейността. Производствена и търговска програма

6.2.Разходи

7.Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

8.Финансиране

8.1.Размер на инвестицията

8.2.Структура на финансиране

8.3.Прогноза за паричните потоци на проекта

8.4.Капиталови съотношения и оценки

9.Очакван резултат след завършването на проекта

Използвана литература


У В О Д

Основната материална помощ, оказвана на България от Европейския съюз са финансовите средства, предоставяни по настоящите предприсъединителни програми. Процесът на тяхното усвояване се явява един от важните проблеми в подготовката на България за присъединяването й към Общността.

В настоящото изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде най-обща представа за предприсъе-динителните фондове и да се обособи тяхното значение като финансови инструменти за изграждането на структурна политика в България. Това се свързва със създаването на възможности за икономическо развитие в перспектива, което ще способства за поемането на цялостния поток от финансови средства по всички настоящи и бъдещи програми.

Второ: да се обособи ролята на действащите програми, осигуряващи безвъзмездна финансова помощ, за българската икономика и в частност тяхното въздействие върху преструкту-рирането и модернизацията на селскостопанския сектор.

Трето: да се придаде практически оттенък, като се пречупи през призмата на българската действителност.

В първата част на изложението са описани финансовите инструменти - програмите ФАР, ИСПА и САПАРД, като част от предприсъединителната стратегия на Европейския съюз за подготовката на България за участие в Структурните фондове на Общността. По-нататъшното изложение конкретизира фонд САПАРД, като е характеризиран неговият цялостен облик в развитието на земеделието и селските райони в България.

Във втората част е приложен бизнес-план, насочен към получаването на финансова помощ от Програма САПАРД за производствени инвестиции в млекопреработвателния сектор. Направените анализи са изградени с цел поставянето на българската икономика в новите условия и измерването на нейната конкурентоспособност в тях. За изпълнението на тази цел е следвана структурата на предлагания бизнес-план по образец за кандидатстване за финансова помощ от САПАРД и условията за подпомагане на програмата. Използвани са данни от Националния статистически институт, въз основа на които са изградени представените оценки и анализи.


ІХ. Очакван резултат след завършването на проекта

Закупуването на нови машини и оборудване за производство на кашкавал и кисело мляко ще осигури както увеличаването на производствения капацитет, така и разширяването на предлаганата номенклатура.

Новите производствени мощности ще удвоят производствения капацитет, като оптималната преработка на мляко ще бъде 10000 л. на ден. След реализацията на проекта усвоените производствени мощности ще бъдат 90% от оптималния капацитет на фирмата. новото оборудване, както и наличното представляват  съвременни и модерни машини, които са абсолютно автоматизирани и механизирани. Това ще даде възможност за намаляване на производствените разходи като относителен дял и за усъвършенстване на технологичния процес. След реализацията на проекта относителният дял на общите разходи ще се намали с 5,5%, а производителността ще се увеличи с 38% спрямо последната отчетна година. Това ще доведе до формирането на реални цени по-ниски с 10% от конкурентите. Използването на качествени суровини и машини ще осигури високо качество на продуктите, което ще създаде конкурентно предимство на обслужвания пазар. Планираният пазарен дял на основния целеви пазар е 59% на пазара на сирене, 49% на пазара на кашкавал и 55% на пазара на кисело мляко, което определя доминиращо положение на фирмата. Предвижда се завоюване на нови пазари на базата на изградения фирмен имидж.

Разширяването на капацитета ще увеличи произвежданата продукция, като се планира достигането на преработка на 9000 л. сурово мляко на ден. От друга страна разширяването на фирмената номенклатура ще даде възможност за създаване на нова продуктова структура, както и нейното усъвършенстване съобразно пазарните изисквания. Продуктовият микс ще намали риска от нереализиране на планираните продажби, тъй като ще задоволява потребностите на различни групи потребители с разнообразните варианти и цени. важен момент се явява дистрибуцията на фирмената продукция, която ще се реализира по едни и същи канали за пласмент. Това ще подобри сътрудничеството в канала и ще даде възможност за оптимално използване на търговската площ по отношение на видовете продукти. От друга страна, изграждането на фирмения имидж ще създаде препятствия за навлизането на конкуренти на пазара.

Поетапното въвеждане на новите продукти ще осигури равномерно увеличаване на продукцията на фирмата и на основните разходи за суровини, нужни на производството. След реализацията на проекта произвежданата продукция ще се увеличи с 80% спрямо последната отчетна година. Очакваният прираст на продажбите е 80% спрямо последния отчетен период, като брутната печалба ще се увеличи с 139%, което ще осигури възможност за устойчиво развитие с добра перспектива.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  “Условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства. Програма САПАРД”; изд. “Катри”; София, 2001
  2.  “Икономическа мисъл” 3/2002
  3.  “България и структурните фондове на Европейския съюз”; Център за изследване на демокрацията, 1999
  4.  “Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейното значение за България”; Център за Европейски изследвания, София, 1996
  5.  Геров, А. “Фирмено планиране”, ANG; София, 1999
  6.  Славова, И.; “Бизнесплан”, София, изд. “Тилиа”, 2001
  7.  Младенова, Г. “Маркетингови анализи”; “Тракия М”, София, 2000 г.
  8.  Младенова Г. “Стратегическо маркетингово планиране”; Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998
  9.  Класова С., Иванов П. и кол.; “Въведение в маркетинга”; Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999
  10.  Статистически справочник, 2002, НСИ.

Дипломната работа е защитена през 2002 година. Съдържа множество таблици с актуална статистическа информация.

Ключови думи: пазарна среда, САПАРД, бизнес план , парични потоци, финансиране, инвестиция, приходи и разходи, правен статут.


Търси за: пазарна среда | САПАРД | бизнес план | парични потоци | финансиране | инвестиция | приходи разходи | правен статут

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker