Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Отраслово икономически факултет

Аграрна икономика

КУРСОВА РАБОТА

БИЗНЕС ПЛАН

за

Производство и преработка на пчелен мед и пчелни продукти и развиване дейността на сладкарница

„Медени мечти”

               

2005г

Съдържание

1. Резюме 3

2. Описание на бизнес идеята 4

2.1. Силни и слаби страни, възможности и заплахи при производството на пчелен мед и пчелни продукти 6

2.2. Потенциални клиенти 7

2.3. Потенциални конкуренти 12

3. Маркетингов план 15

3.1. Основни характеристики на продуктите и услугите, които предлагаме и цените, на които ще ги предлагаме 15

3.1.1. Производство на пчелен мед и пчелни продукти 15

3.1.2. Предлагани продукти в менюто на сладкарница „Медени мечти” 21

3.2. Промоция и реклама 21

3.3. Начин на дистрибуция на всеки продукт 22

3.4. Потребление на пчелен мед и пчелни продукти (търсене) 22

3.5. Оценка на ефективността на пазарния дял 22

4. Производствена програма 23

4.1. Необходими суровини и материали за производството на пчелен мед и пчелни продукти 23

4.2. Необходими суровини и материали за създаване на сладкарница „Медени мечти” на основата на произведения мед и медни продукти и необходими средства за първоначална инвестиция 24

4.3. Управленска структура 25

4.4. Текущи разходи при прозводството на пчелен мед и пчелни продукти 26

4.4.1. Разходи за трудово възнаграждение 26

4.4.2. Текущи разходи за : 26

4.5. Текущи разходи на сладкарница „Медени мечти” 27

4.5.1. Разходи за трудово възнаграждение 27

4.5.2. Разходи за: 27

4.6. Средства за осъществяване на бизнес плана 28

4.7. Производствена програма при прозводството на пчелен мед и пчелни продукти по месеци 28

5. Очаквани приходи и разходи по години за шест (6)годишен период 30

5.1. Приходи при производството на пчелен мед и пчелни продукти 30

5.2. Приходи от дейността на сладкарница „Медени мечти” 30

5.3. Очаквани приходи и разходи за 6-годишен период 30

5.4. Критерии (показатели) за оценка на бизнеса 36

6. Заключение 36

 1.  Резюме

     Дружеството е създадено с цел производство и преработка на пчелен мед и пчелни продукти на българския пазар и за износ, както и развиване на обслужваща и търговска дейност в сладкарница „Медени мечти”, чиито сладкарски продукти се произвеждат от екологично чисти пчелен мед и пчелни продукти. Намеренията са, „ЕКО-мед” ООД да произвежда и пакетира пчелен мед, като го предлага на българския пазар и за износ, и производните пчелни продукти: прополис, пчелна отрова, пчелно млечице, които са за вътрешния пазар за преработка.

   Актуалността на идеята произхожда от следното: Пчеларството има вековни традиции в България, като  източници сочат за развитието на отрасъла още преди новата ера. Пчеларството има значение и в съвременните стопански условия, защото от една страна, осигурява поминък на население в полупланински или планински местности, както и такива с висока безработица, а от друга страна, е фактор за опрашване на растителността.

   Днес в България с пчеларство се занимават  приблизително 60-70 хил. души , които отглеждат около 500-600 хил. пчелни семейства.

   Благоприятните климатични условия в нашата страна, както и богатството от разнообразни медоносни култури и ценни билки правят възможно отглеждането на неколкократно повече пчелни семейства и добиването на по-големи количества ненадминат по вкусови и лечебни качества мед. Чистият български мед е бил винаги търсен и предпочитан на световните пазари. Затова в настоящия момент, когато европейските изисквания към хранителните продукти, и специално към пчелния мед, да са чисти от всякакви антибиотици и други химични вещества, задължават всеки пчелар да преосмисли своята дейност в тази насока.

   Всеки човек може да се занимава с отглеждането на пчели. Пчеларят може да работи при пчелите при хигиенични условия, на въздух и слънце. Не е необходимо по три пъти на ден да ги храни, както е при другите животни. Освен това от есента до пролетта грижите за пчелите са минимални. Основата работа с пчелите е от ранна пролет до късна есен. Трудът и тогава не е постоянен.

   Пчелите летят на разстояние до 5 км от своя кошер. Те събират обаче добре нектар и цветен прашец на разстояние до 3 км. Най-икономично е летенето им до 1 км от кошера. Развитието на пчелното семейство е в много тясна връзка и синхрон с развитието на медоносната растителност. Определящи са почвено климатичните условия, които всяка година оказват пряко влияние върху развитието на медоносната растителност от ранна пролет до късна есен. От цветовете на растенията пчелите събират продукти, които използват за своето развитие, а част от тях и за храна през цялата година. Те събират по-големи количества, отколкото са нуждите за изхранването им и поради това пчеларят взима голяма част от събраните от пчелите продукти.

   Град Копривщица е разположен в Същинска Средна гора, в малката, но висока Копривщенската котловина. В котловината преобладава алувиално ливадна и влаголюбива тревна растителност, както и горска растителност. До 1 000 м н.в. са разпространени дъбовете върху канелени горски почви. До 1 500 м н.в. се срещат буковите гори върху светлолюбиви горски и кафяви горски почви.

   Горите са места с различен релеф и изложение, което удължава периода на цъфтежа на медоносната растителност. Влажността е по-висока и това води до по-интензивно нектароотделяне на цветовете в сравнение с цветовете на растенията, растящи на откритите места извън гората. Широколистните гори са по-ценни в медоносно отношение, тъй като имат много по-голямо видово разнообразие на медоносни дървета и храсти. Те осигуряват през различно време на годината цъфтяща растителност.

  В населеното място пчелите събират нектар от цветните лехи, от парковете и градините.

   Ето защо, счита се идеята за производство и реализация на пчелен мед от една страна има социална насоченост, от друга страна, чрез настоящия бизнес план ще се докаже изгодността й.

   В бизнес плана са отразени основните цели, мисия на фирмата, направен е маркетингов и финансов план, както и  бъдещи прогнози на развитие.

 1.  Описание на бизнес идеята

 Бизнес-идея за производство на мед и създаване на сладкарница „Медени мечти” на основата на произведения мед и медни продукти!

    Пчеларството е специфична аграрна дейност, отнасяща се към животновъдния сектор на отрасъл земеделие. Осъществява се като любителска дейност (хоби) и като професионална дейност (бизнес).

 Специфичните особености, които отличават пчеларството от останалите видове дейности и предопределят неговата икономика, организация и управление, са следните:

  Двойнствеността на пчелните продукти и производството им. Пчелните продукти служат едновременно като храна и като лекарство. Производството им се осъществява като добиване и преработване. Добиването се извършва, първо от пчелите, които извличат суровия нектар и прашец от природата, „преработват” го, като го превръщат в пчелни продукти и ги „складират” в кошерите, и второ от хората, които вадят пчелните продукти. Преработката е първична, извършвана от пчеларите, и вторична, дълбочинна, извършвана от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост.

 Зависимост на пчеларството от природо-климатичните условия. Пчелите живеят, работят и се възпроизвеждат само ако не е много студено, не вали, не духа силен вятър и има достатъчно паша. При температура -10°С, те прекратяват своята дейност, а под    -15 -20°С -загиват.

 Уязвимост на пчелите от болести, неприятели и вредители, които пречат на тяхното развитие и работа и ги унищожават.

 Сезонност на пчеларството. Пчелен нектар и прашец се събират от пчелите само през периода на цъфтеж на медоносната растителност, който обикновено обхваща времето от март до септември.

 Интелектуалност на пчеларството. Пчелите са живи и „ умни” същества, отличаващи се с висока организираност, работливост, чувствителност, всеотдайност, жертвоготовност. Това изисква от пчеларите висока образованост, порядъчност, отговорност, голяма любов, грижовност и системно повишаване на своите знания, умения и опит.

  Производството, преработката и опаковането на пчелен мед и пчелни продукти, както и дейността на сладкарница „Медени мечти” е ситуирано в град Копривщица.

 

…………………

6. Заключение

   Въз основа на очакваните печалби през първите 6 години от реализацията на бизнес плана за производство на пчелен мед и пчелни продукти и развиване дейността на сладкарница „Медени мечти”, се стига да извода, че бизнеса е перспективен с оглед на:

 -високата възвръщаемост на вложените капитали;

 -възможността за отпускане на банков кредит;

 -възможността за износ на произведената продукция;

 -ниската конкуренция в района;

 -екологично чистата продукция;

 -високата рентабилност;

 -възможността за рекламиране на екологично чистите продукти, посредством клиентите-чужденци, посещаващи сладкарницата;

 -застраховане на производството, което е едно от условията за успешен бизнес и фактор за намаляване на производствения риск.

   На база на всички изброени ползи и предимства  може да се направи заключението, че бизнеса ще бъде успешен и конкурентоспособен, и съществуват възможности за реинвестиране на печалбата след шестата (6) година и разширяване на дейността.

   

……………………….

Използвана литература

 1.  ”Как да отглеждаме пчели” Г.Цанков, Б.Първулов, П.Кончев, изд.Земиздат, София, 2003 г.
 2.  ”Календарен справочник по пчеларство”  Любен Радоев, изд.Земиздат, София 
 3.  ”Физическа и иконоомическа география на България” сборник материали,   ст.н.с.г.п. Дончо Дончев изд.”Слово”, В.Търново, 1993 г.
 4.  ”Предприемачество в агробизнеса” доц.Г.Михнев, д-р Д.Копева,                                      изд.”Стопанство”, София, 1998 г.
 5.  ”Предприемачество в агробизнеса” ръководство  д-р Д.Копева,                                      изд.”Стопанство”, София, 2003 г.
 6.  Осигурителни вноски-НОИ
 7.  www.BUL-MED.com
 8.  www.SIZIF.bg
 9.  ”Ситуационно-перспективен анализ на пчелен мед”-МЗГ
 10.  Средни изкупни цени и купени количества основни стоки от домакинствата (2001-2003 г.)
 11.  Статия “ Пред тежко изпитание” на г-н Румен Милев - председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на пчелни продукти в България /ПиК бр. 136
 12.  Статия “Помощ от държавата само на регистрирани пчелари” от д-р Бойко Боев, зам. министър на земеделието и горите
 13.  Публикация “Субсидии за пчеларите - отговорът е не!” -бр. 186 на Института за пазарна икономика /ИПЕ/
 14.  Има ли бъдеще българският пчелен мед? Автор: в. Пчела и кошер-2003 г.-04-02

………………………………..

Темата съдържа множество таблици.

Темата е изготвена 2005г.

Ключови думи: бизнес идея, силни и слаби страни, възможности и заплахи, потенциални клиенти и конкуренти, маркетингов план, производствена програма, очаквани приходи и разходи.


Търси за: бизнес идея | силни слаби страни | възможности заплахи | потенциални клиенти конкуренти | маркетингов план | производствена програма | очаквани приходи разходи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker