Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


РУ ”Ангел Кънчев”

Факултет : Бизнес и Мениджмънт

Специалност : Стопанско управление

Дисциплина: Основи на управлението

Реферат

на тема:

SWOT - анализ и избор на стратегическа алтернатива

2005

Анализирането на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите (SWOT) на даден бизнес е добре  изграден инструмент който е широко използван от учени, консултанти, и рекламни агенти. SWOT анализът, наричан още инструмент за ситуационен анализ представлява практичен метод, чрез който може да се генерира и реализира предимство на фирмата т.е. да оцени ситуацията в която се намира, а от тук да направи, повече или по-малко преоценка на своята сегашна стратегия /ако я има/.Един от откривателите на това което знаем днес относно SWOT анализа е Алберт Хъмпрей.(1)

 Въпреки че то е елементарна концепция, собствениците на бизнес често се затрудняват при използването му, защото е много обширно понятие. Трудно е да се определи от къде да се започне, какви въпроси да се зададат, и къде да се фокусираме. Под внимание се взимат по-лесни, очевадни проблеми, докато много други важни въпроси остават незабелязани. SWOT анализът е отличен инструмент, но за да бъде ефективен изисква допълнителна структура.

Силните страни и слабостите  се свързват с вътрешните фактори, докато възможностите и заплахите покриват външните фактори SWOT анализът може да бъде допълнен с други модели, като например модела на Портър, който разделя външните фактори на пет категории : заплаха от нови влизащи в пазара, власт на доставчици, власт на клиенти, заплаха от конкуренти, и заплаха на заместването. А вътрешните фактори могат да бъдат разделени  също на пет категории: управление, работна сила, продажби и маркетинг, операции, и финанси.

SWOT анализът е признат основен инструмент при оценката и формирането на бизнес стратегиите на фирмата, но относно неговото реализиране са налице различия между изследователи и практици. Тези различия се отнасят до начините на анализиране на конкретна ситуация. Едни считат, че трябва да се започне с анализа на най- важните за фирмата проблеми. Вторият подход препоръчва да се започне с детерминирането на стратегическата цел и подцелите на фирмата. Третият възможен доход предлага за изходен момент да се вземат възможностите, които предоставя външната среда. Основното различие  е дали да се започне с анализа на външната или вътрешнофирмената среда. Подходът към SWOT анализа, лансиран от Хайнц Вайхрич е един от най-ясните и аналитични, същевременно и достатъчно гъвкав и синтезиран, за да бъде използван за условията на малките и средни фирми(4).

………………………..

Използвана литература:

  1.  http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm#SWOT analysis inventors, origins and history of SWOT analysis
  2.  http://www.mindtools.com/swot.html
  3.  Благоев, Веселин - „Маркетинг”
  4.  Thompson Arthur A. - Strategic Management (Concepts and Cases) 1984
  5.  Николай Коцев - лекции по дисциплината Основи на управлението

…………………………..

Темата не съдържа таблици и графики.

Темата е изготвена 05.2005г.

Ключови думи: поле на приложение, етапи на изготвяне на SWOT анализ, видове стратегии в зависимост от вътрешните и външните фактори за фирмата; основни стратегически алтернативи: ограничен ръст, интензивен ръст, съкращаване, комбинация от трите;


Търси за: поле приложение | видове стратегии зависимост вътрешните външните фактори фирмата | основни стратегически алтернативи | ограничен ръст | интензивен ръст | съкращаване | комбинация трите

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker