Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Стопански факултет

БИЗНЕС ПЛАН

НА “МЗ-РАЗЛОГ” ООД

  

    

спец. Стопанско управление

2007

Съдържание:

1. Резюме 3

2. Описание на организацията 4

3. Глобална цел. Визия. Мисия. 4

4. Анализ на макросредата 5

5. Анализ на микросредата 6

5.1. Доставчици 6

5.2. Посредници 7

5.3. Клиенти 7

5.4. Конкуренти 8

5.5. Партньори 9

6. Анализ на бранша 9

6.1. Основни черти на отрасъла 9

6.2. Фактори влияещи върху успеха в бранша 10

6.3. Фактори причиняващи промени в бранша 11

6.4. Оценка на атрактивността на бранша 11

6.5. Анализ на конкурентните сили в бранша 12

7. Анализ на организацията 13

8. SWOT анализ 13

8.1. Силни страни на организацията: 13

8.2. Слаби страни на организацията: 14

8.3. Благоприятни възможности за организацията: 14

8.4. Заплахи за организацията: 15

9. Анализ на местоположението на организацията 16

10. Организационни стратегии 17

10.1. Стратегии свързани с полетата на дейност на организацията 17

10.1.1. Бизнес стратегия 17

10.1.2. Ролева стратегия 17

10.2. Стратегии за организационно развитие 18

10.3. Ресурсни и функционални стратегии 18

11. Организационни планове 19

11.1. Маркетингов план 19

11.2. Производствен план 21

11.3. План за организационна структура и управление на организацията 22

11.4. План за осигуряване и развитие на персонала 23

11.5. Финансов план 23

12. Използвана литература: 24

  1.          Резюме

М3-Разлог е средна по големина организация,  чийто предмет на дейност  е производство на отоплителни системи и уреди, като това са главно камини и котли за водно отопление, слънчеви колектори, а също така и машини за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата е създадена през 1997 и от тогава  си е изградила име на качествен производител сред клиентите и конкуренцията. Основните цели за М3-Разлог са да затвърждава позициите си на регионалния пазар и да развива своите такива в страната и извън нея. Фирмата няма собствени магазини и се свързва с клиентите  си директно и в по-малка степен чрез дистрибутори.

Основните потребители към които се стреми организацията са домакинства, проектантски организации и строителни предприемачи.

Фирмата се стреми също така да разширява гамата си от продукти и всяка година да предлага нови изделия. Производствената политика е да се предлагат продукти с добро съотношение цена качество, като това е основното на което М3-Разлог разчита за привличането на своите клиенти.

Основната стратегия на организацията е да поддържа постоянство в производствения си процес и да следи внимателно тенденциите за развитие на пазара, като по този начин да се противопоставя адекватно на своите конкуренти. За сега тази стратегия е успешна и дава повод на фирмата да очаква повишаване на продажбите и приходите в бъдеще.

Управлението на М3-Разлог се състои от кадри, които имат дългогодишен опит и квалификация в сферата в която фирмата оперира, като по-голямата част от тях работят заедно от нейното създаване и за изградили добър екип. Персоналът извършващ производствената дейност също има нужната квалификация, на което се дължи качеството на предлагана от фирмата продукция.

Финансовото положение на М3-Разлог е стабилно. Организацията до сега е реализирала само печалби и  прогнозите за растеж са положителни. Все пак  рискове, които могат да възникнат са липса на средства от страна на  организацията и клиентите, като в такива случаи фирмата прибягва до банкови кредити и търсене на алтернативни потребители.

Предприятието има сертификат ИСО 9001-2000 и внедрена система за управление на качеството (СУК), като изисквания на ЕС и е подготвено за промените, които ще настъпят с оглед предстоящото членство на България.

.......................

Използвана литература: 

...........................

Темата е изготвена 2007г.

Темата съдържа 3 таблици.

Информацията е актуална към 2007 г.

Ключови думи: глобална цел, мисия, визия, анализ на микро и макро средата, анализ на бранша, SWOT анализ, анализ на местоположението, организационни стратегии и планове, маркетингов, производствен и финансов план.


Търси за: глобална цел | анализ микро макро средата | анализ бранша | SWOT анализ | анализ местоположението | организационни стратегии планове | маркетингов | производствен финансов план

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker