Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Инвестиционен проект за развитие и усъвършенстване функционалните възможности на Летен театър – гр. Добрич

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Предмет на заданието. 3

2. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 година. 4

2.1. Обща характеристика на град Добрич. 4

2.2. Същност на инвестиционния процес –теоретични постановки. 8

2.3. Икономико-социална обосновка на нуждата от функциониране на Летен театър в град Добрич  9

3. Етапи в инвестиционния процес. 12

4. Инвестиционно проектиране. 12

4.1. Прединвестиционно проучване. 12

4.2. Набавяне на изходни данни, документи и изготвяне на задание за проектиране. Съставяне на инвестиционен бизнес-план. 12

4.2.1. Разрешение за строеж.. 12

4.2.2. Виза за проектиране. 13

4.2.3. Задание за проектиране. 13

4.3. Проектиране. 13

4.3.1. Идеен проект. 13

4.3.2. Технически /работен/ проект. 14

4.3.3. Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ 14

5. Маркетингово проучване. SWOT анализ. 14

6. Матрица на конкурентните предимства. 16

7. Маркетингова стратегия. 17

8. Основни задачи на мениджърите и инвеститорите. 18

9. Финансиране на проекта. 20

10. Мониторинг по изпълнението на инвестиционния проект. 23

11. Планиране на трудовите ресурси – административно обслужване на Летен театър и прилежащата му инфраструктура. 26

11.1. Раздел “Входни продукти”. 26

11.2. Раздел “Доставчици на входни продукти”. 27

11.3. Раздел “Основни и спомагателни процеси”. 28

11.4. Раздел “Изходни продукти”. 28

11.5. Раздел “Клиенти на изходния продукт”. 29

11.6. Раздел “Изводи и препоръки”. 29

12. Контрол. Възможност за превантивен и текущ контрол върху реализацията на проекта. 30

Използвана литература. 32


 

………………………………

 

Целият комплекс е разположен на 6180 кв. м площ, граничеща с градския парк "Свети Георги" и бул. Трети март – една от централните улици на гр. Добрич. В имота са разположени: Снек бар "Летен театър" – обща площ с новопристроената втора зала 280 кв. м – общ капацитет 90 места. Заведението е категоризирано с категория**, има издадени лицензи за алкохол, отговаря на новите изисквания за въвеждане на НАССР системата.

Пред Снек бара са.разположени летен Коктейл бар и Барбекю за обслужване на открито. Капацитетът на открито е 300 места.

В долната част на комплекса е новоизграден Снек бар Мечока Рен – общ брой места 150. Предстои довършване и пускане и на открита тераса над снекбара – още 30 места. Снек барът е категоризиран също с категория ** и има разработена НАССР система. Предстои довършването на 5 хотелски стаи, всяка със санитарни възли. Стаите са с обща квадратура 120 кв. м за довършването и пускането им експлоатация са необходими още строителни дейности на стойност приблизително по 300 евро на кв. м. Освен заведенията, които са напълно оборудвани и обзаведени, новопостроените стаи след завършването им се нуждаят.от мебелиране – приблизително по 2500 лв. на стая.

Основният неразработен обект в целия комплекс е самият Летен театър. Има открита сцена и 2000 зрителски места. Има изградени гримьорни, помещения за театрални реквизити, всичко необходимо за развитие на културни дейности.

 

……………………………

 

Инвестирането е процес на предварителен анализ и последващо придобиване срещу парични средства на активи, които могат да носят доход, прираст на капитала и други положителни резултати за сравнително дълъг период от време.

Инвестиционният процес в дадена фирма трябва да се разглежда на две нива: отделен обект на инвестиране и инвестиционен процес във фирмата като цяло.

Самият инвестиционния процес се състои от две фази – инвестиционно проучване и капитално строителство, които от своя страна се подразделят на няколко етапа. Във фазата на инвестиционното проучване се извършват: предпроектно проучване и разработване на технико-икономическо задание за технически проект, и техническо проектиране – разработва се самият технически проект.

Фазата на капиталното строителство съдържа следните етапи: финансиране на проекта – осигуряват се финансовите решения за обезпечаване на проекта със средства; работно проектиране – разработва се работен проект; изпълнение (строителство) на обекта; въвеждане на обекта в действие и достигане на зададените в проекта мощности.

Както се вижда инвестиционният процес е доста сложен, тъй като обхваща много участници, дейности и интереси, което налага той да бъде много добре структуриран, регламентиран и управляван, за да се гарантира защита на интересите на собствениците и намаляване на инвестиционния риск.

 

…………………………….

 

4.3.2. Технически /работен/ проект

Техническият проект се разработва в съответствие с чл. 19÷21 от Наредба №4 и касае следните части: архитектурна; машинноконструктивна; електротехническа; водоснабдяване; отопление, вентилация и климатизация; благоустройство; геодезическа, технологична; земна основа, обща обяснителна записка, съгласно чл. 32÷35, чл. 49÷53, чл. 63÷66, чл. 71÷75, чл. 80÷84, чл. 89÷92, чл. 97, чл. 107÷110, чл. 116÷119, чл. 130÷131, чл. 132÷133 от Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процедурата по одобряване на техническия проект се заплаща съгласно закона за държавните такси и закона за местните данъци и такси - чл. 143 ал. 4 от ЗУТ.

 

………………………………

 

За да се приеме един проект за ефективен се смята, че срокът на откупуване не трябва да превишава 30-35% от времето, през което се използва актива. Потенциално построеният туристически комплекс може да функционира пълноценно 30 години, с ремонтни дейности и модернизация. Комплексът ще бъде изплатен след погасяване на кредита и дългосрочните облигации – това ще стане за период от 10 години, т.е. инвестицията ще се изплати за 35% от използването на актива, като се предвижда през тези 10 години положителни парични потоци след приспадането на разходите по заемите, постоянните и променливите разходи.

Инвестицията е за 200 000 лева и е разпределена пропорционално на предполагаемите нужди през отделните години на периода 2007-2009 г. Оставен е и резерв за непредвидени нужди и той може да се ползва като оборотен капитал /по смисъла на счетоводната отчетност/ от 10 хил. лева.

В началният момент от инвестицията са разработени един основен проект-план на инвестицията, архитектурен план и проекти за отделните програми на Европейския съюз – ИСПА и ФАР, по които се кандидатства. Архитектурния проект е разработен от арх. Симеон Саралиев и е приет от общинският съвет на град Добрич. Планът за инвестиционния проект е одобрен от Министерството на икономиката и Министерството на туризма. Постигнато е съгласие с “Първа инвестиционна банка” АД за отпускане на кредит.

 

………………………………

 

11.4. Раздел “Изходни продукти”

Изходен продукт на процеса са прогнозите и планирането на заетостта. Правят се краткосрочни (1-3 месечни) и дългосрочни прогнози (едногодишни), като дългосрочните прогнози периодично се преразглеждат и променят в зависимост от новопостъпилата информация. При планирането и прогнозирането се вземат предвид факторите, които оказват влияние върху заетостта – конкуренцията, търсенето, цената за една нощувка и други. Прогнозирането се основава на данни от минали периоди.

Въз основа на направените краткосрочни прогнози (отдел “Корпоративно планиране”) управител хотела планира персонала, а управител ресторанта и снабдяването с необходимите продукти. Прогнозите служат и за мотивация на персонала – те поставят определена цел, с която екипът от служители трябва да се справи.

Прогнозирането и планирането обема на продажбите в хотелската част се прави въз основа на резервациите в момента на правене на прогнозата, като се прибавят и определен процент неорганизирани туристи.

В ресторантската част краткосрочните прогнози се правят въз основа на обема продажби за изминал период, съобразявайки ги с очакваните промени.

Краткосрочните прогнози за приходи от дейността на хотелската част се изразяват в продадени стаи, а на ресторанта – в брой обслужени маси, за банкетни мероприятия - в общо приходи.

 

…………………………….


Използвана литература

 

I. Раздел Инвестиции

1.                  Управление на инвестиционния процес – Иван Желев, ИУ-Варна, 2001 г.

2.                  Основи на инвестирането – Иван Георгиев,УНСС-София,1999 г.

3.                  Управление на реалните инвестиции – Крум Александров, Йорданка Желязкова, Тракия-М, 2002 г.

 

II. Раздел Финанси

4.                  Анализ и оценка на инвестиционен проект – Иван Йовчев.

5.                  Финанси на предприятието – Иван Йовчев.

6.                  Основи на финансите – Велчо Стоянов, т. 2.

7.                  14 урока по фирмени финанси – Георги Петров.

 

III. Раздел Туризъм

8.                  Статистика в туризма – Радилов

9.                  Управление на туризма – Нешков

10.              География на туризма – Апостолов

11.              Хотелиерството в Европа – Дъбева, Апостолов

12.              Въведение в туризма – Нешков

13.              Хотелиерство и ресторантьорство – Дъбева

14.              Хотелиерство – Кадиева

15.              Туроператорска, транспортна и агентска дейност – Нешков

 

IX. Раздел Право

16.              Нормативна уредба – виж стр. 3-4

17.              Основи на правото и нормативна уредба в туризма

-       Закон за общинските бюджети – ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г.;

-       Закон за туризма – ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г.

-       Наредба # 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.;

-       Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете определени в чл. 7, ал. 1 от закона за обществени поръчки – ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г.;

18.              Интернет.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики, изчисления, картинки.

 

Ключови думи:

инвестиционен процес – характеристика, етапи; инвестиционно проектиране – проучване, събиране на данни; инвестиционен бизнес-план; разрешение за строеж, виза за проектиране; идеен проект; технически (работен) проект; проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС); маркетингово проучване; SWOT анализ; матрица на конкурентните предимства; маркетингова стратегия; финансиране на проект

 


Търси за: инвестиционен процес характеристика | инвестиционно проектиране проучване | събиране данни | инвестиционен бизнес план | разрешение строеж | виза проектиране | идеен проект | технически | работен проект | проект организация изпълнение строителството | маркетингово проучване | SWOT анализ | матрица конкурентните предимства | маркетингова стратегия | финансиране проект

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker