Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Бизнес оценка на предприятие

/на примера на “Албена” АД, “Пампорово” АД и “Златни пясъци” АД/

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Обща характеристика и икономически показатели в “Албена” АД.. 3

2. Финансов анализ на “Албена” АД.. 4

2.1. Анализ на пасивите. 4

2.2. Анализ на активите. 5

2.3. Анализ на приходите и разходите, финансов резултат. 6

3. Обща характеристика и икономически показатели в “Пампорово” АД.. 8

4. Финансов анализ на “Пампорово” АД.. 9

4.1. Анализ на пасивите. 9

4.2. Анализ на активите. 10

4.3. Анализ на приходите и разходите, финансов резултат. 10

5. Обща характеристика и икономически показатели в “Златни пясъци” АД.. 13

6. Финансов анализ на “Златни пясъци” АД.. 15

6.1. Анализ на пасивите. 15

6.2. Анализ на активите. 15

6.3. Анализ на приходите и разходите, финансов резултат. 16

Използвана литература и информационни източници.. 19

 

 

 


1. Обща характеристика и икономически показатели в “Албена” АД

Курортен комплекс Албена е създаден през 1969 г. Днес, 10 години след приватизацията, "Албена” АД е частно публично акционерно дружество, листвано на Българската фондова борса. През последните години – от 1999 до 2007 г. пазарната капитализация на компанията нараства от 30 на 120 млн. лв. През 2002 г. дружеството е носител на наградата за "Най-добро корпоративно управление" в България. "Албена" АД притежава и управлява множество компании, обединени в Групата "Албена". Основна дейност на предприятията в групата е туризма, като паралелно са развити и индустриални и земеделски компании, подкрепящи основния бизнес. Най-големите туристически ресурси на групата са концентрирани в курортите Албена, Приморско и Бялата Лагуна.

Курортен комплекс “Албена” е разположен на българското черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до природен резерват Балтата. Комплексът разполага с 16 000 легла, разположени в 43 хотела и 5 вилни селища, над 100 заведения за хранене и развлечение, Балнеологичен и здравен център, Конгресен и бизнес център, заседателни зали, 8 футболни стадиони, закрита спортна зала, разнообразие от водни спортове, 17 тенис корта, съоръжения за отдих и забавления за възрастни и деца.

 

……………………………

 

Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2007 г. са с балансова стойност 277 327 хил. лв. – в основната си част сгради. Прави впечатление сравнително константния им размер от 2002 г. досега, което подсказва ясно липсата на сериозни инвестиции в ДМА. От една страна, като собственик на целия курорт “Албена” АД няма потребност да увеличава активите, но от друга страна е ясно, че не се отделят достатъчно средства за обновяване. Не се наблюдава тенденция за нарастване на ДМА.

Дълготрайните нематериални активи са 241 хил. лв.

Дългосрочните финансови активи също са относително постоянна величина – към 31.12.2007 г. те са в размер на 17 850 хил. лв.

Дружеството отчита и инвестиционни имоти за 12 209 хил. лв.

Общата тенденция за дълготрайните активи е към постепенно нарастване.

Краткотрайни активи

Краткотрайните материални активи към 31.12.2007 г. са в размер на 1 537 хил. лв. – предимно материали.

Краткосрочните вземания са 6 095 хил. лв. Вземанията бележат известно нарастване от 2002 г., което обаче не е обезпокоително предвид реализираните обороти.

 

…………………………………

 

3. Обща характеристика и икономически показатели в “Пампорово” АД

“Пампорово” АД е един значимите собственици на хотели в курортен комплекс Пампорово, разположен в община Смолян. Основна дейност на дружеството се състои в експлоатация и управление на група хотелски комплекси в курорта - най-големите, от които, са хотел “Орловец” и хотел “Перелик”.

През последните години пазарната капитализация на компанията нараства чувствително. Интересът на вторичния капиталов пазар е оправдан. Дружеството се развива успешно в силно конкурентна среда. Доказателство за това е и интензивната смяна на собствеността на дружествените дялове.

 

………………………………

 

Парична добавена стойност

Стойностите на показателя парична добавена стойност през наблюдаваните периоди постепенно преминават от отрицателни към положителни. През 2004 г. дружеството е загубило парична стойност в размер на 1 612, докато през 2007 г. създава стойност в размер на 3 259. Това положително развитие се проявява от една страна поради увеличаване инвестирания капитал, а от друга страна нарастването на възвръщаемостта на паричните средства от 1.02% през 2004 г. до 13,28% през 2007 г. Третият компонент на показателя – среднопретеглената цена на капитала – също оказва значително позитивно влияние, като намалява стойностите си от 8,10% през 2004 г. до едва 5,51% през 2007.

“Пампорово” АД е с ясно изразени положителни трендове по отношение нарастването на активите, възвръщаемостта на паричните средства и оптимизиране на капиталовите разходи.

 

…………………………………………

 

5. Обща характеристика и икономически показатели в “Златни пясъци” АД

Основен предмет на дейност на "Златни пясъци" АД е предоставяне на хотелиерски услуги и свързаните с тях туроператорска, агентска и ресторантьорска дейност, както и с управление и поддръжка на инфраструктурата на курорта. В имуществото на приватизираното дружество влизат недвижими имоти и съоръжения – 6 хотела, 4 вилни селища, 4 басейна, 18 заведения за хранене, магазини и търговски комплекси, спортни съоръжения, допълнително обслужващи сгради, както и инфраструктурата на курорта.

Със своите 2250 легла, дружеството притежава близо 15% от общата леглова база на комплекса.

Дружеството има общо пет дъщерни компании. Това са енергоразпределителното предприятие, за което фирмата притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия и свързаните с това дейности до 2031 г., както и дружествата, стопанисващи ВиК мрежата и инфраструктурата.

През 2003 г. на територията на комплекса е изграден първият в България воден увеселителен парк "Акваполис".

 

……………………………………

 

Средни разходи на човек

В анализираното дружество нарастването през годините на разходите за персонала не водят до нарастване на добавената стойност. В сравнение с останалите две дружества, тук отчитаме значително по-големи отчисления за работни заплати, което неминуемо натежава в разходната структура и намалява ефективността.

Добавена стойност

Общата тенденция на разгледаните по-горе показатели не подминава и добавената стойност. Отрицателните ú величини, съотнесени към тези на паричната добавена стойност, показват на повърхността ясно изразените проблеми на дружеството – липса на достатъчно ефективна политика по отношение работата на персонала и незадоволителна възвръщаемост на инвестирания капитал.


Използвана литература и информационни източници

 

1.                 Кейн А., Боди З., Маркъс А., “Инвестиции”, София, 2000

2.                 Динев Д., Ненков Д., “Финанси на съвремената фирма”, София, 1992

3.                 Адамов В., Холст Дж., Захариев А., “Финансов анализ”, Велико Търново, 2002

4.                 Коларов Н., “Методи на корпоративните финанси”, 2004

5.                 Савов Ст., “Обща теория на пазарното стопанство. Авторизиран курс по Еconomics.”, Том I, 1990, Том II, 1991, Том III, 1992

6.                 Божков Ал., Прохаски Г., Николов И., авторски колектив, “Икономиката на България през 2004 година” – Доклад на центъра за икономическо развитие, София, 2005

7.                 Божков Ал., Прохаски Г., Николов И., авторски колектив, “Икономиката на България октомври 2004” – Доклад на центъра за икономическо развитие, София, 2005

8.                 Данни за трите компании от българска фондова борса за периода 2004-2007 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

икономически показатели: активи, пасиви, приходи и разходи, финансов резултат; финансови показатели: дългосрочни и краткосрочни вземания, дълготрайни материални активи, приходи от финансирания, счетоводна и нетна печалба, нетни приходи от продажби, финансови приходи, приходи от финансирания

 


Търси за: икономически показатели | активи | пасиви | приходи разходи | финансов резултат | финансови показатели | дългосрочни краткосрочни вземания | дълготрайни материални активи | приходи финансирания | счетоводна нетна печалба | нетни приходи продажби | финансови приходи | приходи финансирания

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker